Tussenkomst van een incassobureau

Mis à jour le : 16/09/2016

Om zijn schulden te innen, kan een leverancier een bedrijf inschakelen om de minnelijke invordering van de schulden te bekomen. Een invordering wordt “in der minne” geregeld wanneer er geen enkele gerechtelijke procedure aan verbonden is, dit in tegenstelling tot bij een gerechtelijke of gedwongen invordering die voortvloeit uit een uitvoerbare titel (vonnis of fiscaal dwangbevel) en die gewoonlijk de vorm van een beslaglegging heeft.

De wet van 20 december 2002 legt de regels voor de minnelijke invordering van schulden vast, onder andere om wanpraktijken door incassobureaus tegen te gaan, het privéleven van de schuldenaars te beschermen en te bepalen welke kosten er precies kunnen worden geëist.

De minnelijke invordering van schulden
Deurwaarders mogen worden ingezet voor minnelijke invorderingen van schulden. In dat geval voeren ze een buitengerechtelijke opdracht uit waaraan geen enkele gerechtelijke procedure is verbonden, en treden ze dus niet op als ministeriële en openbare ambtenaren. Ze moeten daarbij de wet van 20 december 2002 naleven, ook wat betreft de kosten die ze mogen aanrekenen. Hetzelfde geldt voor advocaten.Meer informatie hierover vindt u in dit artikel van de GREPA.

Stappen in de procedure

1. Ingebrekestelling

Elke minnelijke invordering van schulden moet beginnen met een geschreven ingebrekestelling, gericht aan de betrokken consument.

Deze ingebrekestelling moet een volledige en ondubbelzinnige omschrijving bevatten van alle gegevens met betrekking tot de vordering. Ze moet minstens de volgende gegevens bevatten:

  • de identiteit, het ondernemingsnummer, het adres, het telefoonnummer en de hoedanigheid van de initiële schuldeiser.
  • De naam of benaming, het adres en, in voorkomend geval, het ondernemingsnummer van de persoon die de minnelijke invordering uitvoert, alsook de gegevens van de bevoegde administratie binnen de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.
  • Een duidelijke omschrijving van de verbintenis die aanleiding heeft gegeven tot de schuld.
  • Een duidelijke omschrijving en rechtvaardiging van de bedragen die van de schuldenaar worden geëist, inclusief de geëiste schadevergoedingen en nalatigheidsinteresten.
  • De vermelding van de termijn (minstens 15 dagen) binnen dewelke de vordering kan worden terugbetaald alvorens er bijkomende maatregelen worden genomen. De termijn gaat in op de datum waarop de schriftelijke aanzegging wordt verstuurd.

Wanneer de schuldenaar niet reageert binnen de voorziene termijn (van minstens 15 dagen) kan de schuldeiser overgaan tot andere invorderingsmaatregelen.

2. Thuisbezoek

Iedereen die in het kader van een minnelijke invordering van schulden een thuisbezoek brengt aan een consument, moet hiervoor een schriftelijk document voorleggen.

Deze bepaling geldt enkel voor personen die beroepsmatig minnelijke invorderingen van schulden uitvoert. Dit document moet volgende gegevens bevatten:

  • de naam van de persoon die ter plaatse komt.
  • de vermelding, vetgedrukt en in een kader dat los staat van de eigenlijke tekst, dat de consument niet verplicht is om het bezoek toe te laten en dat hij het op elk moment kan beëindigen. Deze informatie moet ook worden meegedeeld op het moment dat de betrokkene zich bij de consument thuis aanmeldt.

Bij elke volledige of gedeeltelijke betaling van een schuld tijdens een thuisbezoek, moet een ontvangstbewijs worden afgegeven waarop de betaalde schuld wordt vermeld.