De eindafrekening

Mis à jour le : 01/09/2016

Wat is dat?

De eindafrekening (ook jaarfactuur genoemd) is een factuur die eenmaal per jaar wordt verstuurd, na het opnemen van de meterstanden van de aardgas- en elektriciteitsmeter.

Plaatsing van een stroombegrenzer
Sommige leveranciers sturen een eindafrekening wanneer er een stroombegrenzer wordt geplaatst, om te beschikken over een reëel verbruik dat kan worden gebruikt in de procedure voor de vrederechter.

Waarvoor dient de eindafrekening?

De eindafrekening dient om:

 • het jaarlijkse verbruik te bepalen,
 • het verschil tussen de reeds betaalde bedragen (voorgaande tussentijdse facturen) en het werkelijke verschuldigde bedrag voor het effectieve jaarlijkse verbruik te corrigeren,
 • het bedrag van de tussentijdse facturen (of voorschotten) voor het volgende jaar te berekenen.

Elementen waaruit de factuur bestaat

Naargelang de leverancier kunnen de facturen er anders uitzien of anders zijn opgebouwd. Toch moeten de facturen verplicht bepaalde belangrijke gegevens vermelden:

Fact_Elements_sur_facture_NL

Hoe wordt ze berekend: reële of geraamde meterstanden?

Door een jaarlijkse opname van de meterstanden kunnen leveranciers het exacte jaarlijkse verbruik van hun klanten bepalen en factureren. Het aardgas- of elektriciteitsverbruik wordt verkregen door het verschil te berekenen tussen de opname op het einde van de vorige periode en de opname bij het begin van de nieuwe periode.

1. Reële meterstanden

De opname van de meterstanden gebeurt door Sibelga. Dit gebeurt elk jaar in een vaste periode die verschilt naargelang de gemeente (om te weten in welke periode de meters worden opgenomen, klik hier. Als de technicus niet bij de meters kan, krijgt de betrokkene een brief met alle nodige informatie om zelf zijn meterstanden door te geven.

Sibelga valideert het verbruik en maakt de meterstanden vervolgens over aan de leverancier die op basis daarvan een eindafrekening opmaakt.

De meterstanden opnemen en vergelijken
Raad uw gebruikers indien mogelijk aan om de meterstanden op hun meter te controleren zodra ze de eindafrekening ontvangen, en die te vergelijken met de meterstanden die vermeld worden op de afrekening. Bij een duidelijke fout moeten de correcte meterstanden zo snel mogelijk worden doorgegeven aan de leverancier. Een rechtzetting van de metergegevens en de ermee samenhangende facturatie kan, behalve in frauduleuze gevallen, maximaal betrekking hebben op een periode van twee jaar voorafgaand aan de laatste opname van de meterstanden. Zodra de betrokkene de gecorrigeerde eindafrekening ontvangt, moet hij controleren of het bedrag van de volgende tussentijdse facturen in overeenstemming met deze correctie werd aangepast.

2. Geraamde meterstanden

1. In welke gevallen worden de meterstanden geraamd?

De meterstanden worden niet meegedeeld
Als de betrokkene zijn meterstanden niet overmaakt, zullen ze worden geraamd.

Als SIBELGA geen toegang kan krijgen tot de meters van een woning, wordt de klant er schriftelijk van op de hoogte gebracht dat hij 15 dagen de tijd heeft om de meterstanden over te maken. In de praktijk mag hij zijn meterstanden tot de 20e van de volgende maand doorsturen. Na deze termijn zal SIBELGA de meterstanden ramen op basis van de verbruikshistoriek van het leveringspunt.

We spreken over geraamde meterstanden wanneer de meterstanden niet overeenkomen met het reële verbruik van de klant van het leveringspunt. In dit geval baseert Sibelga zich op de meest recente meterstanden waarover hij in zijn database beschikt voor dit leveringspunt. Om de informatie te kunnen valideren, moet Sibelga over twee meterstanden met een minimale tussenperiode van 200 dagen beschikken. Op basis van deze meterstanden extrapoleert Sibelga dan het jaarlijkse verbruik. Sibelga kan meerdere jaren teruggaan om twee meterstanden met voldoende tussenruimte te vinden. Het is dus mogelijk dat Sibelga uitgaat van het reële verbruik van de vorige gebruikers van het leveringspunt.

Sibelga maakt deze raming over aan de leverancier, die zijn factuur op basis hiervan opmaakt.

Uitzondering
Niet alle leveranciers baseren zich altijd op de door Sibelga overgemaakte meterstanden en/of geven niet altijd op de facturen aan dat het verbruik geraamd is. Het is dus des te belangrijker dat u uw gebruikers adviseert om de meterstanden na ontvangst van de factuur te controleren. U kunt ook contact opnemen met de leverancier of met Sibelga om te weten of de meterstanden reëel of geraamd zijn. In het laatste geval moet de leverancier altijd instemmen met de mogelijkheid om het geraamde verbruik te herbekijken.

2. Wat zijn de mogelijke gevolgen van een raming?

Een slechte raming is nooit in het voordeel van de betrokkene, zowel wanneer ze te laag of te hoog is. Immers:

 • ofwel gaat de klant een bedrag betalen dat te hoog is voor zijn reële verbruik en zal hij zijn tegoed pas kunnen recupereren bij de volgende jaarlijkse eindafrekening die gebaseerd is op de reële meterstanden.
 • ofwel betaalt de klant een bedrag dat te laag is om zijn reële verbruik te dekken en zal hij dus moeten bijbetalen wanneer hij zijn volgende jaarlijkse eindafrekening die gebaseerd is op de reële meterstanden, ontvangt.

