Betwisting van een waterfactuur

Mis à jour le : 05/04/2017

Alvorens een factuur van Hydrobru/Vivaqua te betwisten, is het aan te raden om eerst alle basisgegevens te controleren (klantengegevens, meternummer, meterstand, toepassing van de solidaire en progressieve tarifering, enz.).

Wanneer een gezin het daarna toch niet eens is met de factuur of van oordeel is dat ze moet worden gecorrigeerd, kan de factuur worden betwist.

De principes die in het geval van een dergelijke betwisting van toepassing zijn, worden vermeld in de algemene voorwaarden van Hydrobru/Vivaqua:

“Elke klacht betreffende de gefactureerde sommen moet schriftelijk worden ingediend binnen de twaalf maanden nadat de factuur werd opgemaakt”1

Het is aan te raden om de betwisting per aangetekende brief met ontvangstbewijs te versturen en daarbij alle bewijsstukken toe te voegen die nuttig en noodzakelijk zijn voor de correctie van de factuur (foto van de meterstand met datum, betalingsbewijzen van de tussentijdse facturen, bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister…) in het licht van het vastgestelde probleem.

Er is in de huidige wetgeving geen enkele antwoordtermijn bepaald voor Hydrobru/Vivaqua.

Wanneer een consument een betwisting indient, betekent dit niet dat de schuld wordt opgeschort. De verplichting om de verschuldigde of door Hydrobru/Vivaqua gevorderde bedragen te betalen, blijft bestaan.2

Als beide partijen het oneens blijven, kan het gezin een klacht indienen bij de Consumentenombudsdienst of bij de vrederechter.

[1] Algemene voorwaarden van Hydrobru, artikel 46, punt 1.
[2] Algemene voorwaarden van Hydrobru, artikel 46, punt 2.