Het huurcontract met renovatie

Mis à jour le : 26/09/2016

Het huurcontract met renovatie is een overeenkomst die een eigenaar en een huurder met elkaar afsluiten wanneer er kleine of grote werken moeten worden uitgevoerd in het verhuurde goed1. Specifiek aan dit contract is dat het de huurder de mogelijkheid biedt om op eigen kosten zelf een aantal aanpassingen of werken uit te voeren, terwijl deze werken gewoonlijk ten laste van de verhuurder zijn. De tegenprestatie van de eigenaar wordt vastgelegd in de modaliteiten van het contract en hangt af van wat met de eigenaar is overeengekomen.

Vorm van een huurcontract met renovatie
Het huurcontract met renovatie heeft de vorm van een aanhangsel dat bij het bestaande huurcontract wordt gevoegd. U kunt hier een model van een huurcontract met renovatie downloaden.

Modaliteiten van het huurcontract met renovatie2

Als de partijen besluiten om een huurcontract met renovatie af te sluiten, moeten ze de modaliteiten van hun overeenkomst schriftelijk vastleggen. Het contract moet heel duidelijk omschrijven welke werken de huurder gaat uitvoeren en binnen welke termijn. Daarnaast moet ook worden gestipuleerd welke tegenprestatie de verhuurder hier tegenover stelt en voor welke duur. Bij dit type huurcontract zijn 4 verplichte bepalingen vereist:

 • de renovatiewerken moeten duidelijk worden omschreven
 • de werken moeten binnen een redelijke termijn worden aangevat
 • de verhuurder verplicht zich ertoe om een tegenprestatie te bieden
 • de voorziene duur voor de uitvoering van de werken moet realistisch zijn.
  Verder moeten de partijen een datum voor oplevering van de werken overeenkomen.

Als tegenprestatie voor de werken die door de huurder worden uitgevoerd, kan de verhuurder:

 • de huur verlagen of opschorten.
 • afzien van het recht om een herziening van de huurprijs te vragen.
 • zich ertoe verbinden om het huurcontract niet te ontbinden gedurende een welbepaalde periode (naargelang de omvang van de werken kan deze periode langer of korter zijn dan 9 jaar).

Afwijking van de minimale vereisten

Bij een huurcontract met renovatie moet de woning niet noodzakelijk beantwoorden aan de minimale vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid, maar in dat geval moeten de werkzaamheden de tekortkomingen op die vlakken verhelpen. Als de werken die door de huurder worden uitgevoerd bedoeld zijn om de woning in overeenstemming te brengen met de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid, moet aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

 • de beoogde werken moeten ten minste als doel hebben om de tekortkomingen met betrekking tot de minimale vereisten inzake veiligheid, gezondheid en bewoonbaarheid te verhelpen.
 • de renovatiewerken moeten nauwkeurig worden omschreven in het contract.
 • de begindatum van de werken moet worden vastgelegd en moet zich – in functie van de uit te voeren werken – binnen een redelijke termijn situeren.
 • tijdens de duur van de renovatiewerken mag de verhuurder geen huur vragen.

Wie mag een huurcontract met renovatie afsluiten?

De huurder en de verhuurder, mits gemeenschappelijk akkoord.

Welke procedure moet worden gevolgd om een huurcontract met renovatie afsluiten?

1. Als de huurder vragende partij is voor dit type procedure, moet hij:

 • de eigenaar contacteren
 • het voorstel om dit type contract af te sluiten voorleggen
 • samen met de eigenaar de precieze modaliteiten voor de uitvoering van de werken overeenkomen

 

2. Als de partijen (huurder en verhuurder) tot een akkoord zijn gekomen:

 • bekrachtigen ze hun beslissing door een huurcontract met renovatie af te sluiten

Dit akkoord wordt als aanvulling bij het bestaande huurcontract gevoegd, net zoals een bijlage.

 • de eigenaar verbindt er zich in principe toe om het huurcontract en de bijlagen erbij te registreren.
 • de huurder verbindt zich ertoe om de werken uit te voeren. De eigenaar stelt hier een tegenprestatie tegenover.

 

3. Na uitvoering van de werken:

 • de eigenaar controleert of de huurder zijn contractuele verplichtingen is nagekomen.
 • de partijen moeten aanwezig zijn bij de oplevering van de werken
 • de partijen moeten deze “oplevering van de werken” op tegenspraak ondertekenen.

Dit betekent dat ze er akte van nemen dat de werken volledig en binnen de gestelde termijnen werden uitgevoerd in overeenstemming met wat werd overeengekomen.

Onenigheid bij oplevering van de werken
Wanneer de partijen het bij oplevering van de werken niet eens zijn, moeten ze trachten tot een minnelijke schikking te komen. Als dit niet lukt, kan het geschil worden voorgelegd aan de vrederechter.

Bijkomende informatie:

Voor alle vragen in verband met huurcontracten met renovatie neemt u bij voorkeur contact op met de bevoegde overheidsdienst.

[1] Art. 8 van hey Burgerlijk Wetboek, boek III, titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2. Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder.
[2] Art. 8 van hey Burgerlijk Wetboek, boek III, titel VIII, Hoofdstuk II, Afdeling 2. Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder.