Verhuizen

Mis à jour le : 26/09/2016

Wanneer een persoon uit een woning verhuist of erin komt wonen, dan moet hij een welbepaalde procedure volgen. Op die manier voorkomt hij latere financiële en administratieve complicaties (aanrekening van een niet-verschuldigd verbruik, verzending van de factuur naar een verkeerd adres, kosten voor het openen/afsluiten van de meter, enz.).

Om de progressieve en solidaire tarifering te kunnen toepassen, moet Hydrobru weten hoeveel mensen er precies gedomicilieerd zijn op een bepaald adres. Op het verhuisformulier kan het gezin zijn gezinssamenstelling opgeven. Hydrobru zal de opgegeven gegevens daarna vergelijken met de gegevens in het Rijksregister.

Het is belangrijk dat Hydrobru vanaf de datum van de verhuis over deze gegevens beschikt om het solidaire tarief correct te kunnen toepassen.

Vroeger baseerde Hydrobru zich bij een verhuis op de gegevens die op 1 januari van elk jaar in het Rijksregister waren opgenomen om het aantal personen in een gezin te bepalen. Daardoor werd het waterverbruik van de nieuwe huurders dus gefactureerd op basis van de gezinssamenstelling van de vorige huurders.

Als de woning beschikt over een individuele watermeter

Iemand die uit een woning verhuist of die een nieuwe woning betrekt, moet zijn meterstand opnemen, idealiter op de dag waarop de uitgaande plaatsbeschrijving (voor wie weg gaat) of de inkomende plaatsbeschrijving (voor wie een woning betrekt) wordt opgesteld. Deze opname gebeurt op tegenspraak, d.w.z. in aanwezigheid van een derde persoon (met de eigenaar of -, gezamenlijk door de oude en de nieuwe huurders). Hiervoor bestaat een officieel document dat door Hydrobru ter beschikking wordt gesteld. Het document heet “tegensprekelijke meteropneming voor rekeningafsluiting” en kan hier worden gedownload. Het origineel, dat door alle betrokken partijen wordt ondertekend, moet zo snel mogelijk naar Hydrobru worden teruggestuurd, om te voorkomen dat een niet-verschuldigd verbruik wordt aangerekend.

Wanneer het document van de tegensprekelijke meteropneming om gelijk welke reden niet correct kan worden ingevuld (afwezigheid van één van de partijen, enz.), dan kan de betrokkene telefonisch contact opnemen met de commerciële dienst van Hydrobru (02/518 88 08) om een afspraak te maken met een meteropnemer. Deze dienst kost 66,67 euro en moet minstens 15 dagen voor de effectieve verhuis worden aangevraagd.

Als de woning beschikt over één of meerdere doorstroommeters

Er moet geen meterstand worden overgemaakt aan Hydrobru. Het waterverbruik wordt door de beheerder van het gebouw gefactureerd via een kostenafrekening. Als de kostenafrekening niet op forfaitaire basis gebeurt, is het aan te raden dat de vertrekkende of de nieuwe huurders een tegensprekelijke meteropname uitvoeren in aanwezigheid van de beheerder van het gebouw, of vragen dat er een opname wordt gedaan door een meteropnamebedrijf. Op deze manier zal de beheerder of het meteropnamebedrijf een precieze afrekening kunnen maken.

Als de woning niet beschikt over een meetinstallatie

Er moet geen meterstand worden overgemaakt aan Hydrobru. Het verbruik wordt aangerekend via voorschotten of een forfait.

Wanneer met een forfait wordt gewerkt, moeten de oude en de nieuwe huurders helemaal niets doen.

Wanneer met voorschotten wordt gewerkt:

  • de vertrekkende huurder moet controleren of de beheerder van het gebouw de juiste vertrekdatum heeft gehanteerd voor het opstellen van de kostenafrekening
  • de nieuwe huurder moet controleren of de beheerder van het gebouw voor de kostenafrekening die hij later zal ontvangen, de datum heeft gehanteerd waarop de woning effectief werd betrokken