Solidaire en progressieve tarifering

Mis à jour le : 03/04/2017

Het uiteindelijke bedrag dat de consument via de factuur van Hydrobru betaalt, bestaat uit de volgende elementen:

Sinds 2006 hanteert de overheid van het Brusselse Gewest voor water een prijsstructuur die de burger ertoe moet aanzetten om ecologischer met water om te springen, d.w.z. om water op een zuinige en verantwoorde manier te gebruiken. Het voorgestelde tariefrooster omvat ook een sociale dimensie. Zo wil men de kleine consument ontlasten door een strikte hantering van de reële kostprijs. Concreet werd er een solidaire en progressieve tarifering uitgewerkt: de prijs per kubieke meter varieert naargelang de verbruikte hoeveelheid, waarbij rekening wordt gehouden met het aantal personen in het gezin.

Om het aantal personen in het gezin te bepalen, baseert Hydrobru zich op het Rijksregister, uitgaande van het aantal personen dat op een bepaald adres is gedomicilieerd op 1 januari van het betrokken jaar. Wanneer de gezinssamenstelling in de loop van het jaar verandert, dan moet de gebruiker Hydrobru daarvan onmiddellijk in kennis stellen en hen de verklaring van gezinssamenstelling die als bijlage bij het verhuisformulier te vinden is, bezorgen.

Deze tarifering is niet van toepassing op handelaars, industriëlen of vrije beroepen.
Bij gemengd verbruik (privé en commercieel) in eenzelfde gebouw met één enkele meter, is de solidaire en progressieve tarifering van toepassing vanaf een bepaald niveau dat als volgt wordt berekend: als het aantal personen dat in het gebouw gedomicilieerd is, vermenigvuldigd met 115 liter en het aantal dagen waarop de factuur betrekking heeft, groter is dan de helft van het totale verbruik van de factuur, dan zal de solidaire en progressieve tarifering van toepassing zijn.

Tariefrooster

De onderstaande tabel geeft het tariefrooster weer dat wordt gehanteerd voor de facturatie. Er bestaan dus vier verbruiksschijven, elk met een eigen prijs per kubieke meter. De eerste prijs is voor de eerste 15 kubieke meter verbruikt water. Daarvoor geldt een lage prijs omdat het volgens de wetgever gaat om een essentieel verbruik dat onontbeerlijk is voor het behoud van de menselijke waardigheid. Op het andere uiteinde van de schaal vinden we de kubieke meters water van de vierde schijf, die aan een hoge prijs worden gefactureerd. De overheid is namelijk van oordeel dat er bij een verbruik van meer dan 60 kubieke meter per persoon sprake is van een “luxueuze” en dus weinig ecologische levensstijl.

De onderstaande tabel geeft een prijs in euro per kubieke meter (excl. BTW) voor een gegeven verbruiksschijf, per bewoner, voor één jaar (bron: Hydrobru en FBMD).

Eau_Prix_par_tranche_NL_2

Gebouwen met meerdere wooneenheden: facturatie van het water via een kostenafrekening

Wanneer een gebouw slechts over één meter beschikt om het waterverbruik van alle wooneenheden te registreren, dan moet in principe het solidaire tarief worden gehanteerd. De gemeentediensten bezorgen Hydrobru de gegevens over het aantal bewoners op een bepaald adres. Hydrobru factureert dan het waterverbruik conform de schijven, zoals in elke andere woning.

Vervolgens is het aan de beheerder van het gebouw om de totale factuur op een billijke manier onder de verschillende bewoners te verdelen:

  • als de wooneenheden zijn uitgerust met doorstroommeters, dan wordt verondersteld dat de gezinssamenstellingen worden doorgegeven aan de instantie die de kostenafrekening opstelt.
  • als de wooneenheden niet zijn uitgerust met doorstroommeters, dan zal de verdeling gebeuren op basis van een verdeelsleutel.