Bij Brugel

Mis à jour le : 05/04/2017

De Brusselse energieregulator BRUGEL heeft een algemene opdracht van toezicht op en controle van de toepassing van de aardgas- en elektriciteitsordonnanties en de hiermee verband houdende besluiten.

Met het oog op deze opdracht richtte de “elektriciteitsordonnantie”¹ binnen BRUGEL een Geschillendienst op die gratis oordeelt over klachten met betrekking tot de toepassing van deze regionale normen.

Enkel consumenten kunnen zich wenden tot de Geschillendienst van BRUGEL.

Voor alle informatie over de Geschillendienst van BRUGEL kan je terecht op de website van BRUGEL.

[1] Artikel 30novies van de Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

In welk(e) geval(len)?

De Geschillendienst van BRUGEL doet uitspraak over klachten:

 • tegen distributienetbeheerder Sibelga
  Bijv.: de aansluitingsvoorwaarden, de toepassing van het technisch reglement, de plaatsing, verhoging en verwijdering van de vermogensbegrenzer, rechtzettingen van de meterstanden
 • met betrekking tot de toepassing van de openbare dienstverplichtingen inzake levering van elektriciteit of aardgas, gericht tegen een commerciële leverancier of de sociale leverancier (Sibelga).
  Bijv.: de niet-naleving van de invorderingsprocedure, de moeilijkheid om het statuut van beschermde afnemer te krijgen of het verlies van dat statuut, een verbrekingsvergoeding, een weigering om een offerte te maken, een onterecht geëiste waarborg, een verhuis, een verbruik buiten contract zoals een verbreking van een zegel en MOZA, moeilijkheden met onderhandelingen over een redelijk afbetalingsplan
 • met betrekking tot de distributienettarieven

De geschillendienst is niet bevoegd om zich uit te spreken over klachten tegen de beslissingen van BRUGEL. Daarvoor moet men zich wenden tot de Raad van State en/of tot de bevoegde rechtbanken.

We wijzen erop dat BRUGEL geen dossiers behandelt die door de Ombudsdienst voor Energie worden bezorgd, zolang er voor deze dossiers nog een bemiddelingsprocedure loopt¹. Als de bemiddeling geen resultaat oplevert, kan de Geschillendienst worden ingeschakeld om het dossier te behandelen.

Voorwaarde voor ontvankelijkheid

De betrokkene moet zich in eerste instantie verplicht wenden tot de geschillendienst of de klantendienst van het betrokken bedrijf en trachten tot een oplossing te komen. De indiener van de klacht kan deze stappen bewijzen door alle middelen van het gemene recht, zoals bijvoorbeeld een kopie van een brief, een e-mail

[1] http://www.brugel.be/Files/media/SIGI/532c59a322801.pdf

Hoe?

Hieronder volgt de procedure die moet worden gevolgd om een klacht in te dienen bij de Geschillendienst van BRUGEL:

Indiening van de klacht

Het is aan te raden om de klacht schriftelijk in te dienen via het  daartoe bestemde formulier.

Verzamel alle gegevens die kunnen bijdragen tot een goede afhandeling van de klacht (documenten, foto’s, noodzakelijke informatie, enz.) en maak ze over aan de Geschillendienst

Bewaar een kopie van de brief en het bewijs van de verzending ervan.

Dit formulier kan worden verzonden naar BRUGEL

 • per post
 • per fax
 • per e-mail

De gegevens van BRUGEL zijn:

Geschillendienst BRUGEL
Kunstlaan 46
1000 BRUSSEL
Tel.: 02/563 02 00
Fax: 02/563 02 13
E-mail: info@brugel.be

Er is een gratis telefonische permanentie van maandag tot vrijdag van 9u00 tot 12u00: 0800/97 198

Ontvangstbevestiging

De dienst bevestigt de ontvangst van een klacht binnen de 7 werkdagen.

Behandeling van de klacht

Binnen de 21 dagen na ontvangst van de klacht, doet de Geschillendienst uitspraak over de ontvankelijkheid van de klacht.

De Geschillendienst voert zijn onderzoek en behandelt het dossier alvorens zijn beslissing over te maken.

Op vraag van één van de partijen kan er een gesprek worden georganiseerd. Als de consument dit wil, kan hij zelf komen en zich laten bijstaan door een raadsman (advocaat maar ook een maatschappelijk werker).

Bovendien kan de Geschillendienst op elk moment een deskundige aanstellen. Momenteel worden de kosten voor de aanstelling van een deskundige gewoonlijk ten laste genomen door BRUGEL.

De Geschillendienst neemt een beslissing binnen de twee maanden na ontvangst van de klacht. Deze termijn kan eventueel met twee maanden worden verlengd als de Geschillendienst bijkomende inlichtingen vraagt. Mits akkoord van de indiener van de klacht kan de termijn daarna nogmaals worden verlengd, op voorwaarde dat het dossier binnen de 6 maanden is behandeld.

In noodgevallen, en wanneer de indiener een risico op ernstig en moeilijk te herstellen risico inroept (bijvoorbeeld een dreiging tot afsluiting), kan de Dienst voorlopige bindende maatregelen nemen.

Mogelijke uitkomst

De Geschillendienst maakt zijn beslissing over aan de partijen. De genomen beslissingen zijn bindend. Sommige beslissingen worden gepubliceerd op de website van BRUGEL en in zijn jaarverslag. In dit geval worden de vertrouwelijke gegevens eruit verwijderd.

Opschortende werking van een klacht op de invordering van een betwiste factuur

Wanneer een klacht wordt ingediend bij de Geschillendienst van BRUGEL, zal deze laatste aan de partij waartegen de klacht gericht is, vragen om de invordering van het betwiste bedrag op te schorten tot er een uitspraak is over het onderwerp van de klacht.

En daarna?

Als de betrokkene de beslissing van BRUGEL betwist, moet hij zich richten tot:

 • de betrokken hoven en rechtbanken, in het bijzonder het vredegerecht
 • de Raad van State, wat vrij zelden gebeurt, behalve wanneer het om grote instellingen gaat

De beslissingen van BRUGEL zijn bindend. De leverancier, Sibelga en de klant moeten respecteren moeten ze respecteren.