< Terugkeer

Een update over de toepassing van de federale steun en maatregelen in de strijd tegen de prijsstijgingen

Geplaatst op: 31/05/2022 - Bijgewerkt: 13/07/2022

Er werden diverse maatregelen aangekondigd om gezinnen financieel te helpen het hoofd te bieden aan de stijgende energieprijzen (energiecheque, verwarmingspremie, stookoliecheque, btw-verlaging, enz.) Laten we even kijken hoe het zit met de implementatie ervan.

  • Energiecheque (€ 80) voor begunstigden van het sociaal tarief

Meer details over deze maatregel zijn te vinden in dit artikel.

Personen die recht hadden op deze steun, zouden die normaal gezien voor 15 februari 2022 moeten hebben ontvangen via een creditnota van hun leverancier.

Is dit niet geval, neem dan contact op met de leverancier van het gezin (bij verandering van leverancier: leverancier op 30 september 2021).

Klik hier voor meer informatie

  • Verwarmingspremie (€ 100)

Het gaat hier om een rechtstreekse korting op de elektriciteitsfactuur[1] voor iedere residentiële afnemer die op 31 maart 2022 voor zijn woning een contract had voor de levering van elektriciteit.

De FOD Economie heeft onlangs aangekondigd dat de premie automatisch zal worden toegekend bij de verzending van een voorschotfactuur of afrekening van de elektriciteitsleverancier tussen 18 april en 31 juli 2022. Als het bedrag van de factuur lager is dan € 100, dan zal het resterende bedrag worden afgetrokken van een latere factuur of van openstaande schulden, of zal het via een overschrijving worden terugbetaald.

Klanten die vaststellen dat de premie op 1 augustus 2022 nog niet werd uitbetaald, moeten voor 14 oktober 2022 een aanvraag indienen bij de FOD Economie.

Voor alle vragen over deze premie kan je terecht op de officiële website van de FOD Economie, die overigens zeer uitgebreid is.

  • Stookoliecheque (€ 225)

Het gaat om een eenmalige premie van € 225 voor gezinnen die hun hoofdverblijfplaats verwarmen met stookolie (of propaangas in bulk), voor het vullen van hun tank tussen 15 november 2021 en 31 december 2022.

Personen die een aanvraag voor deze premie indienen, zullen een kopie van hun factuur en een betalingsbewijs moeten voorleggen. We kunnen de mensen die voor deze premie in aanmerking komen alvast vragen om deze documenten zorgvuldig bij te houden.

De FOD Economie instaat voor de uitbetaling van de premie. De dienst heeft een online tool ontwikkelt die kan worden gebruikt voor het indienen van de aanvragen (die evenwel ook op papier kunnen worden ingediend). Verdere informatie vindt u hier.

  • BTW-verlaging naar 6%

De maatregel wordt automatisch toegepast voor residentieel (en niet-commercieel) verbruik van elektriciteit (sinds 01/03/2022) en gas (sinds 01/04/2022) en loopt tot en met 31 december 2022. De verlaging wordt toegepast op alle elementen van de factuur die onderworpen zijn aan btw (energiekosten, bijdragen, belastingen en taksen, enz.).

Zelfs wanneer de leverancier de btw op de voorschotfacturen al heeft verlaagd, zal de precieze en definitieve berekening van de verlaging op de eindafrekening gebeuren.

Zo wordt het jaarlijkse verbruik verdeeld over de verschillende maanden van het jaar op het moment waarop de eindafrekening wordt gemaakt :
De leveranciers moeten gebruik maken van de “standaard verbruiksprofielen” zoals die zijn opgesteld door Synergrid (de federatie van elektriciteits- en gasnetbeheerders in België). Het gaat hier om vraagcurves die de belasting op het net gedurende het volledige jaar weerspiegelen (voor gas tonen deze curves bijvoorbeeld dat ongeveer 80% van de vraag plaatsvindt tussen oktober en maart en ongeveer 20% tijdens de rest van het jaar). De leverancier moet bijgevolg het overeenkomstige deel van het jaarverbruik van het gezin toekennen aan elke maand van het afgelopen jaar in functie van deze curves, en dus niet door het verbruik gewoon door 12 te delen.

Heel concreet betekent dit voor 2022 dat het verlaagde btw-tarief dus voor de respectieve maanden zal worden toegepast, maar dus uitgaande van de vraagcurves. Zoals uitgelegd in het kader, betekent dit voor een eindafrekening voor gas die in september 2022 in de bus valt, dat het gezin ongeveer 80% van zijn verbruik aan 21% btw zal betalen (omdat 80% van het jaarverbruik wordt aangerekend van oktober tot maart) en slechts 20% van zijn verbruik aan 6% btw (omdat slechts 20% van het verbruik zal worden toegewezen aan de andere maanden).

Dit betekent ook dat het geen zin heeft om de voorschotten na de verlaging van de btw aan te passen voor de maanden waarin het lagere tarief geldt: alles wordt toch herberekend op het einde van de periode.

Hoe zit het met mede-eigendom/appartementsgebouwen waarvan de wooneenheden worden verwarmd met gas of via een collectieve verwarmingsketel ?
Op dit moment bestaat er nog geen helder en eenduidig antwoord op deze vraag. Het fundamentele probleem is het volgende: de persoon voor wie het contract voor de levering van het gas geldt, is vaak een rechtspersoon (syndicus, mede-eigendom, enz.), die wordt gelijkgesteld met een professionele afnemer, en geen natuurlijke persoon (residentiële afnemer).
Het ziet ernaar uit dat er wel een politieke wil is om deze btw-verlaging ook toe te kennen aan de bewoners van appartementsgebouwen, maar de oplossing lijkt niet zo eenvoudig in de praktijk te brengen.
Wordt dus nog vervolgd…

 

 

[1] De Regering wou met deze maatregel zoveel mogelijk gezinnen bereiken, omdat niet iedereen verwarmt met gas en over een individuele gasmeter beschikt. In het Brussels Gewest moet elke woning wel zijn uitgerust met een individuele elektriciteitsmeter.

[2] https://www.lesoir.be/439485/article/2022-05-01/prix-de-lenergie-imbroglio-dans-laide-au-chauffage-pour-des-milliers-de