Spreiding van de stookoliefacturen

Mis à jour le : 23/09/2016

Wat is de spreiding van de stookoliefacturen?

De spreiding van de stookoliefacturen zorgt ervoor dat gezinnen die grote hoeveelheden stookolie afnemen, hun jaarlijkse verbruik via maandelijkse deelbedragen kunnen betalen, en niet in één enkele keer bij levering van de stookolie.

De spreiding van de stookoliefacturen is geen recht. Het is een gunst van bepaalde leveranciers die zich hier vrijwillig toe verbinden. Het systeem is wel wettelijk omkaderd.

De lijst van handelaars die gespreide betalingen toestaan, kan worden gedownload op de site van de FOD Economie.

{toggle_close}{toggle_start title = “Wat zijn de voorwaarden om van een spreiding te kunnen genieten?”}

 1. Geïnteresseerden moeten met één van de geregistreerde handelaars een contract van bepaalde duur voor 24 maanden afsluiten. Na twee jaar wordt het contract automatisch verlengd voor onbepaalde duur.
  Voorwaarden voor beëindiging:

  • contract van bepaalde duur voor 24 maanden:
   De handelaar kan een maximale schadevergoeding van 75 euro opleggen wanneer het contract vroeger wordt beëindigd, behalve in geval van overmacht of bij een verhuis van de klant.
  • contract van onbepaalde duur:
   Dit contract kan zonder schadevergoeding worden beëindigd mits inachtneming van een opzegtermijn van één maand met kennisgeving door middel van een aangetekend schrijven. Deze termijn gaat in op de eerste dag na de verzending van het aangetekende schrijven.
 2. De eerste levering moet minstens 1000 liter bedragen. De volgende leveringen moeten eveneens minstens 1000 liter bedragen, behalve wanneer de ketel een inhoud heeft van minder dan 1200 liter. In dat geval moeten de leveringen minstens 900 liter bedragen.
 3. De eerste levering gebeurt onder voorwaarde van betaling van een voorschot dat minstens 50% bedraagt van de prijs van de geleverde stookolie. Dit voorschot kan de vorm hebben van een eenmalige betaling of van meerdere maandelijkse betalingen.

Betaling in maandelijkse termijnen
De maandelijkse betalingen moeten tijdig gebeuren. Wanneer de betalingen niet tijdig gebeuren, is de leverancier niet verplicht om de volgende leveringen uit te voeren. Hij kan bovendien het contract beëindigen zonder enige schadevergoeding, en eisen dat het nog verschuldigde bedrag in één keer wordt betaald.

Maandelijkse betalingen en afrekeningen

De consument geeft elk jaar zijn geschatte jaarlijkse stookolieverbruik door aan de leverancier (en voor het eerste jaar ten laatste bij de ondertekening van het contract). Op basis hiervan berekent de leverancier jaarlijks de maandelijkse betalingen.

Het jaarlijkse geschatte verbruik wordt vermenigvuldigd met de officiële maximum stookolieprijs op de dag van de berekening en dit bedrag wordt gedeeld door twaalf.

Het bedrag van de maandelijkse betalingen kan tijdens de volledige duur van het contract worden aangepast op vraag van de klant of op vraag van de leverancier, in functie van het werkelijke verbruik of in functie van de evolutie van de gemiddelde maximum stookolieprijs van de laatste drie maanden:

 • als het reële verbruik minstens 20% lager ligt dan het initieel geschatte verbruik of als de stookolieprijs van de laatste drie maanden minstens 20% lager ligt dan de prijs die werd gehanteerd voor de berekening van het maandelijkse bedrag, kan de klant vragen dat het maandelijkse bedrag wordt aangepast
 • als het reële verbruik minstens 20% hoger ligt dan het initieel geschatte verbruik of als de stookolieprijs van de laatste drie maanden minstens 20% hoger ligt dan de prijs die werd gehanteerd voor de berekening van het maandelijkse bedrag, kan de leverancier het maandelijkse bedrag in overeenstemming daarmee aanpassen.

Geschat verbruik
De opgave van het geschatte verbruik verbindt de klant er niet toe om deze hoeveelheid stookolie ook effectief af te nemen. Het gaat om een schatting die nodig is om het maandelijks te betalen bedrag te berekenen.

De leverancier bezorgt de klant jaarlijks en, bij beëindiging van het contract, ten laatste 30 dagen nadat het contract afloopt, een afrekening met de volgende informatie:

 1. een overzicht van alle leveringen
 2. een overzicht van de uitgevoerde betalingen
 3. het eventuele saldo