Afbetalingsplannen

Mis à jour le : 01/09/2016

Er kan in twee specifieke situaties een afbetalingsplan worden gevraagd:

 • om een bestaande schuld af te lossen
 • om een hoge factuur te betalen (eindafrekening of slotfactuur)

De modaliteiten van het afbetalingsplan kunnen worden beïnvloed door diverse factoren en situaties.

Een bestaande schuld aflossen

In dit geval kan het initiatief zowel uitgaan van de leverancier als van de klant:

 • het initiatief gaat uit van de leverancier:

  Dit kan in twee gevallen:

  • de leverancier is wettelijk verplicht om een redelijk afbetalingsplan voor te stellen minstens 7 dagen nadat hij de betrokkene een ingebrekestelling heeft gestuurd. Deze verplichting kadert in een algemeen beleid ter bescherming van de consument in geval van niet-betaling. Meer informatie vindt u hier.

Wat is een redelijk afbetalingsplan?
Er bestaat geen enkele wettelijke definitie die bepaalt wat onder “redelijk” moet worden verstaan. Uit de praktijk blijkt dat “redelijk” kan worden beschouwd als een afbetalingsplan waarmee beide partijen kunnen instemmen… Dat blijft dus betrekkelijk vaag…

  • De leverancier kan ook op eigen initiatief een afbetalingsplan voorstellen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer een maatschappelijk werker die een gebruiker-klant opvolgt, contact opneemt met de leverancier voor een factuurprobleem. Dit spontane aanbod zal (misschien) worden voorgesteld op voorwaarde dat de betrokkene nog niet eerder een betaalachterstand heeft gehad.
 • Het initiatief gaat uit van de consument: die kan de leverancier op elk moment vragen om te onderhandelen over een afbetalingsplan. De beslissing om al dan niet gevolg te geven aan deze vraag, wordt uitsluitend door de leverancier genomen.

Een hoge eindafrekening of slotfactuur betalen

Een klant die een hoge eindafrekening of slotfactuur ontvangt, kan zijn leverancier om een afbetalingsplan vragen. De leverancier is wettelijk niet verplicht om een positief gevolg te geven aan deze vraag. Toch tonen leveranciers gewoonlijk begrip in dergelijke situaties.

Modaliteiten

Leveranciers geven de voorkeur aan relatief korte afbetalingsplannen, met gespreide betalingen tot aan de volgende jaarlijkse factuur. Het blijft evenwel mogelijk om andere modaliteiten te bekomen. Dat hangt echter af van factoren die in het voordeel of in het nadeel van de klant spelen.

Voordelige factoren:

 • de betrokkene wordt gevolgd door een maatschappelijk werker, die zelf de vraag stelt om een afbetalingsplan te krijgen
 • de betrokkene krijgt het statuut van beschermde klant

Nadelige factoren:

 • als de betrokkene eerder al betalingsachterstanden heeft gehad, bestaat het risico dat de leverancier strengere voorwaarden zal koppelen aan de toekenning van een afbetalingsplan
 • als het bedrag van de tussentijdse facturen (te sterk) werd verlaagd op vraag van de klant, zal de leverancier niet gemakkelijk een afbetalingsplan toekennen op het moment van de eindafrekening