De plaatsbeschrijving

Mis à jour le : 26/09/2016

De huurder moet de woning teruggeven in de staat waarin hij die heeft betrokken. De plaatsbeschrijving is een document waarin de woning en de toestellen die zich erin bevinden, worden beschreven (eventuele schade, nieuwe elementen en toestellen, enz.). Ze beschermt de huurder wanneer die na afloop van zijn contract de woning weer verlaat. Wanneer er van bij het begin een volledige en duidelijke plaatsbeschrijving wordt opgesteld, is het risico op conflicten tussen de eigenaar en de huurder aangaande de staat van de woning en eventuele herstellingen die moeten worden gefactureerd, kleiner.

De plaatsbeschrijving dient verplicht gezamenlijk te worden opgesteld door de verhuurder en de huurder (of een vertegenwoordiger die over een volmacht beschikt), op tegenspraak, gedetailleerd en met gedeelde kosten.

De plaatsbeschrijving is een schriftelijke vaststelling van de feitelijke situatie van de woning bij aanvang van de huurperiode. Ze wordt het best opgesteld tijdens de periode dat de ruimtes onbewoond zijn, maar het kan ook nog tijdens de eerste maand van bewoning. De plaatsbeschrijving moet bij het huurcontract worden gevoegd1.

Geldigheid van de plaatsbeschrijving

Een plaatsbeschrijving is enkel geldig wanneer ze aan de volgende voorwaarden beantwoordt:

 • ze moet worden opgesteld in aanwezigheid van de huurder en de verhuurder (of hun vertegenwoordigers)
 • ze moet schriftelijk worden opgesteld en door beide partijen persoonlijk worden gedateerd en ondertekend
 • ze moet voldoende gedetailleerd zijn: een clausule zoals “de beide partijen erkennen dat de woning in goede staat is en goed is onderhouden”, is dus niet geldig.
 1. Als de plaatsbeschrijving bij aanvang (zeer) gedetailleerd is:
  Is de huurder aansprakelijk voor beschadigingen die zijn ontstaan terwijl hij de woning huurde, tenzij hij bewijst dat hij er niet verantwoordelijk voor is. Schade die niet wordt vermeld in de plaatsbeschrijving is ten laste van de huurder, met uitzondering van schade aan het gehuurde goed die te wijten is aan ouderdom, aan normale slijtage of aan overmacht².
 2. Als de plaatsbeschrijving bij aanvang weinig gedetailleerd is of wanneer er geen plaatsbeschrijving werd opgemaakt:
  Wordt ervan uitgegaan dat de huurder de gehuurde woning heeft ontvangen in de staat waarin ze zich bevond op het einde van het vorige huurcontract. De huurder wordt dus niet verantwoordelijk gesteld voor eventuele schade, behalve wanneer de verhuurder kan aantonen dat deze schade werd veroorzaakt door de huurder. In dit geval zijn de herstellingen ten laste van de huurder3.

Controle van de installaties en apparatuur, en aanhangsel bij de plaatsbeschrijving:

 1. Controle: het is aanbevolen dat de huurder bij het opmaken van de plaatsbeschrijving zeer aandachtig is en alle installaties (aardgas, elektriciteit, water) en apparatuur (staat van de toestellen, pakkingen van de koelkast, fornuis, enz.) in de woning grondig controleert. Elke huurder heeft het recht om bewijzen van nazicht en onderhoud van de verwarmingsinstallaties (geiser, schoonmaak van de schoorsteen, enz.) op te vragen.
 2. Aanhangsel: wanneer er tijdens de huurperiode grote aanpassingen of werken worden uitgevoerd in de woning, kan er een aanhangsel bij het huurcontract worden gevoegd. Het gaat in zeker zin om een update van de plaatsbeschrijving in het licht van de aanpassingen die aan de woning werden gedaan4.

Onenigheid over de plaatsbeschrijving

 • Als één van de twee partijen weigert om een plaatsbeschrijving op te stellen, kan de andere partij eisen dat ze toch wordt opgesteld.
 • Wanneer de twee partijen niet tot een akkoord komen bij het opstellen van de plaatsbeschrijving (bij aanvang van de huur of na aanzienlijke aanpassingen aan de woning, en op het einde van de huur), kunnen ze het het advies van een neutrale expert vragen, die dan wordt belast met het opstellen van een plaatsbeschrijving. Als er daarna nog onenigheid blijft bestaan, kan de zaak op verzoek aanhangig worden gemaakt bij de vrederechter.

Meer info-nedrmatie
Raadpleeg de officiële site van de FOD Justitie.

[1] Art. 1730 §1 al. 1Burg. Wetb..
[2] Art. 1731 en 1732 Burg. Wetb.
[3] Art. 1731 Burg. Wetb.
[4] Art. 1730 §2 Burg. Wetb.