Overdracht of afsluiting van een contract

Mis à jour le : 02/09/2016

Een verhuis uit een oude woning en naar een nieuwe woning is een belangrijk moment op het gebied van energie. Het is een goede gelegenheid om het energiecontract te herbekijken (in functie van de ruimte, het type meters, de isolatie, enz.).

De betrokkenen kunnen er dan voor kiezen:

 • om hun energiecontract over te dragen naar hun nieuwe adres, of
 • om hun huidige contract te ontbinden en een nieuw contract af te sluiten dat beter is afgestemd op hun nieuwe woning

Stopzetting van het verbruik en de geldigheid van het contract
Wanneer de betrokkene op het moment van de verhuis het verbruik in zijn oude woning niet stopzet, zal hij het verbruik van de nieuwe bewoner moeten betalen.

Ongeacht de gekozen optie (overdracht of ontbinding van het contract) moet de betrokkene verplicht over een geldig en actief energiecontract bij een erkende commerciële leverancier te beschikken. Beschikt hij niet over een dergelijk contract, dan loopt hij het risico om energie buiten contract te verbruiken.

Overdracht van het contract (meeneembaarheid van het contract)

De overdracht van het contract heeft veel weg van de meeneembaarheid van het contract (aard van wat kan worden getransporteerd). Het betreft hier het overzetten van een contract van één leveringspunt naar een ander leveringspunt. Het contract is gelinkt aan een persoon en volgt die wanneer die verhuist.

Iemand die zijn contract overdraagt naar zijn nieuwe adres, kiest voor dezelfde tariefformule als op het oude adres. Hij zal voor deze optie kiezen als de nieuwe woning vergelijkbaar is met de oude, en als hij tevreden is over zijn energieleverancier.

In dit geval moet de leverancier, zodra de opname van de meterstanden op tegenspraak bij vertrek is overgemaakt, ervoor zorgen dat het contract wordt overgedragen naar het nieuwe adres, en dezelfde contract- en tariefvoorwaarden behouden. Bij de overdracht van een contract is het een goed idee om te controleren of het contract nog steeds financieel interessant is, rekening houdend met de situatie van de nieuwe woning.

Verhuis van beschermde klanten
Voor personen die genieten van het statuut van “beschermde klant” is de procedure voor overdracht van het contract licht verschillend. Meer informatie daarover vindt u hier.

Ontbinding en vervolgens afsluiting van een nieuw contract

Een klant kan beslissen om zijn contract te ontbinden om vervolgens een nieuw, beter aangepast contract af te sluiten, ofwel bij zijn huidige leverancier, of anders bij een nieuwe leverancier. Dit dient met enige voorzichtigheid te gebeuren en na evaluatie van het verbruik van de nieuwe woning. Een ontbinding is pas geldig wanneer de betrokkene de wettelijke opzegtermijn van één maand (wet 25 augustus2012 – Wet houdende diverse bepalingen inzake energie) in acht neemt. Met andere woorden, nadat de betrokkene zijn leverancier op de hoogte heeft gebracht, duurt het nog één maand alvorens het contract effectief wordt beëindigd.De opzegtermijnen staan soms ook vermeld in de algemene voorwaarden van het leveringscontract.

Liever een overdracht dan een ontbinding:
Het is voorzichtiger en praktischer om het contract over te dragen dan om het te ontbinden en een nieuw contract af te sluiten. Als de betrokkene de opzegtermijn van één maand niet kan naleven, is het aan te raden om de overdracht van het contract naar de nieuwe woning aan te vragen en vervolgens pas de procedure voor ontbinding van het contract op te starten. Voor een betere leesbaarheid van de facturen is het ook ten stelligste aan te raden om de leverancier te vragen om het contract aanvang te laten nemen op de 1e van de maand.

Opzegtermijnen en schadeloosstellingen

Conform de geldende wettelijke bepalingen (wet 25 augustus 2012 – Wet houdende diverse bepalingen inzake energie) mogen leveranciers geen verbrekingsvergoeding vragen. Bij een overstap naar een andere leverancier moet de nieuwe leverancier erop toezien dat het nieuwe contract pas begint te lopen nadat de ontbindingstermijn van het oude contract is verstreken. Het is dus aan te raden om de procedure voor ontbinding bij de oude leverancier iets langer dan een maand van tevoren op te starten.

Verhuis naar een nieuwe woning zonder contract

In bepaalde gevallen moet geen contract worden afgesloten met een erkende energieleverancier. Het gaat met name om gezamenlijke huren, studentenwoningen of woningen die voor zeer korte duur worden gehuurd.

