Juridische beslissing om de watertoevoer af te sluiten

Mis à jour le : 26/09/2016

Pas wanneer iemand zijn factuur 15 dagen na de verzending van de ingebrekestelling nog steeds niet heeft betaald, kan Hydrobru gerechtelijke stappen ondernemen.

Balance_justiceOok hier voorziet de procedure in een bijkomende bescherming alvorens de toevoer eventueel wordt afgesloten. Zo mag Hydrobru pas één maand na het advies te hebben gevraagd van de burgemeester of de voorzitter van het OCMW van de gemeente waarin de betrokkene woont, een gerechtelijke actie instellen. Die laatste kan zich echter per aangetekend schrijven binnen de 10 dagen na de ingebrekestelling verzetten tegen deze informatie van de burgemeester of de voorzitter van het OCMW. Na dit overleg tussen Hydrobru en het OCMW of de gemeente, kunnen deze laatste eventueel contact opnemen met de betrokkene om te proberen een minnelijke schikking te treffen. Als dit niet lukt, wordt de procedure voortgezet.

Wanneer de gerechtelijke beslissing bepaalt dat de watertoevoer mag worden afgesloten, moet Hydrobru de burgemeester en de voorzitter van het OCMW van deze beslissing in kennis stellen alvorens effectief tot de afsluiting over te gaan. Deze maatregel mag echter niet tot gevolg hebben dat de watertoevoer afgesloten wordt voor de nieuwe huurder van een eengezinswoning of de andere gebruikers van een flatgebouw met één enkele meter, voor zover zij bewijzen dat zij hun verbruik aan de abonnee (gewoonlijk de eigenaar) hebben betaald.

We willen erop wijzen dat de stappen die moeten gevolgd worden voor een eventuele afsluiting niet gelden voor rechtspersonen of professionele gebruikers in het kader van een vrij beroep, een commerciële , artisanale, industriële of administratieve activiteit of dienstverlening. Meer informatie over gemengd gebruik (privé en professioneel) vindt u hier.

Afgezien van een, overigens zeer uitzonderlijke, afwijking die wordt toegestaan door het Bureau van de Raad van Bestuur van Hydrobru, wordt de drinkwatertoevoer opnieuw aangesloten in twee gevallen:

  • Nadat de geabonneerde zijn schuld integraal heeft betaald.
  • Nadat het betrokken OCMW zich er schriftelijk toe heeft verbonden om de schuld van de geabonneerde integraal ten laste te nemen.

Het is dus mogelijk dat iemand lange tijd geen toegang heeft tot drinkwater, inclusief tijdens de periodes waarin er niet mag worden afgesloten (van 1/11 tot 31/3 van elk jaar, en in de maanden juli en augustus), op voorwaarde dat de toevoer vóór deze periode werd afgesloten.

We stellen vast dat, tot 2008, het aantal afsluitingen in de praktijk relatief laag lag, hoewel Hydrobru geregeld juridische stappen onderneemt. In 2008 tellen we: 99 afsluitingen in het Brusselse Gewest tegenover 649 in het Waalse Gewest en 467 in het Vlaamse Gewest volgens de gedeeltelijke gegevens voor Wallonië en Vlaanderen uit het rapport armoedebestrijding (Rapport Armoedebestrijding 2008-2009, Brussel, 2009, p.173). Sinds 2009 is het aantal afsluitingen aanzienlijk gestegen. In 2012 heeft Hydrobru 2.588 aanvragen tot afsluiting van de watertoevoer voor advies overgemaakt aan de Burgemeesters en Voorzitters van de OCMW’s van de gemeenten waar de gebruikers wonen die geen gevolg hebben gegeven aan de herinneringen en ingebrekestellingen die ze ontvingen. Ingevolge deze adviesaanvragen, en op basis van een toelating van de vrederechter of de rechtbank van eerste aanleg heeft Hydrobru effectief 552 afsluitingen uitgevoerd, waarvan 497 met betrekking tot woningen.

Deze statistieken komen uit het jaarverslag van Hydrobru (activiteitsverslag 2012, gepubliceerd in juni 2013 – pagina 18 – paragraaf “De schuldinvordering” )

Verbod op afsluiting 
De watertoevoer mag in geen geval worden afgesloten in de volgende periodes:

  • van 1 juli tot 31 augustus
  • van 1 november tot 31 maart

De enige uitzonderingen hierop zijn dwingende maatregelen omwille van technische of veiligheidsredenen.