Herhuisvestingstoelage (vroeger VIBH)

Mis à jour le : 26/09/2016

De Herhuisvestingstoelage vervangt de VIBH
Sinds 1 februari 2014 vervangt de herhuisvestingstoelage de VIBH (Verhuis- en Installatietoelage en Bijdrage in het Huurgeld). Dossiers die voor deze datum werden ingediend en aanvaard, blijven de vroegere wetgeving volgen (totdat het dossier wordt herzien).

Wat is deherhuisvestingstoelage?

De herhuisvestingstoelage, die vroeger VIBH werd genoemd, is een financiële tegemoetkoming die door het Brusselse Gewest wordt toegekend voor de verhuis en de betaling van huurgeld.

De herhuisvestingstoelage bestaat uit twee cumuleerbare toelagen:

 • De verhuistoelage (-premie):
  Dit is een bedrag dat wordt toegekend om een deel van de kosten voor verhuis naar en installatie in de nieuwe woning te dekken.
 • De huurtoelage:
  Het toegekende bedrag wordt berekend in functie van de inkomsten van het gezin en de huurprijs van de nieuwe woning.

Wie heeft recht op een herhuisvestingstoelage?

Deze tegemoetkoming is, onder bepaalde voorwaarden, bestemd voor:

 • huurders die verplicht moeten verhuizen omdat:
  • hun woning onbewoonbaar is;
  • hun woning te klein is of niet langer geschikt, bijvoorbeeld in het geval van een bejaarde of een persoon met een handicap van minstens 66%;
 • aan daklozen en begeleid zelfstandig wonende jongeren

Aan welke voorwaarden moet men voldoen om van de toelage te kunnen genieten?

Bron: huisvesting.brussel

Voorwaarden voor de huurders:

 • Sedert minstens één ononderbroken jaar huurder zijn van een niet-geschikte woning;
 • een niet-geschikte woning, gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG), verlaten;
 • Een geschikte woning in het BHG betrekken;
 • over een belastbaar inkomen beschikken dat een vastgelegd plafond niet overschrijdt;
 • Minimum 18 jaar oud zijn (of ontvoogd minderjarige of begeleid zelfstandig wonende minderjarige);
 • In het verleden nog geen VIBH of herhuisvestingstoelage ontvangen hebben.
 • Geen woning in volle eigendom, vruchtgebruik of erfpacht hebben;
 • Noch de verlaten woning, noch de nieuwe woning mogen eigendom zijn van een familielid van de aanvrager of van een van zijn gezinsleden;
 • De vroegere woning:
 • beantwoordt niet, of niet geheel, aan de normen van de Huisvestingscode, op het gebied van veiligheid, gezondheid en uitrusting van de woningen;
 • beantwoordt eventueel ook niet aan de voorgeschreven normen voor bezetting en/of oppervlakte en is in dat geval “overbevolkt”;
 • werd eventueel door een besluit van de burgemeester tijdelijk of definitief onbewoonbaar of overbevolkt verklaard, of is het voorwerp van een onteigeningsbesluit of een sloopvergunning, waarbij deze besluiten/vergunning na het begin van de huurovereenkomst werden opgemaakt;
 • is, in voorkomend geval, mogelijk niet aangepast aan de vereisten van de leeftijd (65 jaar of ouder) of handicap (66% of meer) van u of een persoon uit uw gezin;
 • moet kunnen worden bezocht door de medewerkers van de administratie
 • De nieuwe woning moet beantwoorden aan de normen van de Brusselse Huisvestingscode en aan het specifieke ministerieel besluit dat de woningnormen voor toekenning van de VIBH vastlegt. Meer informatie over dit alles vindt u hier.

Voorwaarden voor daklozen en begeleid zelfstandig wonende jongeren:

 • Uit een situatie van dakloosheid komen. Er worden slechts vier gevallen in aanmerking genomen:
  • Personen die een verhoging genoten van het jaarlijkse leefloon;
  • Personen die de installatiepremie ontvingen die het OCMW toekent aan wie
   uit een situatie van dakloosheid stapt;
  • Personen die in het bezit zijn van een OCMW-attest dat bewijst dat zij uit de
   dakloosheid stappen;
  • Minderjarigen die bij beslissing van een rechtbank begeleid zelfstandig wonen;
 • Een geschikte woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betrekken;
 • Over een belastbaar inkomen beschikken dat een vastgelegd plafond niet overschrijdt (de lijst met plafonds vindt u hier.
 • Minimum 18 jaar oud zijn (of ontvoogd minderjarige of begeleid zelfstandig wonende minderjarige);
 • In het verleden nog geen VIBH of herhuisvestingstoelage ontvangen hebben.
 • Geen woning in volle eigendom, vruchtgebruik of erfpacht hebben;
 • De nieuwe woning mag geen eigendom zijn van een familielid van de aanvrager of van een van zijn gezinsleden;
 • De aanvraag moet ten laatste 3 maand na de in huurneming van de nieuwe woning worden ingediend.
 • De nieuwe woning:
  • Beantwoordt geheel aan de normen van de Huisvestingscode en ook aan de voorgeschreven normen voor bezetting en oppervlakte;
  • Is het voorwerp van een geregistreerd huurcontract;
 • Is, in voorkomend geval, aangepast aan de vereisten van de leeftijd (65 jaar of ouder) of handicap (66% of meer) van u of een persoon uit uw gezin;

