Gewestelijke energiepremies

Mis à jour le : 26/09/2016

Wat zijn de energiepremies?

De energiepremies zijn gewestelijke premies voor investeringen die resulteren in energiebesparingen in woningen gelegen in het Brusselse Gewest.

Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om een energiepremie te kunnen krijgen?

De energiepremies zijn toegankelijk voor alle natuurlijke personen en rechtspersonen
aan wie er werkzaamheden/installaties gefactureerd worden.
Wanneer de werken aan een groep van eigenaars worden gefactureerd (mede-eigendom of onverdeeldeeigendom):

 • kan ofwel de mede-eigendom een gezamenlijke aanvraag indienen voor alle mede-eigenaars
 • kan ofwel iedere eigenaar een eigen aanvraag indienen naar rato vanzijn aandeel en bij zijn aanvraag bijlage 2 voegen (tabel met evenredige bedragen die men kan downloaden op de website van Leefmilieu Brussel

De woning

 • de woning moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn
 • de energiepremies kunnen worden gebruikt voor renovaties en voor nieuwbouw.
  De in aanmerking komende energiepremies voor een renovatie moeten betrekking hebben op een gebouw dat ten minste 10 jaar oud.

Bron : algemene voorwaarden energiepremies 2016

Welke werken worden gedekt door de energiepremies?

De energiepremies zijn bestemd voor investeringen zoals:

 • energieaudits en studies
 • de plaatsing van thermostatische kranen en/of een thermostaat
 • de plaatsing van dubbele beglazing en hoogwaardig raamwerk
 • thermische isolatie van het dak, de muren of de vloer
 • de installatie van een condensatiegasketel of een doorstroomgasboiler
 • verbuizing van een collectieve schoorsteen
 • uitvoering van een zonneboiler
 • uitvoering van een warmtepomp

De specifieke voorwaarden voor elke investering die recht geeft op een premie worden opgesomd in de technische formulieren van het BIM.

De werken moeten worden uitgevoerd door een aannemer die is geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Volg deze link om te controleren of de aannemer is geregistreerd.

Hoeveel bedragen de energiepremies?

Het bedrag van de energiepremies varieert naargelang het inkomen van de aanvrager, rekening houdend met de gezinssamenstelling: hoe lager het inkomen van de aanvrager, hoe hoger de premie. Er bestaan drie soorten inkomens:

 • lage inkomens
 • middelhoge inkomens
 • basiscategorie (standaard)

Hier vindt u de inkomenscategorieën bedragen.

Lage en middelhoge inkomens:

 1. een gezin kan pas in de categorie van lage en middelhoge inkomens worden ingedeeld, als het hiervan een bewijs levert. Levert het gezin dit bewijs niet, dan wordt het automatisch ingedeeld in de basiscategorie en zal het het laagste premiebedrag ontvangen. Gezinnen met lage en middelhoge inkomens worden uitvoeriger begeleid bij hun energiebesparende investeringen.
 1. Eigenaars die het beheer van hun woning(en) toevertrouwen aan een SVK hebben recht op het premiebedrag dat is voorbehouden voor gezinnen met een laag inkomen.

De verschillende energiepremies kunnen onderling worden gecumuleerd (met uitzondering van de premie “passiefbouw of lage-energierenovatie”). Ze kunnen worden gecumuleerd met andere steunmaatregelen (belastingverlagingen, renovatiepremies, Brusselse Groene Lening, enz.). De totale cumulatie van de energiepremies en renovatiepremies mag niet meer dan 90% van het bedrag van de investering bedragen.

Hoe kan men een energiepremie krijgen?

De premie wordt na uitvoering van de werken aangevraagd. Het is echter aangeraden om voor het begin van de werken reeds te letten op de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de premie te krijgen.

 1. Om een aanvraag in te dienen, moet het aanvraagformulier dat zich achteraan de verschillende technische formulieren bevindt, worden ingevuld. Deze technische formulieren zijn beschikbaar via deze link. Als dit formulier volledig is ingevuld, moet het bij de gevraagde documenten worden gevoegd en moet het volledige dossier worden overgemaakt aan de dienst “energiepremies” van het BIM (door het persoonlijk af te geven, het te e-mailen of het per aangetekend schrijven te sturen naar Leefmilieu Brussel, Thurn & Taxis-site, Havenlaan 86C / 3000, 1000 Brussel).
 2. De premieaanvraag moet ten laatste 4 maanden na de datum van de slotfactuur van de werken of van de aankopen waarvoor de premie wordt aangevraagd, worden ingediend

Hoe kan ik meer informatie krijgen over de energiepremies?

Voor alle bijkomende informatie over de energiepremies, kunt u terecht op de officiële site van het BIM.

Via de website van de renovatiepremies kan worden nagegaan of de woning gelegen is in een RVOHS-zone.

U kunt de dienst milieu-info van het BIM eveneens telefonisch bereiken op 02/775.75 75 of per fax op 02/775.76 21.

De kantoren van het BIM bevinden zich op het volgende adres:

Leefmilieu Brussel
Thurn & Taxis-site
Havenlaan 86C / 3000
1000 Brussel