Wanneer de betrokkene verhuist naar een woning waarvoor reeds een leveringscontract bestaat in naam van een derde (medehuurder, eigenaar, enz.), dan moet hij zijn oude leverancier daar gewoon van op de hoogte brengen via het energieovernamedocument (voormalig verhuisformulier OUT), of per post, mail, fax, enz. Als de betrokkene het verbruik in zijn oude woning niet stopzet, blijft hij gehouden aan de verplichtingen van zijn contract en moet hij de facturen betalen.

Opzegtermijnen:
Om een energiecontract te ontbinden of over te dragen, moet men de ondertekenaar van dit contract zijn. Het is dus logisch dat wanneer iemand verhuist uit een woning waarvoor hij geen leveringscontract heeft ondertekend, hij geen opzegtermijn zal moeten naleven in geval van ontbinding van het contract. Hij zal dit contract ook niet kunnen overdragen naar een ander adres.

Verhuis uit/naar Brussel: aandachtspunten

A. Verhuis binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het gaat hier om situaties waarbij de betrokkene verhuist binnen dezelfde gemeente of naar één van de 18 andere gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 1. Overdracht van het contract

In Brussel kan het energiecontract probleemloos worden overgedragen naar een ander adres omdat de leverancier aanwezig is op heel het Brusselse grondgebied.

 1. Ontbinding van het contract

Het contract kan kosteloos worden beëindigd, maar de leverancier moet een opzegtermijn van één maand in acht nemen. Het is dus aan te raden om de leverancier iets meer dan een maand vooraf op de hoogte te brengen.

B. Verhuis uit een ander gewest (Vlaanderen, Wallonië) naar Brussel

 1. Overdracht van het contract

De leveranciers die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aanwezig zijn, zijn eveneens actief in de twee andere gewesten van het land. Het omgekeerde is echter niet het geval. Niet alle leveranciers die actief zijn in Wallonië of Vlaanderen, zijn ook aanwezig in Brussel.

De klant kan zijn contract dus enkel overdragen naar zijn nieuwe adres wanneer zijn huidige leverancier ook actief is op het Brusselse grondgebied. Als de leverancier niet actief is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is de betrokkene verplicht om zijn contract stop te zetten en een nieuw contract af te sluiten bij een van de leveranciers actief in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is de taak van de klant om zich over zijn situatie te informeren en zelf de nodige stappen te ondernemen.

 1. Ontbinding van het contract

Als de leverancier niet actief is op het Brusselse grondgebied of de betrokkene beslist om van leverancier te veranderen, dan kan hij een contract met een andere leverancier afsluiten op voorwaarde dat hij de in zijn huidige contract bepaalde opzegtermijn naleeft. De betrokkene moet ervoor zorgen dat hij de ontbindingsvoorwaarden in het contract strikt naleeft.

C. Verhuis van Brussel naar een ander gewest (Wallonië, Vlaanderen)

 1. Overdracht van het contract

Alle energieleveranciers die aanwezig zijn in Brussel, zijn ook actief in de andere gewesten. Het huidige contract kan dus probleemloos worden overgedragen naar een adres in een ander gewest.

 1. Ontbinding van het contract

Het contract kan worden ontbonden vanaf de datum van de verhuis, zonder voorafgaande voorwaarde. Het is wel belangrijk dat het energieverbruik van de woning waaruit men vertrekt correct werd stopgezet en dat de betrokkene de slotfactuur voor zijn verbruik heeft ontvangen.

D. Internationale verhuis

In België is de elektriciteit- en aardgaslevering niet in de huur inbegrepen, in tegenstelling tot in andere Europese landen. Daarom moet iedereen die verhuist zich informeren over de situatie van zijn woning inzake energielevering. Tenzij wanneer het gaat om een specifieke verhuissituatie zonder contract, is het verplicht om:

 • een individueel leveringscontract af te sluiten met een erkend leverancier
 • bij Sibelga na te vragen of het contract geldig en actief is

Wie uit België vertrekt en zich in een ander land gaat vestigen, moet:

 • het verbruik op het adres dat hij gaat verlaten, stopzetten. Daarvoor moet een bepaalde procedure worden gevolgd.
 • bij SIBELGA navragen of het verbruik wel degelijk is stopgezet.
 • controleren of hij de slotfactuur voor het leveringspunt heeft ontvangen.