Prijssamenstelling

Mis à jour le : 16/09/2016

De elektriciteit- en aardgasfacturen bestaan uit meerdere financiële posten die samen de definitieve energieprijs bepalen die door de klant wordt betaald. Het gefactureerde bedrag vergoedt de verschillende spelers die actief zijn op de energiemarkt:

 • de energieleveranciers,
 • de netbeheerders (transport en distributie),
 • de producenten
 • de overheid

De prijs van de elektriciteit en het aardgas wordt dus slechts gedeeltelijk door de leverancier bepaald. Hij centraliseert wel via de factuur de verschillende heffingen en verdeelt ze daarna onder de andere spelers.

De verschillende posten die worden gefactureerd, zijn:

 • de prijs van de verbruikte energie (voor de leverancier en de producent)

 • de kosten voor het transport en de distributie van het aardgas en de elektriciteit (voor de netbeheerders)
 • de bijdragen en belastingen (voor de overheid)

Elke post stemt overeen met een percentage van het totaalbedrag van de factuur.

Alle hieronder vermelde percentages zijn slechts een benadering en worden enkel bij wijze van voorbeeld gegeven. In feite zijn de vermelde kosten onderhevig aan reglementaire variaties (regeringsmaatregelen, marktprijs, enz.) of contractuele variaties (gekozen tariefformule).

Het gefactureerde bedrag is een functie van meerdere parameters: het type contract dat werd afgesloten (tariefformule), de hoeveelheid verbruikte energie en het type meter.

Prijs van de verbruikte energie

De prijs van de verbruikte energie wordt vrij bepaald door de leverancier. Het is op het niveau van deze post dat de verschillende leveranciers concurreren op de geliberaliseerde markt.

Het door de leverancier bepaalde tarief, dat varieert naargelang het gekozen contracttype, omvat:

 • het abonnement (jaarlijkse vaste bijdrage in euro/jaar)
 • en een prijs per verbruikte kilowatt/uur (kWh).

De door de leverancier bepaalde prijs voor de verbruikte energie maakt ongeveer 44% uit van de elektriciteitsfactuur en 59% van de aardgasfactuur.

Netbeheerkosten: de transport- en distributiekosten

Deze posten maken ongeveer 34% van de elektriciteitsfactuur en 21% van de aardgasfactuur uit. Ze dekken de kosten die verband houden met het vervoer en de verdeling van de energie. Ze worden bepaald door de transport- en distributienetbeheerders, onder controle van de CREG.

Elektriciteit

Voor de elektriciteit worden de transport- en distributiekosten verdeeld in twee categorieën.

 • De transportkosten maken 5% van het factuurbedrag uit: de transportnetbeheerder, Elia, factureert een prijs per kWh voor het transport van de elektriciteit vanaf de productieplaats tot aan de lokale distributienetten (Sibelga voor het Brusselse gewest).
 • De distributiekosten maken 29% van het factuurbedrag uit: de distributienetbeheerder, Sibelga, factureert een prijs per kWh (kilowattuur) voor het gebruik en het onderhoud van de infrastructuur van het lokale transportnet tot aan de elektriciteitsmeter van de consument. Deze prijs omvat eveneens de jaarlijkse opname van de meterstanden.

Aardgas

De transport- en distributiekosten worden samengenomen en maken 21% van het factuurbedrag uit.

De distributienetbeheerder, Sibelga, factureert een prijs per kWh (kilowattuur) die de volgende elementen omvat:

 • de prijs van het transport, verzorgd door de transportnetbeheerder, Fluxys

 • de prijs van de distributie, verzorgd door Sibelga

Deze prijs omvat eveneens de jaarlijkse opname van de meterstanden.

Bijdragen en belastingen

De bijdragen en belastingen maken bij benadering 21% van het bedrag van de aardgas- of elektriciteitsfactuur uit. Deze kosten omvatten:

 • de btw, die 21% bedraagt voor aardgas en voor elektriciteit. De btw wordt toegepast op alle posten van de factuur, inclusief de federale en regionale bijdragen, met uitzondering van de toeslag beschermde klanten bij aardgas
 • andere federale en regionale bijdragen

Deze bijdragen worden door de Federale Staat en het Brusselse Gewest geïnd om maatregelen van sociale of ecologische aard, of maatregelen aangaande de markregulering te financieren. Ze verschillen naargelang de oorsprong van de energie (aardgas of elektriciteit)

Details van de bijdragen en belastingen voor elektriciteit

Naast de btw bestaan de bijdragen die worden aangerekend op de elektriciteitsfactuur uit:

1. Wat wordt gefinancierd door de federale bijdragen

 • Naast de btw bestaan de bijdragen die worden aangerekend op de elektriciteitsfactuur uit:
  • federale bijdragen die gebruikt worden voor de financiering van:
   • De werkingskosten van de CREG.
   • De ontmanteling van de nucleaire sites van Mol-Dessel. Bij contracten voor groene stroom moet de bijdrage voor het nucleaire passief niet worden geïnd.
   • Het Kyoto-fonds dat bijdraagt aan het federale beleid inzake terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen om de normen van het Kyoto-protocol te halen. Bij contracten voor groene stroom moet de bijdrage voor het Kyoto-fonds niet worden geïnd.
   • Het Sociaal Energiefonds, ook het Fonds Gas en Elektriciteit genoemd dat gebruikt wordt om de maatregelen die door de OCMW’s worden geïmplementeerd inzake energie, gedeeltelijk te financieren.
   • Het fonds “beschermde klanten” dat het mogelijk maakt om het sociaal tarief aan te bieden.
   • De federale bijdrage op de energie, een indirecte belasting op de inverbruikstelling of gebruik vaan aardgas en elektriciteit. Deze bijdrage wordt gestort in de kas die in het leven werd geroepen om het financiële evenwicht in de sector van de sociale zekerheid te herstellen.
  • Regionale bijdragen die bestemd zijn voor het financieren van de Brusselse Openbare Dienstverplichtingen:
   • Het sociale-energiebeleid (bijv. statuut van beschermde klant)
   • Het beleid inzake rationeel energieverbruik (bijv. de energiepremies)
   • De openbare verlichting

Details van de bijdragen en belastingen voor gas

Naast de btw bestaan de bijdragen die worden aangerekend op de aardgasfactuur uit:

 • de federale bijdrage aardgas die wordt gebruikt voor het financieren van:
 • De werkingskosten van de CREG
 • Het Sociaal Energiefonds, ook het Fonds Gas en Elektriciteit genoemd
 • Het Fonds “prospectieve studie” dat met name wordt gebruikt voor het uitvoeren van prospectieve studies ter verbetering van de veiligheid bij de levering van aardgas.
 • de bijdrage op de energie, een indirecte belasting op de inverbruikstelling of gebruik vaan aardgas en elektriciteit. Deze bijdrage wordt gestort in de kas die in het leven werd geroepen om het financiële evenwicht in de sector van de sociale zekerheid te herstellen.
 • De regionale toeslag beschermde klanten waarmee het sociaal aardgastarief waarvoor deze klanten geen btw betalen, wordt gefinancierd.