Noodzakelijke stappen

Mis à jour le : 22/09/2016

Voor elke woning die beschikt over een aardgas- en/of elektriciteitsmeter dient verplicht een contract te worden afgesloten met een erkende commerciële leverancier. Deze verplichting is vastgelegd in de ordonnanties inzake “aardgas en elektriciteit”.

Zowel voor nieuwe contracten als voor een overdracht naar een ander adres, moet de bewoner die het contract ondertekent zich ervan vergewissen dat het wordt geregistreerd en geactiveerd.

Iedereen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest woont, moet:

  • zorgen dat hij beschikt over een actief energiecontract, dat werd afgesloten bij een commerciële leverancier EN
  • zorgen dat zijn meters geopend zijn (d.w.z. niet gesloten en niet verzegeld)
  • zorgen dat hij elk schriftelijk bewijs bijhoudt (overmaken van de meterstanden, kopie van het leveringscontract, enz.)

1.     Geldigheid van het contract

Bij een verhuis is het heel belangrijk dat wordt gecontroleerd of het energiecontract (nieuw of overgedragen van het vorige adres wel degelijk actief is. Als dit niet het geval is, dan verbruikt de betrokkene energie “buiten contract” en loopt hij het risico dat zijn energie wordt afgesloten en dat er andere sancties volgen.

Cont_Contrat_valide_actif_NL

Een leveringscontract (nieuw of overgedragen) is pas geldig en actief als:

  1. de overdracht naar het nieuwe adres geregistreerd is
    Hiervoor moet alle nodige informatie over het/de nieuwe leveringspunt(en) (nieuw adres, beginmeterstand, EAN-codes, enz.) aan de leverancier worden overgemaakt
  2. de beginmeterstand en de EAN-codes van de meters werden overgemaakt aan de leverancier wanneer het gaat om een nieuw contract
  3. het contract geregistreerd is in de databank van SIBELGA

Om de geldigheid van het contract te controleren, volstaat het om SIBELGA te contacteren. Dit kan vanaf 48 uur nadat het contract werd afgesloten of overgedragen. Het is belangrijk deze termijn van 48 te respecteren omdat de registratie van het contract door de leverancier enige tijd in beslag kan nemen.

Wanneer het contract telefonisch werd afgesloten is de leverancier verplicht om een schriftelijke bevestiging van de afsluiting van het contract te versturen.

2.     De staat van de meters

Bij een verhuis is het belangrijk om de staat van de meters te controleren:

1. Als de meters niet verzegeld zijn, zijn ze “geopend”.

In dat geval kunnen de bewoners energie verbruiken, op voorwaarde dat ze vooraf gecontroleerd hebben of hun contract geldig en actief is voor het betrokken leveringspunt.

Het is mogelijk dat de meters niet verzegeld (dus geopend) zijn, maar dat de energielevering wordt verhinderd door een klep of onderbreker. In dat geval volstaat het om de klep of de onderbreker weer in de juiste positie te zetten om energie te kunnen krijgen. Het is ook aan te raden om de eigenaar van de woning te contacteren om de oorzaak van deze situatie te achterhalen.

2. Als de meters verzegeld zijn, zijn ze “gesloten”.

In dat geval is de situatie problematischer. Eerst en vooral is het ten strengste verboden om de zegels te verbreken, op straffe van financiële boetes en zware complicaties. Vervolgens moet voor het openen van de meters een procedure worden gevolgd die relatief lang duurt (gemiddeld een week) en duur is (ongeveer 80 euro).

Naleving van de procedures:
Wanneer iemand uit een woning vertrekt of een nieuwe woning betrekt, moet die bepaalde procedures strikt volgen; wanneer deze procedures niet worden gevolgd, loopt de betrokkene aanzienlijke risico’s, waaronder:

afsluiting van de energie:
d.w.z. dat de meters worden afgesloten zonder voorafgaande procedure voor de vrederechter. Dit is het geval van de MOZA-procedures.

illegaal energieverbruik:
d.w.z. dat het energiecontract niet geldig is en bijgevolg ook niet actief is. De betrokkene verbruikt dan energie “buiten contract”.

3.     Opname van de meterstanden op tegenspraak

Bij een verhuis is het belangrijk om een opname van de meterstanden op tegenspraak te doen om het verbruik stop te zetten en/of te starten. Daarbij worden de standen van de energiemeters opgenomen in aanwezigheid van de nieuwe of de vertrekkende bewoner (naargelang het feit of men de woning verlaat of er in gaat wonen). Bij deze opname kunnen eveneens de verhuurder of de expert die belast is met de plaatsbeschrijving aanwezig zijn. Deze opname dient te gebeuren op het moment van de verhuis.

De meterstanden moeten worden vermeld op de energieovernamedocumenten die correct moeten worden ingevuld en ondertekend. Deze documenten moeten worden overgemaakt aan de betrokken energieleveranciers.

Aantal te ondertekenen exemplaren:
Een bewoner die verhuist moet, in theorie, 4 exemplaren van de energieovernamedocumenten ondertekenen:
-2 voor de woning waaruit hij vertrekt: 1 voor zichzelf + 1 voor de nieuwe bewoner
-2 voor de nieuwe woning: 1 voor zichzelf + 1 voor de vertrekkende bewonerHet is belangrijk dat deze documenten naar de juiste leverancier(s) worden gestuurd (die van de oude woning en die van de nieuwe woning)