Contracten die worden afgesloten buiten het bedrijf

Mis à jour le : 16/12/2019

Wat is het?

Contracten die worden afgesloten buiten het bedrijf hebben betrekking op alle verkoopsituaties die niet strikt in het gebouw van de leverancier plaatsvinden. Het gaat dus om elk contract dat niet wordt afgesloten in de kantoren of op de maatschappelijke zetel van het bedrijf, of in de winkel van een wederverkoper. Het gaat dus om vormen van verkoop die plaatsvinden:

 • bij de ingang of in een winkel van een ander bedrijf
 • in openbare of privéruimten die geen eigendom zijn van het bedrijf
 • op de openbare weg
 • op beurzen en salons, stands
 • enz.

Het akkoord beschermt eveneens consumenten die vooraf uitdrukkelijk gevraagd hebben om een bezoek van een vertegenwoordiger van de leverancier bij hen thuis om een contract voor de levering van aardgas of elektriciteit af te sluiten.

Welke procedure?

Wanneer een contract buiten het bedrijf wordt afgesloten:

 1. Moet de verkoper de consument een geschreven, en duidelijk leesbaar origineel exemplaar van het door beide partijen ondertekende contract bezorgen.
 1. Vervolgens moet de leverancier het contract bevestigen via een brief die persoonlijk aan de consument is geadresseerd.
  De leverancier wordt geacht deze bevestiging zo snel mogelijk te sturen, maar het juridische kader legt daarvoor geen termijn vast.
  Deze bevestiging moet een door de leverancier ondertekend exemplaar van het contract bevatten, inclusief de algemene voorwaarden en eventuele specifieke voorwaarden. De bevestiging vermeldt op een duidelijk leesbare manier:
  • de datum en de plaats waarop het contract werd afgesloten
  • de te betalen prijs en de betalingswijze
  • de duur van het contract
  • de voorziene datum van de overschakeling
  • de contactgegevens voor eventuele klachten die de consument mocht hebben
  • de mogelijkheid om en de manier waarop de consument aan het contract kan verzaken.

Kopie van het contract op vraag
De consument kan op eenvoudige vraag eisen dat hem een kopie van het contract met zijn handtekening wordt bezorgd.

 1. De consument beschikt over een herroepingsrecht
  Dit betekent dat hij het recht heeft om het contract niet af te sluiten. In dit geval beschikt de consument over een termijn van 7 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de ondertekening van het contract. Hier vindt u een voorbeeld van een aan de leverancier te bezorgen herroepingsformulier, dat door de FOD Economie ter beschikking wordt gesteld van de consument.

Langere herroepingstermijn bij verkoop aan huis bij de consument
In geval van verkoop aan huis bij de consument, (huis-aan-huisverkoop), bedraagt de herroepingstermijn 14 in plaats van 7 kalenderdagen.

Welke sanctie(s)?

Elke inbreuk op de procedures en de bepalingen van het akkoord, zoals hierboven samengevat, kan worden gesanctioneerd. Zo kan elke inbreuk met betrekking tot een verkoop buiten het bedrijf die wordt vastgesteld door de Algemene Directie Economische Inspectie, aanleiding geven tot:

 • een onmiddellijke terugbetaling aan de consument van alle facturen die hij heeft betaald. Bovendien mag verder geen enkel verbruik meer worden gefactureerd.
 • Onmiddellijk herstel van de consument in zijn vorige contractuele relatie. De vorige leverancier neemt de consument gratis weer op, zo snel als de technische mogelijkheden dit toelaten.

Vaststelling van een inbreuk
De ADEI kan pas een inbreuk op de bepalingen van het akkoord vaststellen nadat de consument haar daarvan op de hoogte heeft gebracht, door een klacht in te dienen conform de daartoe voorziene procedure.