Sociale en financiële begeleiding van de DGHI

Mis à jour le : 26/09/2016

Er bestaan verschillende financiële en sociale steunmaatregelen die mensen die in een ongezonde en/of onaangepaste woning leven, in de mate van het mogelijke helpen om een nieuw, geschikt onderkomen te vinden.

Wat is de DGHI?

De DGHI is de Directie van de Gewestelijke Huisvestingsinspectie, die erop toeziet dat de Brusselse Huisvestingscode wordt nageleefd. Een van de taken van de DGHI bestaat erin om onderzoeken te voeren na klachten die worden ingediend door huurders of organisaties (OCMW’s, huisvestingsverenigingen, enz.). Deze klachten hebben betrekking op woningen die de regels van de Huisvestingscode niet respecteren. Een dergelijk onderzoek kan tot gevolg hebben dat het verboden wordt de woning te verhuren, waardoor de huurders of bewoners hun onderkomen moeten verlaten. Om aan deze situatie het hoofd te bieden, biedt de DGHI verschillende steunmaatregelen.

Wie heeft recht op een herhuisvestingstoelage van de DGHI?

De DGHI biedt een herhuisvestingstoelage aan huurders die niet langer in hun woning kunnen blijven wonen na een beslissing van de DGHI die de eigenaar verbiedt om zijn woning nog te verhuren. Naargelang de soort steun die wordt gevraagd, moet aan extra voorwaarden worden voldaan (zie punt C).

Welke soorten herhuisvestingstoelagen biedt de DGHI?

De DGHI biedt vier verschillende, cumulatieve steunmaatregelen

1. Sociale begeleiding

De DGHI biedt, samen met andere betrokkenen (verenigingen voor integratie via huisvesting, OCMW’s, gemeentediensten…) sociale begeleiding aan huurders die getroffen worden door een beslissing tot sluiting van hun woning. Meer in het bijzonder worden ze geholpen bij het vinden van een nieuw onderkomen. Daarnaast verstrekt de DGHI ook informatie over de verschillende bestaande mogelijkheden (VIBH, steun van het OCMW, sociale woningen, Sociale Verhuurkantoren,…)

2. Financiële steun voor betaling van de huur

De DGHI biedt een financiële toelage voor het betalen van de huur van de nieuwe woning (de lasten worden niet in aanmerking genomen).

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om deze steun te kunnen krijgen?

Om van deze steun te kunnen genieten, mag de betrokkene geen eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker zijn. Bovendien moet hij aan volgende voorwaarden voldoen:

 1. op financieel vlak: het inkomen van het gezin mag niet hoger liggen dan de drempel die als voorwaarde geldt om in aanmerking te komen voor een sociale woning. Meer informatie daarover vindt u hier.
 2. Verder moet de nieuwe woning:
  • gelegen zijn in het Brusselse gewest
  • voldoen aan de Huisvestingscode

Een nieuwe geschikte en aangepaste woning vinden is niet evident
Het is dus belangrijk om goed na te denken over alle mogelijke gevolgen, alvorens een beroep te doen op de DGHI. Toch kan gewoon door te dreigen met een klacht bij de DGHI al heel wat druk worden uitgeoefend op de eigenaars.

  • het voorwerp vormen van een geregistreerd huurcontract met een minimumduur van één jaar.
  • geen sociale woning zijn
 1. Nog niet eerder recht hebben gehad op de VIBH.

Hoe wordt het bedrag bepaald?

Het toegekende bedrag wordt berekend op basis van het inkomen van het gezin en de nieuwe huurprijs. Er geldt evenwel een maximum voor de huurprijs die wordt gehanteerd voor de berekening van de toegekende bijdrage. Dit maximum wordt bepaald in functie van het aantal slaapkamers. Zo wordt voor een woning met één slaapkamer uitgegaan van een maximum huurprijs van 450 euro. Twee personen in eenzelfde administratieve en financiële situatie zullen dus eenzelfde bijdrage ontvangen voor een flat met één slaapkamer, zelfs al is de huurprijs verschillend (behalve wanneer de huurprijs lager ligt dan het maximum, uiteraard).

Hoe lang kan van deze steun gebruik worden gemaakt?

De huurbijdrage is voorzien voor een duur van 3 jaar en is niet hernieuwbaar.

3. Financiële steun voor de verhuis

De DGHI voorziet een bijdrage voor de verhuis. Deze bijdrage – een forfaitair bedrag van 650 euro – dient om de kosten te dekken voor de verhuis of de installatie in de nieuwe woning, inclusief de huurwaarborg.

De voorwaarden waaraan moet worden voldaan om recht te hebben op deze toelage, zijn precies dezelfde als die voor de financiële steun voor betaling van de huur.

4. Toekenning van punten voor een sociale woning

Personen die een sociale woning hebben aangevraagd en die niet naar hun woning kunnen terugkeren omwille van een huurverbod van de DGHI, krijgen 5 voorkeurpunten. Om dit voordeel te verzilveren, moet de betrokkene aan de DGHI het bewijs voorleggen dat hij een aanvraag heeft ingediend voor een sociale woning. Daarna brengt de DGHI zelf de betrokken Openbare Vastgoedmaatschappij(en) (OVM) op de hoogte.