Berekening van het bedrag van de herhuisvestingstoelage

De verhuistoelage

Het betreft een forfaitair bedrag. De verhuistoelage bedraagt minstens €800 (bedrag 2014) en hangt af van de samenstelling van het gezin (kind ten last en/of persoon met een handicap van meer dan 66%) van de aanvrager.

Meer details daarover vindt u hier.

De huurtoelage

Voor meer details over de toegekende plafonds kunt u terecht in dit document.

Bedrag van de toelage =
[huurbedrag nieuwe woning] – [een derde van het maandelijkse inkomen + een derde van de maandelijkse kinderbijslag]

Voorbeeld:

Nieuw huurbedrag: €650
Derde van het inkomen van het gezin: €350
Derde van de kinderbijslag: €200

Bedrag van de huurtoelage: €650 – [€350+€200] = €100

Minimumbedrag: €15. Als het resultaat van de bovenstaande berekening lager is dan dit bedrag, dan zal de toelage niet worden toegekend.

Maximumbedrag: €155, vermeerderd met 10% per persoon ten laste (met een maximale bijkomende verhoging van €77,5).

Bedragen op 1 februari 2014

Gedurende hoe lang wordt de toelage toegekend?

De verhuistoelage

De verhuistoelage wordt slechts eenmaal toegekend, met name wanneer de aanvraag wordt aanvaard.

De huurtoelage

De huurtoelage wordt toegekend voor een periode van 5 jaar.

Na afloop van de 5 jaar heeft de huurder de mogelijkheid om opnieuw een aanvraag in te dienen. Het bestuur controleert dan opnieuw alle voorwaarden en wanneer het administratieve dossier in orde is, wordt een nieuwe inspectie van de woning uitgevoerd.

Concreet gezien, zijn er twee types hernieuwing mogelijk:

 1. eenmalige hernieuwing voor een periode van 5 jaar. In dat geval wordt de bijdrage gehalveerd.
 2. een hernieuwing voor een nieuwe periode van 5 jaar voor het totale initiële bedrag, die elke 5 jaar hernieuwd kan worden zolang de betrokkene aan de volgende voorwaarden beantwoordt:
  • minstens 60 jaar oud zijn op het moment van de eerste aanvraag
  • een erkende handicap van minstens 66% hebben.

Welke procedure moet u volgen om de herhuisvestingstoelage te ontvangen?

De persoon die een herhuisvestingstoelage wil ontvangen, moet een aanvraagformulier invullen en een dossier samenstellen. Het dossier moet worden ingediend binnen de 3 maanden nadat de nieuwe woning in huur is genomen.

De formulieren verschillen naargelang het profiel van de aanvrager.
Klik hier om het formulier voor de huurders te downloaden.
Klik hier om het formulier voor de daklozen te downloaden.

Het aanvraagformulier voor de herhuisvestingstoelage is verkrijgbaar op het Loket Huisvesting van het WoonInformatieCentrum (W.I.C.), in het Communicatie Centrum Noord (CCN), Vooruitgangsstraat 80, 1035 Brussel. Ook de sociale diensten van de meeste gemeenten beschikken over dit formulier.

Het aanvraagdossier kan worden ingediend bij het Loket Huisvesting (op maandag, dinsdag of vrijdag van 9u00 tot 11u45). Het kan ook worden verstuurd per aangetekende zending.

Hier vindt u de lijst van documenten die nodig zijn om een ontvankelijk dossier in te dienen :

Voor meer informatie kunt u terecht bij de permanentie op woensdag van 9u00 tot 11u45 (op het bovenstaande adres). U kunt ook de Unie van huurders (Union des Locataires) van uw gemeente contacteren voor hulp bij de aanvraagprocedure.

Herhuisvestingstoelage of verhuistoelage van de DGHI?

De twee soorten tussenkomsten zijn niet cumuleerbaar. Er moet dus gekozen worden.

De DGHI hanteert minder criteria dan de herhuisvestingstoelage wat betreft de evaluatie van de nieuwe woning en de dossiers worden sneller behandeld.

Met de herhuisvestingstoelage echter, kunnen oudere personen of personen met een handicap mogelijk voor de rest van hun leven een financiële tegemoetkoming krijgen; bovendien worden sociale woningen aanvaard als nieuwe woning.