Verplichtingen aangaande installaties voor verwarming en productie van SWW

Mis à jour le : 23/09/2016

De huurder wordt geacht de installaties voor verwarming en productie van sanitair warm water in goede staat te hebben ontvangen en moet ze gebruiken en onderhouden “als een goede huisvader”. Alvorens het huurcontract te ondertekenen heeft de huurder ook het recht om aan de eigenaar te vragen om de conformiteitsverklaringen van de installaties voor verwarming en de productie van warm water te ontvangen, alsook de bewijzen dat ze recent werden onderhouden door een erkend bedrijf (conformiteitsverklaringen, EPB-attesten, facturen, enz.).

Log_Responsabilites_locatives_Chauffage_Eau_NL

Algemeen genomen is de huurder verantwoordelijk voor en moet hij instaan voor:

 1. de kosten van beschadigingen die het gevolg zijn van zijn nalatigheid
 2. de kosten voor de vervanging en herstelling in geval van corrosie van de toestellen (zuur, oxidatie, enz.)
 3. de kosten in geval van een verstopping van de afvoerleiding van afvalwater wanneer die het gevolg is van een gebrek aan onderhoud.

Wat betreft het verwarmingssysteem

De huurder moet:

 1. de haard, de achterwand ervan, de schoorsteenlijsten en -mantel onderhouden zodat het hele systeem goed blijft werken.
 2. de waterdruk in de installatie geregeld controleren en de radiatoren ontluchten indien nodig.
 3. het regelmatige onderhoud van de installaties voor de verwarming en productie van warm water alsook het onderhoud van de afvoerleidingen uitvoeren en volledig betalen (link normen bijgevoegde pagina).
 4. de bewijsstukken van het uitgevoerde onderhoud (verwarmingssysteem, installatie voor productie van warm water, afvoerleidingen) leveren; als hij deze stukken niet kan leveren, wordt het onderhoud als niet-uitgevoerd beschouwd en kan de eigenaar dit regelen en eisen dat de huurder de kosten betaalt.
 5. wanneer na het onderhoud blijkt dat er bijkomende herstellingen vereist zijn, moet de huurder de eigenaar per aangetekend schrijven in kennis stellen.

 Uitzondering gasconvectoren
De EPB-normen hebben geen betrekking op gasconvectoren. Het onderhoud van een gasconvector is dus volledig de verantwoordelijkheid van de huurder.

 

Wat betreft de toestellen voor de productie van sanitair warm water

De huurder moet:

 1. deze toestellen jaarlijks ontkalken en onderhouden, en met bewijsstukken kunnen staven dat de betrokken werken werden uitgevoerd.
 2. de boiler, het kraanwerk, de ventielen, de aansluitingen en het email van het bad, de wastafels en bidets onderhouden en in goede staat houden, de afvoergaten schoonmaken en indien nodig afdichtingen en niet goed werkende kranen vervangen.

 OPGELET: Bijzondere gevallen

1. Installatie van een verwarmingssysteem

Als de huurder beslist om een ander, individueel verwarmingssysteem te installeren, moet hij:
 1. verplicht de eigenaar op de hoogte brengen en diens akkoord krijgen alvorens met de uitvoering van de werken te starten.
 2. alle administratieve voorschriften en geldende normen respecteren.
 3. alle huurvoorwaarden en veiligheidsvereisten respecteren.
 4. de kosten voor de installatie, het onderhoud en de herstelling dragen.
  De eigenaar en de huurder kunnen echter ook, mits een gezamenlijk akkoord:
  • onderhandelen over het aandeel in de installatiekosten dat ze elk zullen betalen.
  • overeenkomen om een huurcontract met renovatie te ondertekenen.

De installatie van een individueel verwarmingssysteem mag in geen geval een verhoging van de kosten (financiële kosten, lasten, of andere) inhouden voor de andere bewoners van het gebouw.

Voorbeeld:
Om meer comfort te hebben beslist een bewoner om in zijn woning, waar radiatoren zijn geïnstalleerd die via een gemeenschappelijke aardgasketel worden verwarmd, een open houtvuur of een stookoliekachel te plaatsen. In dat geval moet hij, nadat hij de goedkeuring en een schriftelijk akkoord van de eigenaar heeft bekomen:

 • zich wenden tot de stadswinkel (link terminologie) om te weten of hij een bouwvergunning moet aanvragen voor de installatie van een schoorsteen die geschikt is voor het afvoeren van rookgassen van hout of stookolie.
 • de buren contacteren en vragen of ze instemmen met de uitvoering van de werken in hun woning en geen bezwaar hebben tegen mogelijke hinder die de werken kunnen veroorzaken.
 • de volledige kosten dragen voor deze installatie in zijn woning en in de rest van het gebouw (installatie van een schoorsteen die door een aangrenzende woning loopt, doorboren van muren, enz.).
 • de kosten dragen voor het jaarlijkse onderhoud van de schoorsteen.

2. Bijkomend of gelijktijdig verwarmingssysteem.

Wanneer er bijkomende verwarmingstoestellen (elektrische bijverwarming of oliekachel), of gelijktijdige verwarmingssystemen (gezamenlijke verwarming op gas en individuele houtcassette in de woning) geïnstalleerd zijn, moet de huurder:

 • instaan voor de installatie en de kosten daarvan (hierover kan worden onderhandeld met de eigenaar).
 • instaan voor het onderhoud en de kosten daarvan.

Voorbeeld:
In een gebouw dat is uitgerust met centrale verwarming op aardgas, beschikken verschillende wooneenheden ook over een individuele houtcassette (open vuur), waarvan de meeste echter niet worden gebruikt. De huurders gebruiken namelijk in hoofdzaak de centrale verwarming op aardgas (omwille van de kosten en het gebruiksgemak).

Nu wil één van de huurders dit houtvuur toch gebruiken (kan eenvoudig en goedkoop aan hout of pellets geraken, verkiest deze soort warmte, hoeft niet de volledige woning te verwarmen maar enkel de belangrijkste leefruimten). In dat geval moet de centrale verwarming op aardgas verplicht om de drie jaar worden onderhouden. De kosten voor dit onderhoud worden door de eigenaar verdeeld onder de verschillende huurders door middel van de kostenafrekening. De huurder die zijn woning verwarmt met de individuele houtcassette (open vuur) kan aan de eigenaar vragen om niet te moeten delen in deze onderhoudskosten. Hij moet daarentegen wel instaan voor een regelmatiger onderhoud van zijn cassette en de schoorsteen. Hij is verplicht om zijn verwarmingssysteem jaarlijks te onderhouden en de kosten daarvoor te betalen.

Geef indien mogelijk de voorkeur aan aardgas:
De posten verwarming en warm water maken een groot deel uit van het energieverbruik van een gezin. Het is aan te raden om hiervoor in de mate van het mogelijke aardgas te gebruiken omdat dit de goedkoopste manier biedt om te verwarmen en warm water te produceren.
U kunt uw gebruikers aanraden om zo weinig mogelijk te verwarmen met petroleumkachels (zibro kamin) of met een bijverwarming op elektriciteit.  Elektriciteit is te vermijden omwille van het kostenplaatje (het is drie keer duurder dan aardgas); petroleum (zibro kamin) is te vermijden om gezondheids- en veiligheidsredenen (verspreiding van schadelijke gassen en vocht) ; enz.