Financiële waarborgen

Mis à jour le : 22/09/2016

Voorwaarden

Volgens de regionale wetgeving1 kan de leverancier aan zijn contractvoorstel een financiële waarborg (borg) als voorwaarde koppelen wanneer de betrokkene een schuld bij hem heeft en het eventueel overeengekomen afbetalingsplan niet respecteert.

Het staat de leverancier vrij om deze oplossing al dan niet voor te stellen aan de klant. Hij heeft in een dergelijk geval namelijk ook het recht om gewoon te weigeren om een contractvoorstel te doen of het contract te vernieuwen.

De leverancier moet bij deze vraag tot betaling van een waarborg een precieze en objectieve schriftelijke omschrijving voegen van de voorwaarden die erop van toepassing zijn.

[1] Art.25 ter lid.2 tot 5, Ord. van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ; Art.20 bis lid. 2 tot 5, Ord. van 01 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Modaliteiten

De borg heeft de vorm van een bankwaarborg. Hij mag niet hoger zijn dan het totaalbedrag van twee maandelijkse voorschotten. Hij wordt berekend op basis van het historische verbruik van het leveringspunt of van het geraamde verbruik van het gezin.

De leverancier moet aan de klant de documenten ter beschikking stellen die door de financiële instelling moeten worden ingevuld. De klant moet op zijn beurt de volledig ingevulde documenten vóór de voorziene begindatum van de energielevering terugbezorgen aan de leverancier.

Ook al stellen we vast dat leveranciers in de praktijk andere modaliteiten hanteren, moet de borg – naar het voorbeeld van de principes die gelden voor de huurwaarborgen – op een van de volgende manieren worden gesteld:

  • door een individuele rekening op naam van de klant te openen bij een bank, waarbij de gerealiseerde interest toekomt aan de klant.
  • Via een typecontract tussen een OCMW en een bank, toegekend op vraag van het OCMW ten voordele van de klant.
  • Door de progressieve betaling, door de klant, van een borg via constante maandelijkse betalingen gespreid over ten hoogste drie jaar (1-36 van de waarborg/maand). Zodra de eerste maandelijkse betaling is gebeurd, moet de leverancier ervoor zorgen dat het contract zo snel mogelijk van kracht wordt. Als de gekozen borg wordt gespreid over drie jaar, maar de klant op het einde van de eerste twee jaren, zonder vertraging zijn volledige openstaande schuld heeft terugbetaald, heeft hij het recht om de stortingen te stoppen en het volledige bedrag dat op de rekening staat te recupereren. Daartoe moet hij gewoon een aanvraag indienen bij zijn leverancier.

Onredelijk waarborgbedrag
Als de klant van oordeel is dat het door de leverancier gevraagde bedrag onredelijk is, kan hij bezwaar aantekenen bij zijn leverancier. Als hij van de leverancier geen gelijk krijgt, kan hij klacht indienen bij de dienst geschillen van Brugel die dan uitspraak zal doen over het al dan niet buitensporige karakter van het bedrag.