De verdeelsleutel

Mis à jour le : 01/09/2016

Als er in de woning geen meetinstrumenten geïnstalleerd zijn, wordt het aandeel van elke bewoner in de collectieve kosten bepaald volgens een verdeelsleutel. De bewoner betaalt dus een percentage van de totaalfactuur van het gebouw.

Deze verdeelsleutel varieert naargelang het type woning

Unieke eigendom

De eigenaar bepaalt, in zijn hoedanigheid van beheerder van het gebouw, de verdeelsleutel.

Er bestaat geen enkele verplichting op het vlak van verdeelsleutels. Toch is het ten stelligste aan te raden aan de beheerder van het gebouw, dat hij ze vermeldt in het huurcontract, samen met alle verplichte informatie rond de kosten en bijdragen (betalingsmodaliteiten, bedrag van de tussentijdse betalingen, betrokken kosten, enz.).

Wanneer een beheerder een verdeelsleutel hanteert die niet vermeld wordt in het huurcontract, dan kan de bewoner die betwisten. Hij kan trachten om in samenspraak met de eigenaar een minnelijke schikking te treffen; in voorkomend geval moet hij zijn toevlucht nemen tot een bemiddeling, en als het probleem blijft bestaan, kan hij de kwestie voor de vrederechter brengen die de verdeelsleutel dan kan vastleggen.

Mede-eigendom

In het geval van een mede-eigendom maakt de beheerder van het gebouw de kostenafrekening op, op basis van de verdeelsleutel die gezamenlijk door alle mede-eigenaars werd bepaald.

Gewoonlijk wordt deze verdeelsleutel vermeld in het reglement van mede-eigendom, samen met alle informatie aangaande de kosten en bijdragen. Wat betreft de kostenafrekening moet het reglement van mede-eigendom verder ook de volgende zaken vermelden:

  • de omschrijving van de rechten en de plichten van elke mede-eigenaar met betrekking tot de privatieve delen en de gemeenschappelijke delen
  • de criteria en de berekeningswijze voor de verdeling van de kosten (privatief en gemeenschappelijk)

Bij geschillen kan de bewoner, nadat hij heeft getracht om met de beheerder van het gebouw een minnelijke schikking te treffen, de zaak aanhangig maken bij het vredegerecht.

Sociale woningen

Het komt maar heel zelden voor dat sociale woningen in een gebouw niet zijn uitgerust met meetinstrumenten. Is dit toch het geval, dan moet de huisvestingsmaatschappij (OVM) de kosten onder de bewoners verdelen conform de verdeelsleutel die staat vermeld in het huishoudelijk reglement of gelijk welk ander gelijkwaardig document dat door de OVM werd goedgekeurd. Dit reglement moet verder ook alle informatie bevatten met betrekking tot de kosten en de bijdragen (betalingswijze, bedrag van de tussentijdse betalingen, betrokken kosten, enz.).

Bij geschillen moeten de partijen (beheerder en bewoner), nadat ze hebben getracht om tot een minnelijke schikking te komen, de hieronder beschreven procedure volgen.