Wie stelt de afrekening op?

Mis à jour le : 22/09/2016

De beheerder van het gebouw

Bij gebouwen met meerdere flats worden de collectieve en/of gemeenschappelijke aspecten beheerd door een persoon of orgaan die we hier de beheerder van het gebouw of de woning zullen noemen.

 • In het geval van sociale woningen is de beheerder de Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM)
 • In het geval van privéwoningen:
  • In het geval van mede-eigendom wordt het gebouw collectief beheerd door de Algemene Vergadering van mede-eigenaars. Meestal wordt deze verantwoordelijkheid door de mede-eigenaars gedelegeerd aan een Syndicus. Die treedt in dat geval op als beheerder van het gebouw.
  • In het geval van unieke eigendom (het volledige gebouw is eigendom van één enkele eigenaar), is de eigenaar de beheerder van het gebouw.
  • Wanneer een privéwoning is toegewezen aan een Sociaal Verhuurkantoor, dan staat dit laatste in voor het beheer van de woning, in samenspraak met de eigenaar.

De beheerder van het gebouw is verantwoordelijk voor de afrekening: het is zijn taak om ervoor te zorgen dat er jaarlijks een kostenafrekening wordt opgesteld en dat die wordt bezorgd aan de bewoners van het gebouw dat hij beheert.

Als verantwoordelijke voor de kostenafrekening kan de beheerder van het gebouw de afrekening zelf opstellen of deze taak toevertrouwen aan een privébedrijf:

 • Wanneer er geen meetinstrumenten aanwezig zijn waarmee het respectieve verbruik (voor verwarming, koud water en/of sanitair warm water) van de verschillende bewoners kan worden bepaald, dan zal de beheerder van het gebouw zelf een kostenafrekening opstellen op basis van een verdeelsleutel.
 • Wanneer er wel meetinstrumenten geïnstalleerd zijn in het gebouw:
  • De verdelers en geïntegreerde warmtemeters die voor de verwarming worden gebruikt, zijn zo technisch dat de kostenafrekening voor de verwarming wordt opgesteld door de “meteropnamebedrijven”.
  • Voor het warme en koude water kunnen de standen van de doorstroommeters worden opgenomen door de beheerder van het gebouw zelf of door een “meteropnamebedrijf” dat in dat geval ook de kostenafrekening opstelt. In voorkomend geval zal de beheerder de gegevens die hij zelf heeft verzameld, overmaken aan het “meteropnamebedrijf”.

De meteropnamebedrijven

De beheerder van een gebouw kan een “meteropnamebedrijf” de opdracht geven om de afrekening op te stellen. Dit bedrijf beheert de meetinstrumenten die aanwezig zijn in het gebouw (plaatsing, vervanging, opname van de meterstanden…).

Het bedrijf neemt jaarlijks de meterstanden van de verschillende instrumenten op en gebruikt deze gegevens samen met de gegevens die door de beheerder van het gebouw worden bezorgd (globaal verbruik van de gemeenschappelijke infrastructuur van het gebouw en facturen, aandeel van vaste en variabele kosten, verdeelsleutel voor de vaste kosten tussen de verschillende wooneenheden, enz.) om de afrekening op te stellen. We willen erop wijzen dat er ook andere kosten kunnen worden opgenomen in de afrekening zoals kosten voor het onderhoud van de installatie, administratieve kosten, abonnementskosten, enz.

Het meteropnamebedrijf maakt de kostenafrekeningen vervolgens over aan de beheerder van het gebouw die ze, in voorkomend geval, doorrekent aan de betrokken bewoners.