Stappen in geval van niet-betaling

Mis à jour le : 16/09/2016

De verschillende stappen van de procedure in geval van niet-betaling, zijn:

1. Herinnering

Binnen de 15 dagen na de vervaldatum van de factuur, stuurt de leverancier een herinnering. De administratiekosten voor deze herinnering mogen niet meer dan 7,5 euro bedragen.

2. Ingebrekestelling

Ten minste 15 dagen en ten hoogste 30 dagen nadat de herinnering werd verzonden, stuurt de leverancier per aangetekend schrijven en per gewone post een ingebrekestelling. De administratiekosten voor deze ingebrekestelling mogen niet meer dan 15 euro bedragen.

Statuut van beschermde klant
Vanaf dit moment en tot op het moment waarop de leverancier bij de vrederechter de vraag indient om het contract te ontbinden, kan elk gezin vragen om het statuut van beschermde klant te krijgen.

3. Afbetalingsplan

Wanneer de betrokkene niet betaalt binnen de zeven dagen na ontvangst van de ingebrekestelling, stelt de leverancier een redelijk afbetalingsplan voor. Dit afbetalingsplan wordt pas als ‘afgesloten’ beschouwd, wanneer het expliciet wordt aanvaard door het gezin. Het uitblijven van een reactie mag niet als een aanvaarding worden beschouwd.

Redelijk afbetalingsplan

 1. Er bestaat geen enkele wettelijke definitie die bepaalt wat onder “redelijk” moet worden verstaan. Uit de praktijk blijkt dat “redelijk” kan worden beschouwd als een afbetalingsplan waarmee beide partijen kunnen instemmen… Dat blijft dus vrij onduidelijk.
 2. In de praktijk kan het afbetalingsplan bij de ingebrekestelling worden gevoegd, maar dat is niet verplicht.
 3. Het is moeilijk om te onderhandelen over een door een leverancier voorgesteld afbetalingsplan, hoewel het in theorie wel mogelijk is. Een dergelijke onderhandeling zou eventueel wel kunnen resulteren in een zekere versoepeling van de voorwaarden.

Ten vroegste 10 dagen na de verzending van het voorgestelde afbetalingsplan, kan de leverancier:

 • de betrokkene in kennis stellen van zijn voornemen om het OCMW te waarschuwen. De betrokkene kan weigeren dat zijn naam wordt meegedeeld aan het OCMW. Hij heeft 10 dagen de tijd om de leverancier per aangetekend schrijven van deze weigering op de hoogte te brengen.
 • De nodige stappen beginnen te ondernemen om een stroombegrenzer te plaatsen (enkel voor elektriciteit).

4. Plaatsing van een stroombegrenzer (enkel voor elektriciteit!)

 • Nadat de termijn van 10 dagen is verstreken waarover de betrokkene beschikt om te weigeren dat zijn naam wordt meegedeeld aan het OCMW, gaat Sibelga over tot de plaatsing van een stroombegrenzer van 10 ampère (2300 watt). De plaatsing gebeurt binnen de 10 dagen.

Begrenzer “geplaatst geacht”
Wanneer, om gelijk welke reden, de plaatsing niet kan gebeuren, dan wordt de begrenzer toch als geplaatst geacht. Dit betekent dat de procedure wordt voortgezet alsof de begrenzer effectief was geplaatst.

 • De leverancier brengt het OCMW op de hoogte van de plaatsing van de stroombegrenzer en wordt, normaal gezien, geacht om het volledige dossier van de klant over te maken, tenzij het gezin eerder heeft geweigerd dat zijn naam aan het OCMW wordt meegedeeld. In de realiteit maken de leveranciers slechts heel zelden het dossier van de betrokkenen over.
  Het OCMW kan dan een sociaal onderzoek uitvoeren om, samen met het gezin, een oplossing te vinden voor de betalingsmoeilijkheden of om te vragen dat het vermogen van de begrenzer wordt opgevoerd tot maximum 20 ampère (4600 watt).Klik hier voor meer informatie over de stroombegrenzer.

5. Tussenkomst van de vrederechter

De leverancier kan bij de vrederechter een vraag indienen om het contract te ontbinden en om de energietoevoer af te sluiten, wanneer aan drie voorwaarden is voldaan:

 • het gezin heeft zijn schulden niet aangezuiverd en respecteert het met de leverancier overeengekomen afbetalingsplan niet, of heeft helemaal geen afbetalingsplan afgesloten.
 • Het gezin is niet erkend als beschermde klant.
 • Alle stappen van de procedure werden gerespecteerd. De leverancier wordt geacht het bewijs daarvan te leveren aan de vrederechter. Toch wordt dit bewijs in de realiteit zelden gevraagd.

De vraag tot ontbinding is mogelijk:

 1. Voor elektriciteit:
  ten vroegste 60 dagen na de plaatsing van de stroombegrenzer.
 2. Voor aardgas:
  ten vroegste 60 dagen na het verzenden van de ingebrekestelling. Om zijn vraag te kunnen indienen, moet de leverancier het gezin een brief hebben gestuurd waarin hij ermee dreigt om 15 dagen na afloop van deze termijn de energietoevoer af te sluiten.

De leverancier brengt het OCMW op de hoogte van zijn vraag tot ontbinding, tenzij het gezin eerder heeft geweigerd dat zijn naam aan het OCMW wordt meegedeeld.

Klik hier (let op, link niet actief) voor meer informatie over de procedure via de vrederechter.

6. Ontbinding van het contract en afsluiting van de energietoevoer

Als de vrederechter de ontbinding van het contract gebiedt, vraagt de leverancier aan Sibelga om over te gaan tot de afsluiting van de energie Deze afsluiting van de energietoevoer, d.w.z. de afsluiting van de meters, kan ten vroegste één maand na betekening van het vonnis gebeuren, als de klant gedomicilieerd is op het verbruiksadres.

Afsluiting voorkomen
Om afsluiting te voorkomen, moet het gezin binnen de maand een contract afsluiten met een nieuwe leverancier. Gebeurt dit niet, dan zal Sibelga overgaan tot de afsluiting van de meters.

De afsluiting mag niet gebeuren tussen 1 oktober en 31 maart. Wanneer tijdens de winterperiode wordt beslist dat het contract wordt ontbonden, staat Sibelga tot 31 maart in voor de energielevering aan het gezin. Alle verbruikte energie moet worden betaald.

Als de afsluiting na 2 bezoeken niet is kunnen gebeuren, brengt Sibelga de leverancier daarvan op de hoogte. De leverancier kan dan zijn vraag tot afsluiting intrekken of hij kan een nieuwe vraag indienen bij Sibelga.

Wat te doen in geval van afsluiting?
Om opnieuw toegang te krijgen tot aardgas of elektriciteit, moet het gezin:

 • een nieuw contract ondertekenen bij een commerciële leverancier. Wanneer het gezin schulden heeft bij alle leveranciers, heeft het enkel nog de mogelijkheid om zijn schulden bij een van hen aan te zuiveren.
 • De meters opnieuw laten openen, op eigen kosten.