Bij de Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM)

Mis à jour le : 27/09/2016

Klacht indienen bij de OVM kan resulteren in een heel langdurige procedure. Hieronder vindt u een overzicht van de procedure met de minimumtermijnen.

 1. Een klacht indienen bij de Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM) die de kostenafrekening heeft afgeleverd.
  De klacht moet via een aangetekende brief worden ingediend, of moet tegen ontvangstbewijs worden afgegeven op de maatschappelijke of de administratieve zetel van de betrokken OVM.
 2. De OVM maakt de klacht binnen de 8 dagen na ontvangst over aan de sociaal afgevaardigde.
 3. De sociaal afgevaardigde hoort vervolgens de partijen die in het geschil betrokken zijn, alvorens een beslissing te nemen. Nadat de sociaal afgevaardigde de betrokken partijen heeft gehoord, bestaat zijn rol er enkel in om een advies uit te brengen aan de OVM. De OVM beslist dan om het advies van de sociaal afgevaardigde al dan niet te volgen.
  De persoon die de klacht indient, kan zich laten bijstaan door een mandataris op voorwaarde dat hij de OVM daar vooraf van op de hoogte heeft gebracht.
 4. De OVM laat de betrokkene binnen de 30 dagen na ontvangst weten of de klacht ontvankelijk is. Als er binnen die termijn geen antwoord is, wordt de klacht als ontvankelijk beschouwd.
 5. Als de klacht ontvankelijk wordt verklaard, dan neemt de Raad van Bestuur van de OVM binnen de 90 dagen na de initiële ontvangst van de klacht een beslissing, en brengt hij de betrokkene op de hoogte van de genomen beslissing.

Termijn en gegrondheid van de klacht:
Tot 28 juli 2013 werd een klacht als ongegrond beschouwd als de Raad van Bestuur van de OVM geen uitspraak deed binnen de vooropgestelde termijn. Sindsdien wordt in dit geval de klacht als gegrond beschouwd.

Mogelijkheid tot beroep

Als de betrokkene na afloop van de klacht bij de OVM niet tevreden is, dan kan hij in beroep gaan. Hij moet daarvoor een klacht indienen bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) en daarbij de volgende procedure volgen:

 1. beroep aantekenen bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) binnen de 30 dagen na bekendmaking van de beslissing van de OVM of na afloop van de termijn waarbinnen de OVM moest antwoorden.
 2. Het beroep moet per aangetekende brief worden verstuurd of moet ter plaatse tegen ontvangstbevestiging worden ingediend op de maatschappelijke of de administratieve zetel van de BGHM. Alle beroepsprocedures worden behandeld door de dienst Voogdij van de BGHM om de onpartijdigheid te behouden ten opzichte van de sociaal afgevaardigde die vooraf reeds de klacht heeft behandeld.
 3. Binnen de 8 dagen na ontvangst van het beroep brengt de BGHM de OVM op de hoogte en vraagt haar welke positie zij inneemt. De OVM beschikt dan over 30 dagen om te antwoorden.
 4. Na afloop van deze termijn bezorgt de BGHM aan de betrokken partijen het verslag dat ze zal voorleggen aan haar Raad van Bestuur. De partijen kunnen dan tot 5 dagen na ontvangst van het verslag reageren.
 5. De BGHM deelt de betrokkene binnen de 60 dagen na ontvangst van het beroep haar beslissing mee. Als er binnen deze termijn geen antwoord wordt gegeven, dan wordt het beroep als gegrond beschouwd.
 6. De BGHM deelt de beslissing mee aan de OVM die er vervolgens, indien nodig, gevolg aan moet geven.

Mogelijke betwistingen na het beroep

Als de huurder van oordeel is dat klachtenprocedure bij de OVM en de beroepsprocedure bij de BGHM geen bevredigend resultaat hebben opgeleverd, dan kan hij de genomen beslissing, of het feit dat er binnen de vastgelegde termijnen geen beslissing werd genomen, nog bij twee andere instanties betwisten:

 1. ofwel via het vredegerecht met het oog op een verzoening of om een proces aan te spannen.
 2. ofwel via de Raad van State naargelang het voorwerp van de betwisting.