Bijzondere gevallen

Mis à jour le : 22/09/2016

De verhuis van beschermde klanten

1. Definitie: waarover gaat het precies?

Wanneer iemand die in Brussel gedomicilieerd is, geniet van het statuut van beschermde klant en wil verhuizen:

 • kan het OCMW optreden als tussenpersoon tussen de betrokkene en Sibelga, de enige leverancier voor beschermde klanten
 • kan de betrokkene zelf de nodige maatregelen treffen of zich laten bijstaan door een sociale dienst (OCMW of andere)

2. Wat is de procedure?

Om hun contract over te dragen, moeten personen die genieten van het statuut van beschermde klant een procedure volgen die vergelijkbaar is met die van een klassieke verhuis (link naar VIII. Overzichtstabel).

Het is evenwel belangrijk om op de volgende zaken te letten:

 • De meters in geen geval overdragen aan de commerciële leverancier
  De energieovernamedocumenten (formulier IN-OUT) van een beschermde klant mogen vooral niet naar de commerciële leverancier worden gestuurd. Anders beëindigt de leverancier het contract en stelt hij een nieuw contract voor aan de “beschermde klant”. In dat geval ontvangt Sibelga een specifiek bericht waarin wordt gesteld dat de rekening van de klant mag worden afgesloten. De beschermde klant verliest dan tegelijk zijn statuut en zijn bescherming.
 • De klant moet de slotfactuur voor het leveringspunt van de oude woning ontvangen.
  Wanneer Sibelga de opname op tegenspraak van de eindmeterstand ontvangt, maakt hij een slotfactuur. De “beschermde klant” moet:
 • zeker zijn dat hij de slotfactuur in goede orde heeft ontvangen.
  De betrokkene kan vragen dat deze factuur naar zijn nieuwe adres wordt gestuurd, wanneer hij dat uitdrukkelijk vraagt aan Sibelga. Standaard wordt deze factuur naar het “gekende adres” gestuurd, d.w.z. naar de woning waaruit de betrokkene vertrekt.
 • de meterstanden vergelijken.
  Het is belangrijk om de eindmeterstanden die werden opgegeven in het energieovernamedocument (of in de brief, fax of mail die naar de leverancier werd gestuurd wanneer dit document niet voorhanden was) te vergelijken met de meterstanden vermeld op de slotfactuur om te controleren of ze overeenkomen en om fouten te vermijden.
 • De klant moet de (tussentijdse) verbruiksfacturen van Sibelga voor het leveringspunt op het nieuwe adres ontvangen.
  De “beschermde klant” moet erop letten dat hij de facturen van Sibelga ontvangt. Als dat niet het geval is, of als hij de facturen van zijn commerciële leverancier ontvangt, moet hij Sibelga zo snel mogelijk contacteren. In principe heeft de bewoner, als hij zijn statuut van “beschermde klant” kwijt is, daar helaas niet onmiddellijk weer recht op.

3. Wat betreft de stroombegrenzer

Bij personen die genieten van het statuut van “beschermde klant” wordt systematisch een stroombegrenzer geplaatst. Bij een verhuis wordt er dus een stroombegrenzer geplaatst op het nieuwe adres.

Als de nieuwe woning is uitgerust met een elektrisch verwarmingssysteem, dan kan de “beschermde klant” een aanvraag indienen om de stroombegrenzer niet te plaatsen.

4. Bijkomende informatie?

Voor alle bijkomende informatie hieromtrent is het aan te raden om de klantendienst van Sibelga te bellen. U kunt hiervoor eveneens terecht bij het OCMW van de betrokken gemeente.

Het leegstandcontract

Dit type contract wordt gebruikt voor woningen die langere tijd leeg staan. Als de woning tussen het vertrek van één bewoner en de komst van een nieuwe bewoner een tijd leeg staat, dan kan de eigenaar met zijn energieleverancier een “leegstandcontract” afsluiten.

Niet alle leveranciers bieden een dergelijk contract aan:
Leveranciers zijn niet verplicht om een leegstandcontract aan te bieden. Het is aan te raden om navraag te doen bij de leverancier alvorens iets te ondernemen.

1. Definitie

Dit type contract wil voorkomen dat de meters en de energietoevoer worden afgesloten. Het kan in verschillende gevallen worden overwogen, met name wanneer de eigenaar:

 • zijn goed tijdelijk niet wil verhuren om er werken in uit te voeren.
 • wil voorkomen dat de meters moeten worden gesloten en weer geopend (wat namelijk een dure procedure is).
 • zijn goed niet onmiddellijk opnieuw wil verhuren maar er wel elektriciteit, water en verwarming wil behouden met het oog op de gezondheid, mogelijke bezoeken, enz.
 • nog geen mogelijke bewoner voor de woning heeft geïdentificeerd.
  Alvorens te besluiten om de meters te laten afsluiten, kan de vertrekkende bewoner samen met de eigenaar evalueren of het niet beter is om een leegstandcontract af te sluiten. Het is wel ten stelligste aan te raden om bij de betrokken commerciële leverancier navraag te doen over de modaliteiten van dit contract. In bepaalde gevallen kan het voordeliger zijn om een lager tussentijds forfait te betalen dan een leegstandtarief af te sluiten. In dat geval zal de eigenaar het contract op zijn naam moeten laten zetten.

2. Modaliteiten van het “leegstandcontract”

Het leegstandcontract is een specifiek contract en heeft als belangrijkste kenmerken:

 • Een specifieke tarifering
  Dit type contract werkt met een specifieke tarifering die niet werkt met de betaling van voorschotten, aangezien enkel het werkelijke verbruik wordt gefactureerd op het einde van het contract (prijs per kWh te bepalen).
 • Een tijdelijk karakter
  Dit contract is tijdelijk omdat het niet bedoeld is om een dagelijks verbruik te dekken, maar wel om een minimaal verbruik mogelijk te maken aan een duur maar nuttig tarief, bijvoorbeeld voor de uitvoering van werken. Het contract wordt niet automatisch beëindigd met de komst van een nieuwe bewoner. De verhuurder moet samen met de nieuwe bewoner de nodige afspraken maken in functie van de maatregelen die moeten worden genomen: de verhuurder moet de ontbinding van zijn leegstandcontract aanvragen en de nieuwe bewoner moet een energiecontract afsluiten bij een leverancier.
 • Het feit dat het enkel door de eigenaar kan worden afgesloten
  Elke eigenaar van een woning (verhuurder of beheerder van de woning) die vaststelt dat een woning die hij bezit mogelijk langere tijd (meerdere maanden) leeg zal staan, kan dit type contract afsluiten.
 • Een leegstandcontract kan ook interessant zijn voor eigenaars wier privé- en/of huurwoning gedurende een kortere of langere periode niet bewoond zal worden (renovatiewerken, lange reis, afwachting van verkoop, enz.).

3. Welke procedure moet worden gevolgd om een leegstandcontract af te sluiten?

Voor alle vragen met betrekking tot het leegstandcontract is het aan te raden om zich te richten tot de commerciële leverancier .