Betwisting op het moment van de opname

Mis à jour le : 01/09/2016

Als de meterstanden door een technicus worden opgenomen in aanwezigheid van de bewoner, dan is het belangrijk dat deze laatste tijdens de opname goed oplet. Als de bewoner een fout vaststelt, dan raden we aan dat hij onmiddellijk reageert zodat een mogelijke betwistingsprocedure enige kans op slagen heeft.

Betwistingskosten
Als de bewoner de eerste opname van de meterstanden betwist en een tweede bezoek van het meteropnamebedrijf vraagt, dan geldt de volgende regel:

– Als de tweede controle de eerste opname bevestigt, dan behoudt de technicus de door zijn collega geregistreerde gegevens en rekent het meteropnamebedrijf de bewoner een bedrag aan van ongeveer € 40 incl. BTW (kosten voor de nieuwe opname van de meterstand, verplaatsingskosten, enz.)

– Als de tweede controle uitwijst dat de betwisting terecht was, dan corrigeert de tweede technicus de gegevens en moet de bewoner niets betalen.

Betwistingsprocedure

1. De bewoner moet de technicus melden dat hij een fout in de opname van de meterstanden merkt, en moet hem vragen om die te corrigeren.

2. Als er onenigheid blijft bestaan:

  • Als het gaat om een verdeler met één buisje, dan moet de gebruiker onmiddellijk eisen dat dit buisje niet wordt vervangen. De technicus mag dit niet weigeren. Het buisje wordt dan verzegeld en blijft in de verdeler zitten. Binnen de twee maanden zal er dan een tweede technicus langskomen die de betrokken meterstand opnieuw opneemt. Als de bewoner niet heeft geëist dat het buisje in de verdeler blijft, dan kan hij op het meteropnameblad toch aangeven dat hij niet akkoord is. De uitkomst van een mogelijke procedure is in dat geval onzeker omdat de betwisting later niet meer kan worden gecontroleerd.
  • Als het gaat om een verdeler met twee buisjes, dan wordt het buisje van het voorbije jaar verzegeld en blijft het één jaar in de verdeler zitten, zodat er in geval van een betwisting bruikbaar bewijsmateriaal beschikbaar blijft.
  • Om welk meetinstrument het ook gaat, de bewoner doet er best aan om zijn betwisting op het meteropnameblad kenbaar te maken aan de hand van een formulering zoals “Ik ondergetekende …., betwist de opname van de meterstanden van de verdeler(s)/meter(s) in [kamer]”, met vermelding (indien mogelijk) van het nummer van de instrumenten die het voorwerp vormen van de betwisting.

3. Het meteropnameblad ondertekenen. Wanneer de bewoner weigert het blad te ondertekenen, wordt ervan uitgegaan dat hij afwezig was tijdens de opname van de meterstanden, met alle mogelijke gevolgen die dit met zich meebrengt.

4. Trachten om in samenspraak met het meteropnamebedrijf en/of de beheerder van het gebouw een oplossing te vinden voor het probleem.

5. Wanneer de bewoner geen gelijk krijgt, dan kan hij zich in laatste instantie wenden tot de vrederechter om een verzoeningsprocedure op te starten of een rechtszaak in te stellen.

Minnelijke schikking:
Alvorens een procedure op te starten die lang kan duren en veel geld kan kosten, is het ten stelligste aan te raden om de kwestie in eerste instantie te bespreken met de beheerder van het gebouw (eigenaar, syndicus of sociale huisvestingsmaatschappij).