3. Vollediger

Wanneer het verbruik te laag wordt ingeschat:

 1. Het maandelijks gefactureerde bedrag wordt te laag geschat.
 2. Tenzij de betrokkene in de tussentijd minder gaat verbruiken, zullen de voorschotten voor het volgende jaar te laag zijn om het reële verbruik te dekken.
 3. Bij de volgende eindafrekening op basis van reële meterstanden:
  • zal de betrokkene moeten bijbetalen (en dat bedrag zal hoger zijn naarmate het verbruik lager werd ingeschat).
  • het voorschotbedrag voor het volgende jaar zal hoger zijn

Wanneer het verbruik te hoog wordt ingeschat:

 1. Het maandelijks gefactureerde bedrag wordt te hoog geschat.
 2. Tenzij de betrokkene in de tussentijd meer gaat verbruiken, zullen de voorschotten voor het volgende jaar te hoog zijn in verhouding met het reële verbruik.
 3. Bij de volgende eindafrekening op basis van reële meterstanden:
  • zal de betrokkene een bedrag terugkrijgen (en dat bedrag zal hoger zijn naarmate het verbruik hoger werd ingeschat).
  • het voorschotbedrag voor het volgende jaar zal lager zijn

Meterstanden controleren en laten corrigeren
In geval van een raming is het altijd aanbevolen om de meterstanden te controleren en ze, indien nodig, te laten corrigeren. Als het verbruik te hoog of te laag lijkt geraamd, is het aanbevolen om de leverancier te vragen om het voorschotbedrag aan te passen. Let echter op! Wanneer het voorschotbedrag te sterk wordt verlaagd, kan dit later een probleem vormen wanneer met de leverancier tot een overeenkomst over een afbetalingsplan moet worden gekomen.

Op welke periode heeft de eindafrekening betrekking?

In principe heeft de eindafrekening betrekking op een verbruiksperiode van één jaar. Het gebeurt echter dat de eindafrekening betrekking heeft op een periode die langer of korter is dan één jaar.

1. De eindafrekening heeft betrekking op een periode van meer dan één jaar

Door een fout bij Sibelga of de leverancier (softwarebug, verkeerde toewijzing van een meter, enz.) kan het gebeuren dat personen een eindafrekening krijgen die betrekking heeft op meerdere jaren. Het kan ook gaan om een regularisatie voor een eerder jaar waarin het verbruik was geëvalueerd op basis van geraamde meterstanden.

Sommige leveranciers staan soepele afbetalingsplannen toe voor dit type facturen.

In dit geval is het aanbevolen om een raming van het jaarlijkse verbruik uit te voeren om de leverancier een redelijk voorschotbedrag voor het volgende jaar voor te stellen.

2. De eindafrekening heeft betrekking op een periode van minder dan één jaar

– In welke gevallen komt dit voor?

Deze situatie kan zich voordoen na een wijziging:

De eindafrekening heeft dan betrekking op de periode tussen de “wijzigingsgebeurtenis” en het moment waarop de jaarlijkse factuur wordt gestuurd.

Wanneer het referentiejaar voor de eindafrekening bijvoorbeeld loopt van 1 april tot 31 maart en een gebruiker verhuist op 1 oktober, dan zal hij het leveringspunt slechts zes maanden effectief gebruiken voordat hij zijn eindafrekening krijgt. Die zal dan enkel betrekking hebben op deze periode van 6 maanden.

Op het moment van de “wijzigingsgebeurtenis” krijgt de betrokkene eveneens een factuur, de zogenaamde slotfactuur.

– Wat zijn de mogelijke gevolgen hiervan?

 • Als de periode hoofdzakelijk betrekking heeft op de wintermaanden
  De maandelijkse voorschotten weerspiegelen een jaarlijks gemiddelde en zijn gelijk in de winter en in de zomer. Tijdens de wintermaanden wordt echter meer energie verbruikt (hoofdzakelijk door de verwarming). Het risico bestaat dus dat de betaalde voorschotten niet volstaan om het reële verbruik te dekken. Bij de eindafrekening zal de betrokkene dan het verschil tussen de betaalde voorschotten (die onvoldoende waren) en de kostprijs van zijn reële verbruik, moeten bijbetalen.
 • Als de periode hoofdzakelijk betrekking heeft op de zomermaanden
  De maandelijkse voorschotten weerspiegelen een jaarlijks gemiddelde en zijn gelijk in de winter en in de zomer. Tijdens de zomermaanden wordt echter minder energie verbruikt (hoofdzakelijk omdat de verwarming dan niet wordt gebruikt). Het risico bestaat dus dat de betaalde voorschotten te hoog zijn voor het reële verbruik. Bij de eindafrekening zal de betrokkene dan het verschil tussen de betaalde voorschotten (die te hoog waren) en de kostprijs van zijn reële verbruik, terugbetaald krijgen.

3. Mogelijke redenen voor een hoge eindafrekening

Een hoge eindafrekening kan verschillende oorzaken hebben:

 • een verhoging van het energieverbruik van de gebruiker
 • een verhoging van de energieprijs in het geval van een contract met variabele prijs
 • slecht geraamde meterstanden. De termijn waarbinnen deze meterstanden kunnen worden gecorrigeerd, verschilt van leverancier tot leverancier. Zo is de “redelijke” termijn voor deze rechtzettingsprocedure bij Electrabel bijvoorbeeld 6 weken. De factuur zal dan worden geannuleerd en er zal een nieuwe factuur worden opgemaakt
 • een eindafrekening die betrekking heeft op meer dan één jaar.