Verplichtingen aangaande installaties voor verwarming en productie van SWW

Mis à jour le : 23/09/2016

Log_Responsabilites_locatives_Chauffage_Eau_NL

Wat betreft het verwarmingssysteem

De eigenaar moet:

 1. instaan voor:
  • de installatie van het verwarmingssysteem (aardgas, stookolie, hout, of steenkool)
  • het onderhoud en de herstellingen van de verwarmingstoestellen wanneer deze gemeenschappelijk zijn.
  • de vervanging van de ketel, het expansievat of de brander bij beschadiging ten gevolge van slijtage, ouderdom of overmacht, behalve bij beschadiging die duidelijk de verantwoordelijkheid is van de bewoner.
 1. sinds de publicatie van de ordonnantie aangaande de EPB-normen, in 2011, eveneens instaan voor:
  • de oplevering van de verwarmingsketel en het bewaren van het attest van oplevering ervan. Indien nodig moet hij dit document kunnen voorleggen aan de huurder of de verwarmingstechnicus.
  • de isolatie van de leidingen (thermische isolatie) van de verwarmingsinstallatie
  • de uitvoering van de periodieke controle
  • de uitvoering van de diagnose voor verwarmingsketels van meer dan 20 kW.
 1. het verwittigen van de huurder van onderhoudswerken die zullen worden uitgevoerd alsook de termijnen ervan.

Niet-naleving van de verplichtingen met betrekking tot de EPB-normen
Als de eigenaar de EPB-normen inzake verwarming niet naleeft, kan de huurder reageren conform de klachtenprocedures.

Bij gemeenschappelijke verwarmingsinstallaties is de eigenaar verplicht om (in het kader van de bepalingen van het koninklijk besluit van 6 januari 1978):

 • de bewoner alle nuttige informatie te bezorgen voor een correct gebruik en onderhoud van de verwarmingsinstallatie (attesten en controlecertificaten).

Als de eigenaar zijn verplichting niet nakomt, moet de volgende procedure worden gevolgd:

 • de leidingen voor de afvoer van gassen te onderhouden en/of de schoorsteen te laten reinigen.
 • ervoor te zorgen dat de bewoners zonder onderbreking kunnen verwarmen.

Verbod op de onderbreking van de energielevering
In gebouwen met meerdere flats mag de levering van verwarming onder geen enkel voorwendsel (prijsverhoging, niet-betaling van de kosten door één van de bewoners, enz.) worden onderbroken.

Wat betreft de toestellen voor de productie van sanitair warm water

De eigenaar moet zich ervan vergewissen dat de huurder zijn plicht om de installatie te ontkalken en onderhouden, vervult. De eigenaar moet instaan voor:

 1. de herstelling en vervanging van toestellen voor distributie van warm water, behalve wanneer de schade aan het toestel toe te schrijven is aan een fout of nalatigheid van de huurder.
 2. de vervanging en de herstelling van de sanitaire toestellen en de loodgieterij, zoals de opwarmingsspiraal van de boiler en kapotte kranen.