Bij de eigenaar

Mis à jour le : 27/09/2016

Wanneer de bewoner in zijn woning problemen vaststelt waarvoor werken moeten worden uitgevoerd (waterlekken, defect van de verwarmingsketel, enz.), dan moet hij eerst en vooral de eigenaar verwittigen (telefoon, mail, brief, enz.) om het probleem te bespreken en de argumenten en redenen te geven waarom er werken moeten worden uitgevoerd. Het is aangeraden om een schriftelijke neerslag te bewaren van alle verzoeken die aan de eigenaar worden gestuurd. Deze stukken kunnen namelijk nuttig zijn wanneer de zaak later voor andere instanties wordt gebracht (gemeentediensten, DGHI, vredegerecht).

Als de eigenaar niet reageert binnen een termijn die redelijk kan worden geacht in functie van de situatie (bijv. een maand), dan moet hij worden aangemaand via de volgende procedure:

  1. versturen van een brief (bij voorkeur aangetekend) naar de eigenaar met de vraag tot uitvoering van de werken (lijst van werken die in de woning moeten worden uitgevoerd, geordend volgens prioriteit) en de argumenten die deze werken rechtvaardigen.
    Door de brief aangetekend te versturen, wordt er een spoor van bijgehouden dat kan bewijzen dat de huurder de eigenaar effectief op de hoogte heeft gebracht van de aard en de omvang van de uit te voeren werken.
  2. Versturen van een ingebrekestelling aan de eigenaar, wanneer deze niet heeft gereageerd binnen een redelijke termijn (bijv. 14 dagen) na de verzending van de aangetekende brief.

Een ingebrekestelling is een brief die verplicht aangetekend wordt verstuurd en die een lijst bevat van alle werken die in de woning moeten worden uitgevoerd, maar die eveneens verdere stappen in de procedure voorziet en vermeldt:

  1. het opstarten van een bemiddelingsprocedure
  2. het indienen van een klacht bij een gemeentedienst of bij de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI)
  3. het aanhangig maken van de zaak bij het vredegerecht om tot een verzoening te komen of om een proces te starten

De ingebrekestelling moet eveneens de termijnen vermelden waarbinnen de verschillende procedures redelijkerwijze kunnen plaatsvinden.

Begeleiding en voorkoming van eventuele geschillen

Om uw gebruikers te behoeden voor eventuele problemen, kunt u hen aanraden om:

  1. een schriftelijke kopie te bewaren van alle bewijsstukken: een kopie van alle briefwisseling met de eigenaar (mails, aangetekende brief, ingebrekestelling, enz.), foto’s met datum (bewijs ongezonde situatie, veroorzaakte schade, uit te voeren werken, enz.), getuigenissen van buren of vroegere huurders, en andere documenten of bewijzen ter ondersteuning van het dossier.
  2. Te denken aan bemiddeling wanneer ze een procedure tegen de eigenaar willen starten gezien de toestand van hun woning.
  3. Zich te laten begeleiden. Er zijn verschillende diensten die een persoonlijke begeleiding bieden voor dergelijke procedures (bemiddeling, klachten bij een gemeentedienst of de DGHI, een rechtszaak via het vredegerecht).