Via de telefoon op afstand afgesloten contracten

Mis à jour le : 22/09/2016

Wat is het?

Met spreekt over een via de telefoon op afstand afgesloten contract wanneer een energiecontract tussen een energieleverancier en een consument wordt afgesloten in het kader van een systeem van verkoop op afstand georganiseerd door het betrokken bedrijf (in dit geval via de telefoon). Alle energieleveranciers werken met een dergelijk systeem van verkoop op afstand. De regels inzake verkoop zijn hierop van toepassing en hebben tot doel om de consument beter te beschermen.

Het initiatief voor de afsluiting van het contract heeft als dusdanig weinig belang. De procedure is identiek, zowel wanneer de leverancier het initiatief neemt als wanneer de consument dat doet.

Welke procedure?

Wanneer een contract via de telefoon wordt afgesloten, moet een specifieke procedure strikt worden gevolgd:

 1. de leverancier moet het contract bevestigen via een brief die persoonlijk aan de consument is geadresseerd.
  De leverancier wordt geacht deze bevestiging zo snel mogelijk te sturen, maar het juridische kader legt daarvoor geen termijn vast.
  Deze bevestiging moet een door de leverancier ondertekend exemplaar van het contract bevatten, inclusief de algemene voorwaarden en eventuele specifieke voorwaarden. Ze moet bovendien op een duidelijke en begrijpelijke manier de volgende informatie vermelden:
 • de datum en de wijze waarop het contract werd afgesloten
 • de te betalen prijs en de betalingswijze
 • de duur van het contract
 • de voorziene datum van de overschakeling
 • de contactgegevens voor eventuele klachten die de consument mocht hebben
 • de mogelijkheid om en de manier waarop de consument aan het contract kan verzaken
 1. De consument moet het contract verplicht schriftelijk bevestigen, bij voorkeur via een aangetekend schrijven.

Een schriftelijk spoor bewaren
Het is ten stelligste aan te raden om een schriftelijk spoor van de bevestiging van het contract te bewaren.

 1. De consument beschikt over een herroepingsrecht.
  Dit betekent dat hij het recht heeft om het contract niet af te sluiten. De consument beschikt daarvoor over een termijn van minstens 14 kalenderdagen. Deze termijn gaat pas in op de dag volgend op de expliciete bevestiging van de afsluiting van het contract door de consument. Zonder deze bevestiging, een beslissing die de consument volledig onafhankelijk neemt, is het contract niet volledig en loopt de herroepingstermijn niet. Hier vindt u een voorbeeld van een aan de leverancier te bezorgen herroepingsformulier, dat door de FOD Economie ter beschikking wordt gesteld van de consument.

Niet-bevestiging van het contract
De bevestigingstermijnen van een op afstand afgesloten contract worden niet bepaald in de wetteksten. Als het contract niet werd bevestigd – of het nu gaat om een vergetelheid, een vrijwillige actie, een niet-ontvangst van de bevestigingsbrief, enz. – dan heeft de betrokkene geen actief contract, wat problematisch kan zijn (verbruik buiten contract), enz.).

Welke sanctie(s)?

Elke inbreuk op de procedures en de bepalingen van het “Akkoord: de consument in de vrijgemaakte markt” , zoals hierboven beschreven, kan worden gesanctioneerd. Zo kan elke inbreuk met betrekking tot een verkoop via de telefoon die wordt vastgesteld door de Algemene Directie Economische Inspectie, aanleiding geven tot:

 • een onmiddellijke terugbetaling aan de consument van alle facturen die hij heeft betaald.
  Bovendien mag verder geen enkel verbruik meer worden gefactureerd.
 • Onmiddellijk herstel van de consument in zijn vorige contractuele relatie.
  De vorige leverancier neemt de consument gratis weer op, zo snel als de technische mogelijkheden dit toelaten.

Vaststelling van een inbreuk
De ADEI kan pas een inbreuk op de bepalingen van het akkoord vaststellen nadat de consument haar daarvan op de hoogte heeft gebracht,door een klacht in te dienen conform de daartoe voorziene procedure.