Verplichtingen van de eigenaar voor de huisvesting in het algemeen

Mis à jour le : 02/09/2016

Algemeen genomen worden de verantwoordelijkheden van de verhuurder en de huurder bepaald in functie van:

 • de structuur van de woning (binnen en buiten)
 • de verplichte installaties (controle en herstelling/onderhoud).

Conform het principe is de eigenaar verantwoordelijk voor het onderhoud en de herstelling van alle elementen die de buitenstructuur van de woning vormen. De huurder is op zijn beurt verantwoordelijk voor de binnenkant van de woning. Dit is ook de reden waarom hij een brandverzekering moet afsluiten.

De eigenaar is verantwoordelijk voor de installaties en moet ervoor zorgen dat ze aan de geldende normen ter zake beantwoorden. De huurder heeft de plicht om de installaties te onderhouden en de eigenaar te contacteren wanneer er werken aan moeten worden uitgevoerd.

De eigenaar heeft de volgende algemene verplichtingen:

 1. Bij het afsluiten van het huurcontract:

De eigenaar moet de huurder de volgende zaken bezorgen:

 • een correcte en acceptabele woning die beantwoordt aan de minimale vereisten inzake gezondheid, veiligheid en apparatuur zoals omschreven in het Burgerlik Wetboek1, de Brusselse Huisvestingscode en in de EPB-wetgeving2 (isolatie, enz.);
 • een energieprestatiecertificaat van het gebouw (EPB-certificaat);
 • de bewijsstukken van het onderhoud (verwarmingsketel, schoonmaken van de schoorsteen, enz.).
 1. Tijdens de huurperiode:

De eigenaar is verplicht om:

 1. in te staan voor3:
  • de grote herstellingen (dak, ramen, enz.);
  • de grote onderhoudswerken (onderhoud van de beerput, enz.);
  • de herstelling en vervanging van installaties die beschadigd zijn of omwille van de ouderdom, normale slijtage of overmacht niet meer naar behoren werken.
 2. de betalingsbewijzen en stavende stukken te bezorgen voor de jaarlijkse kostenafrekening wanneer de huurder maandelijkse voorschotten betaalt. Hij is hier evenwel niet toe verplicht wanneer de kosten forfaitair zijn inbegrepen in de huur4.

[1] Art. Burg. Wetb., boek III, titel VIII, hoofdstuk II, Afdeling 2. Regels betreffende de huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder in het bijzonder.
[2] Ord. van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen
[3] Art. 1720 en 1753 Burg. Wetb.
[4] Art. 1728 ter Burg. Wetb..

EPB-certificaat: verplichtingen

EPB-certificaat: welke verplichtingen heeft de eigenaar?

Het energieprestatiecertificaat van een gebouw is een energierapport van de woning. Sinds 1 november 2011 is elke eigenaar wettelijk1 verplicht om een energieprestatiecertificaat van het gebouw (EPB-certificaat) af te leveren voor elke verhuurde of verkochte woning.

Het doel van het EPB-certificaat is tweeledig. Enerzijds wil het de toekomstige bewoner info-nedrmeren over de kwaliteit van de woning inzake energie, en anderzijds biedt het de (huidige en toekomstige) eigenaar aanbevelingen om het comfort in de woning te verbeteren door het energieverbruik te verlagen.

De eigenaar onderneemt op eigen kosten de nodige stappen om dit certificaat te bekomen. Het EPB-certificaat moet worden opgesteld door een erkend EPB-energiedeskundige en kost ongeveer 200 euro voor een flat en ongeveer 400 voor een huis (deze bedragen zijn indicaties). Het certificaat is 10 jaar geldig, behalve wanneer er werken worden uitgevoerd die betrekking hebben op de energiekenmerken van de woning. In dat geval moet er een nieuw certificaat worden opgesteld en betaald.

Het certificaat geeft, net zoals bij een koelkast, een energieklasse aan, gaande van A (zeer zuinig) tot G (zeer energie-intensief). Meer specifiek is het EPB-certificaat een document waarin het gestandaardiseerde verbruik van een woning per jaar en per m² wordt aangegeven op basis van de energiekenmerken ervan (isolatie, ventilatie, technische installaties,…). Het geeft ook de CO2-uitstoot van het gebouw aan.

Een eigenaar die een woning verhuurt (of verkoopt) moet de energieklasse van de woning (van A tot G) alsook de CO2-uitstoot ervan vermelden bij elke publiciteit (affiche, internet, vastgoedberichten, enz.) die hij maakt voor de verhuur (of verkoop). Wanneer een kandidaat-huurder (of koper) hierom vraagt, moet de eigenaar gratis een kopie van dit certificaat leveren. Deze verplichting geldt niet voor lopende huurcontracten.

De eigenaar moet ook een kopie van het EPB-certificaat bij het huurcontract voegen en dit mee registreren. Het origineel blijft in het bezit van de eigenaar.

Als er op het moment van de verhuur geen EPB-certificaat beschikbaar is, respecteert de eigenaar de wetgeving niet en kan hij hiervoor een sanctie krijgen2, die kan worden omgezet in een administratieve boete die wordt geïnd door Leefmilieu Brussel.

Bijkomende info-nedrmatie:
Voor meer info-nedrmatie over het EPB-certificaat kunt u terecht in de brochure van het BIM of rechtstreeks op de site van de EPB-energiedeskundigen.

EPB-certificaat: wat zijn de voordelen voor de huurder?

Het EPB-certificaat wil kandidaat-huurders info-nedrmeren door hen gestandaardiseerde info-nedrmatie te geven over de energieprestaties van woningen die worden verhuurd. Zo kunnen ze de prestaties van verschillende woningen objectief vergelijken en de meest energiezuinige keuze maken. Want hoe beter de energieprestaties van de woning, hoe minder energie de huurder zal verbruiken voor de verwarming.

[1] Art. 18 §2 en art 25 Ord. van 7 juni 2007 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen
[2] Art. 34 Ord. van 7 juni 2007 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen

Overzichtstabel : verplichtingen aangaande energie

Log_Responsabilites_locatives_Tableau_synthetique_NL