Het verbruik begrijpen

Mis à jour le : 26/09/2016

Watermeter

Compteur_eau_avec_goutteDe watermeter registreert de hoeveelheid water die wordt verbruikt. Dit verbruik wordt uitgedrukt in kubieke meter (1 m³ = 1000 liter). Deze eenheid wordt eveneens gebruikt op de facturen van Hydrobru. Op sommige oude meters wordt het verbruik mogelijk nog uitgedrukt in hectoliter. In dat geval staat de vermelding “hectoliter” (Hl) op de meter.

Nog even vermelden dat enkel de zwarte cijfers (voor de komma) belangrijk zijn. De rode cijfers (of de wijzers) staan voor de decimalen. Het derde cijfer na de komma staat dus voor een liter (bijv. 0,001 = 1 liter water; 0,003 = 3 liter water; 0,025 = 25 liter water; 1,123 = 1123 liter water). Het vierde cijfer staat voor een deciliter (bijv. 0,0002 = 2 deciliter; 3,5699= 3569,9 liter water).

Op elke meter staat een identificatienummer dat bestaat uit 7 cijfers. Dit nummer is vaak terug te vinden onder de meterstand (cijfers op een zwarte achtergrond).

Conform de algemene voorwaarden van Hydrobru moet(en) de meter(s) van een woning 24u/24u toegankelijk zijn voor de technici van Hydrobru.

De federale wetgeving bepaalt dat de watermeters iedere 16 jaar worden vervangen. Alle kosten voor deze vervanging worden gedragen door Hydrobru.

Installatie van een watermeter
De ideale en de eerlijkste situatie is de aanwezigheid van één watermeter per wooneenheid. Wanneer er voor een gebouw met meerdere wooneenheden slechts één meter is, is het aangeraden om de eigenaar te vragen om afzonderlijke watermeters per wooneenheid te laten installeren (op zijn kosten). Hij is hier echter niet wettelijk toe verplicht.. De installatie van een meter kost ongeveer € 600. Als er meerdere meters tegelijkertijd worden geïnstalleerd in het gebouw, dan neemt de prijs per meter af.

Doorstroommeters
Sommige flatgebouwen beschikken over doorstroommeters (voor koud en/of warm water). Hydrobru is niet betrokken bij dergelijke installaties en is dus niet verantwoordelijk voor de opname van de meterstanden ervan. Meer informatie over de verdeling van het waterverbruik bij aanwezigheid van een doorstroommeter vindt u hier.

Opname van de meterstand

Via de opname van de meterstand kan worden nagegaan hoeveel water iemand in een bepaalde periode heeft verbruikt.

De meterstanden worden eenmaal per jaar opgenomen door de technici van Hydrobru. De datum waarop dit gebeurt, varieert naargelang de gemeente. De planning van de opnames per gemeente vindt u hier. Het is evenwel mogelijk dat Hydrobru, indien nodig, naast de geplande jaarlijkse opname extra meteropnames doet in de loop van het jaar.

Wanneer de technicus bij zijn bezoek geen toegang heeft gehad tot de meter, stopt hij een bericht in de brievenbus met de melding dat hij is langs geweest. Met dit bericht wordt de betrokkene ook gevraagd om zelf zijn meterstand door te geven. Dit kan op een van de volgende drie manieren:

  • het ingevulde document terugsturen per post
  • Hydrobru bellen op het volgende gratis nummer: 0800/95162
  • het online formulier invullen dat beschikbaar is op de website van Hydrobru

Als de betrokkene de meterstanden toch niet doorgeeft, zal Hydrobru een factuur opstellen op basis van een geraamd verbruik. Als basis daarvoor wordt meestal uitgegaan van een extrapolatie van het verbruik van het voorgaande jaar. De betrokkene heeft 12 maanden de tijd om de factuur te corrigeren. Hydrobru zal dan binnen de twee jaar op alle mogelijke manieren (inclusief via juridische weg) proberen om toegang te krijgen tot de meter om zo de reële meterstand te kunnen opnemen.

Betwisting van de meterstand
Alvorens bij Hydrobru klacht in te dienen aangaande meterstanden, is het belangrijk dat eerst de persoonlijke situatie van de betrokken gebruiker wordt geanalyseerd. Een hoger factuurbedrag is namelijk niet altijd het gevolg van een probleem met de meteropname, maar kan ook voortvloeien uit een hoger verbruik ten gevolge van een lek of levenswijze (langere aanwezigheid in de woning door verlies van werk, groter aantal gezinsleden, enz.).

Bij twijfel over de juistheid van de opgenomen meterstand, kan de abonnee of gebruiker aan Hydrobru vragen om de werking van de meters te controleren. De staat van de meter wordt dan gecontroleerd door een neutrale partij, de dienst metrologie van de FOD Economie.

  • Als de meter correct werkt, zijn de kosten voor deze controle ten laste van de gebruiker of de abonnee.
  • Als blijkt dat de meter defect is, zijn de kosten voor de controle ten laste van Hydrobru. Er wordt dan een raming gemaakt van het verbruik tijdens de betrokken periode en er wordt een nieuwe factuur opgesteld die de vorige annuleert en vervangt.

Fraude

De algemene voorwaarden van Hydrobru stellen dat in geval van fraude de volgende maatregelen van toepassing zijn. Naast de aanrekening van de niet-geregistreerde verbruikte watervolumes, vraagt Hydrobru:

  • ofwel een forfaitair bedrag van 357,80 euro om de kosten voor het opnieuw correct aansluiten van de meter alsook de administratieve en technische kosten te dekken. Dit sluit eventuele latere gerechtelijke stappen niet uit.
  • Ofwel een schadevergoeding die overeenstemt met de reële geleden schade, wanneer die niet volledig wordt gedekt door het forfaitaire bedrag.

Specifiek met betrekking tot een verbreking van het zegel: dit moet schriftelijk worden gemeld aan Hydrobru.

Naast een forfaitair bedrag van 357,80 euro, kan Hydrobru gerechtelijke stappen ondernemen na een dergelijke vaststelling.

Het aanbrengen van een nieuw zegel gebeurt steeds op kosten van de abonnee, ongeacht de reden (zelfs als het zegel per ongeluk werd verbroken). Het bedrag dat Hydrobru hiervoor aanrekent, is 33,34 euro.