Bij de FOD Economie

Mis à jour le : 27/04/2023

A. Algemene Directie Economische Inspectie (ADEI)

De Algemene Directie Economische Inspectie werd vroeger Algemene Directie Controle en Bemiddeling (ADCB) genoemd. Deze benaming wordt niet meer gebruikt.

Binnen de Federale Overheidsdienst Economie (FOD Economie) heeft de Algemene Directie Economische Inspectie als opdracht:

  • toezicht houden op de naleving van de economische reglementering door informatie, preventie, guidance en repressief optreden. De Economische Inspectie is belast met de controle op het Wetboek van economisch recht (WER) en een 30-tal economische wetten.
  • de strijd tegen economische fraude, massafraude en consumentenbedrog coördineren
  • alternatieve geschillenregeling bevorderen. De Economische Inspectie stimuleert en bevordert de alternatieve regeling van geschillen

Voor meer informatie over de ADEI kan je terecht op  de website.

In welk(e) geval(len) kan je een klacht indienen?

Let op, de Algemene Directie van de Economische Inspectie komt niet tussenbeide in een individueel probleem en verstrekt in principe geen enkele informatie over het onderzoek.

Om de bescherming van de consument te waarborgen en illegale praktijken een halt toe te roepen, is het echter belangrijk en nuttig om melding te maken van inbreuken op de reglementeringen inzake:

  • marktpraktijken (herroepingstermijn, verkoop buiten verkoopruimten, verkoop op afstand, onrechtmatige bedingen, oneerlijke praktijken, enz.)
  • de reglementering van de prijzen
  • de verplichte vermeldingen op de energiefacturen
  • de minnelijke invordering van schulden
  • het akkoord “De consument in de vrijgemaakte elektriciteit -en gasmarkt”

De behandeling van een individueel dossier kan worden toevertrouwd aan de Ombudsdienst voor Energie of aan de Consumentenombudsdienst.

Hoe kan je een klacht indienen?

Goed om te weten
Wanneer een klacht online wordt ingediend bij de ADEI, dan zal het dossier automatisch worden doorgestuurd naar de Consumentenombudsdienst als “ja” wordt geantwoord op de vraag “Wil u dit signaal eveneens doorsturen naar de Consumentenombudsdienst? “. Het is mogelijk om als tussenpersoon een klacht in te dienen namens een gebruiker, met name door op de eerste pagina van het formulier “tussenpersoon” aan te vinken.

Om een klacht in te dienen bij de ADEI van de FOD Economie moet de volgende procedure worden gevolgd :

Indiening van de klacht

Energieconsumenten die worden geconfronteerd met oneerlijke handelspraktijken of met schendingen van een reglementering die de bescherming van de consument beoogt, kunnen het probleem online melden bij de Algemene Directie van de Economische Inspectie via het “Meldpunt”.

Op het meldpunt worden verschillende scenario’s voor de meest voorkomende inbreuken voorgesteld. Opgelet, de verschillende scenario’s worden getoond op vier webpagina’s. Bekijk dus niet enkel de eerste pagina.

De consument kiest het scenario dat overeenstemt met het probleem. Het is mogelijk documenten toe te voegen om ervoor te zorgen dat de klacht zo goed mogelijk kan worden behandeld (mails, brieven, foto’s, enz.)

Als geen enkel scenario van toepassing is op de desbetreffende situatie, dan kiest de indiener van de klacht “geen van deze / ander probleem”. Via deze optie krijgt hij dan meer algemene informatie over de instanties die hem kunnen helpen bij het vinden van een oplossing.

De algemene contactgegevens van de FOD Economie zijn de volgende :

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Contact Center

Vooruitgangstraat 50

1210 Brussel

Tel. : 0800 120 33 (gratis nummer)

https://economie.fgov.be/nl/ons-contacteren

Ontvangstbevestiging

Nadat de consument de vragenlijst heeft ingevuld, ontvangt hij onmiddellijk, online en per e-mail, nuttige informatie over zijn rechten en de manier waarop hij die kan laten gelden.

Hij ontvangt eveneens een referentienummer en een wachtwoord. Daarmee kan hij, indien nodig, zijn klacht verder aanvullen.

Behandeling van de klacht

De ADEI analyseert de melding en gaat eventueel over tot een onderzoek.

Op basis van dit onderzoek en naargelang de ernst van de feiten, stelt de Algemene Directie Economische Inspectie een proces-verbaal op (waarschuwing of pro-justitia), stelt administratieve handelingen voor aan de leverancier (bekeuringen) en maakt het onderzoek, indien nodig, over aan het Parket voor mogelijke strafvervolging.

De ADEI maakt geen enkele informatie over het onderzoek over aan de indiener van de klacht.

Opschortende werking van een klacht op de invordering van een betwiste factuur

Het onderzoek van de ADEI van de FOD Economie heeft geen opschortende werking op de invordering van de betwiste schuld.

En daarna?

De ADEI komt niet tussenbeide in een individueel probleem en verstrekt in principe geen enkele informatie over het onderzoek.

Om een oplossing voor een individueel probleem te vinden, kunt u zich richten tot de Ombudsdienst voor Energie, de Consumentenombudsdienst of gelijk welke andere bevoegde instantie.

B. BELMED

De FOD Economie heeft de consumenten en handelaars ook een onlineplatform ter beschikking gesteld om geschillen te regelen via het internet en buiten de rechtbank om, dankzij de tussenkomst van een onafhankelijke bemiddelaar. Het gaat om BELMED.

Geschillen tussen een consument en een energieleverancier kunnen via dit platform worden opgelost.

Dit platform wordt gratis ter beschikking gesteld. De bemiddelaar die de buitengerechtelijke regeling op zich neemt, kan echter wel een vergoeding vragen voor de behandeling van het probleem. Het bedrag van deze vergoeding en de verdeling ervan tussen de betrokken partijen hangen af van de bemiddelaar. In ieder geval geeft de website van Belmed waar de bemiddelaar wordt voorgesteld, in de rubriek “Kosten” duidelijk aan hoeveel de bemiddelaar voor zijn diensten kan aanrekenen.