Gebruiksvoorwaarden

Geplaatst op: 24/05/2016 - Bijgewerkt: 31/05/2016

De website www.socialenergie.be is het werk van de vzw Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten,  Gheudestraat 49 te 1070 Anderlecht. Door gebruik te maken van deze website, aanvaardt u de onderstaande gebruiksvoorwaarden en bepalingen.

Aansprakelijkheid

Het SocialEnergie steunpunt zal alle redelijke middelen inzetten om op zijn website informatie te publiceren die up-to-date is.

Een deel van die informatie zal van toepassing zijn op heel België, een ander deel enkel op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze informatie wordt enkel ter informatie gegeven en zal regelmatig worden aangepast. SocialEnergie garandeert evenwel in geen geval de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van dergelijke informatie en garandeert evenmin dat zijn website op elk moment in alle opzichten volledig zal zijn. De informatie die op de website wordt gegeven, kan onnauwkeurige inhoud, technische onnauwkeurigheden of tikfouten bevatten. SocialEnergie kan op elk moment en zonder kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aan deze website aanbrengen.

Telefonische permanentie

De toegang tot de telefonische permanentie is voorbehouden aan de maatschappelijk werkers die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De telefonische permanentie heeft niet tot doel om de maatschappelijk werkers te vervangen bij het behandelen van hun dossiers die gaan over energie. Bijgevolg behoudt SocialEnergie zich het recht voor om niet te antwoorden op een gestelde vraag, wanneer die niet binnen het expertisedomein van de telefonische permanentie valt.SocialEnergie zal niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld als de dienst de maatschappelijk werkers niet in alle gevallen een bruikbaar antwoord kan geven.

Link naar andere websites

Deze website bevat verscheidene links naar websites die het werk zijn van andere instanties. SocialEnergie geeft deze links louter als indicatie en kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de kwaliteit, de correctheid en de actualiteit van de inhoud ervan.

Een link naar een website van een instantie met winstoogmerk mag in geen geval worden beschouwd als publiciteit voor die instantie of als een aansporing om een product van de instantie aan te kopen. SocialEnergie verbindt zich ertoe om een neutrale positie te handhaven ten opzichte van de spelers op de markt waarbinnen de dienst zich positioneert.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle door SocialEnergie gecreëerde inhoud (illustraties, schema’s, fiches, enz.) alsook de architectuur van de website zijn eigendom van de Federatie van de Bicommunautaire Maatschappelijke Diensten (FBCM) en van Leefmilieu Brussel. Deze elementen worden beschermd door de geldende wetgeving op de intellectuele eigendom.

De inhoud en de architectuur van de site mogen uitsluitend voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden worden gereproduceerd of afgedrukt, en dienen daarbij de wettelijke vermelding te bevatten die verwijst naar de intellectuele eigendom: ©SocialEnergie 2014.

Elke persoon of instantie die deze website wil reproduceren, wijzigen of publiekelijk wil verspreiden, dient hiervoor de voorafgaande schriftelijke en uitdrukkelijke goedkeuring van SocialEnergie te bekomen.

De foto’s die afkomstig zijn van het Brussels Instituut voor Milieubeheer worden beschermd door het auteursrecht.

Als u vaststelt dat een foto of een illustratie niet beantwoordt aan de wettelijke voorwaarden, dan gaat het om een fout van ons. Gelieve ons daarvan dan op de hoogte te brengen, zodat we de betrokken pagina’s zo snel mogelijk kunnen corrigeren.

Privéleven

Via deze website kan SocialEnergie mogelijk informatie verzamelen over uw bezoek: het IP-adres van waar u de verbinding maakt, het adres van de website die u heeft doorgestuurd naar SocialEnergie.be, de datum en het tijdstip van uw bezoek, de pagina’s die u op de site bekijkt en de browser die u gebruikt. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de goede werking van de site te garanderen en verbeteren.

Om een vraag te stellen aan onze telefonische permanentie, worden mogelijk uw naam, uw telefoonnummer en uw e-mailadres gevraagd. Deze gegevens worden enkel gebruikt om samen met u het antwoord op uw vraag te geven, en worden verder niet bewaard.

U dient ook uw naam en e-mailadres op te geven wanneer u inschrijft op de SocialEnergie-nieuwsbrief. Deze gegevens zullen enkel worden gebruikt om u de nieuwsbrief toe te sturen.

Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden. Uw gegevens zullen niet worden overgemaakt aan derden, behalve wanneer de wet of de omstandigheden dat vereisen: om de rechten te beschermen van SocialEnergie, zijn personeelsleden, zijn gebruikers en het grote publiek.

In elk geval houdt SocialEnergie zich strikt aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levensfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen aangaande de verwerking van persoonsgegevens, kunt u op elk ogenblik vragen om toegang te krijgen tot de verwerking van uw persoonsgegevens en/of, in onderhavig geval, om ze te wijzigen, aan te passen en/of te wissen. In deze context treedt SocialEnergie op als verantwoordelijke voor de verwerking. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met SocialEnergie via socialenergie@fdss.be.

Cookies

Bij een bezoek aan de website, plaatst SocialEnergie cookies op de computer van de bezoeker. Het gaat om pakketjes met informatie die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst, telkens wanneer u naar deze website surft. De eerste doelstelling van deze cookies is het gebruik van de website eenvoudiger te maken (met name doordat de gebruiker bepaalde gegevens, zoals de taalkeuze, niet telkens opnieuw moet invoeren). U kunt weigeren dat er cookies op uw harde schijf worden geplaatst door ze te deactiveren in uw browser; in dat geval kan de goede werking van de site niet meer in alle omstandigheden worden gegarandeerd.

De cookies en de journaling files laten ons eveneens toe om de wijze waarop de website wordt gebruikt in meer detail te bestuderen. We gaan in geen enkel geval na welke informatie een specifieke gebruiker consulteert of afdrukt. Het doel is om statistische informatie te verzamelen aan de hand waarvan de werking van de site kan worden verbeterd.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Deze website, het beheer en het gebruik ervan worden exclusief geregeld door het Belgische recht. Behalve bij dwingende bepalingen, zijn enkel de Brusselse rechtbanken bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toegang tot en het gebruik van deze site.