Betaling van de facturen

Mis à jour le : 26/09/2016

Betalingsmodaliteiten van de factuur

De volgende betalingsmodaliteiten zijn mogelijk:

  • contant, enkel door persoonlijk naar de hoofdzetel van Hydrobru te gaan, die gelegen is aan de Keizerinlaan 17-19 te 1000 Brussel
  • via overschrijving
  • via domiciliëring

Spreiding van betaling

Er zijn geen voorwaarden waaraan moet zijn voldaan alvorens men een aanvraag tot een afbetalingsplan kan indienen bij Hydrobru.

Iedereen kan direct Hydrobru contacteren; die kan, na analyse van de situatie, vrij beslissen om al dan niet een afbetalingsplan toe te kennen. Er bestaan geen wettelijke criteria voor het opstellen van een afbetalingsplan. Concreet bekijkt Hydrobru hierbij elk geval afzonderlijk. Algemeen genomen variëren de afbetalingstermijn en de verdeling van de bedragen naargelang het betrokken factuurbedrag en wordt rekening gehouden met de financiële situatie van de betrokkene.

Wanneer het afbetalingsplan niet wordt nageleefd, zal de betrokkene de rest van de factuur integraal moeten betalen. Ook zal Hydrobru in de toekomst geen afbetalingsplan meer toestaan aan personen die hun afbetalingsplan niet naleven.

We willen er ook op wijzen dat personen met betalingsproblemen zich tot hun OCMW kunnen richten voor een financiële steunaanvraag. Deze zal al dan niet worden goedgekeurd, afhankelijk van de betrokkene en van het specifieke beleid dat het OCMW in kwestie ter zake voert. Meer informatie hierover vindt u hier.

Afbetalingsplannen, laatste redmiddelen
Daarom moedigt Hydrobru iedereen aan om het facturatiesysteem met tussentijdse voorschotten te aanvaarden. Wanneer er een abnormaal hoog en aantoonbaar waterverbruik wordt vastgesteld op de eindafrekening, dan zal Hydrobru voor het volgende jaar tussentijdse facturen opstellen.

Bijkomende kosten in geval van niet-betaling van de facturen
Als een gebruiker zijn tussentijdse facturen niet betaalt, loopt hij geen risico op extra kosten voor een herinnering of ingebrekestelling. Hij loopt daarentegen wel het risico dat het veel moeilijker zal worden om een afbetalingsplan te bekomen.

Procedure in geval van niet-betaling

Wanneer een consument zijn waterfactuur niet betaalt, mag zijn watertoevoer niet zomaar direct en eenzijdig worden afgesloten. Er bestaan namelijk procedures om afsluitingen zo veel mogelijk te vertragen of voorkomen.

Stappen van de procedure

Men spreekt van laattijdige betaling wanneer een factuur 15 kalenderdagen na de datum van verzending nog niet is betaald.

Bij niet-betaling binnen de 15 dagen wordt er een herinnering gestuurd die 5 euros kost.

Wanneer de betrokkene binnen de 15 kalenderdagen na de datum waarop de herinnering werd verstuurd nog steeds niet betaalt, wordt een ingebrekestelling verstuurd die 10 euro extra kosten met zich meebrengt.

De betrokkene heeft 15 kalenderdagen na verzending van de ingebrekestelling, om de betaling uit te voeren. Als deze termijn is verstreken, loopt de betrokkene het risico dat er juridische maatregelen worden getroffen die ertoe kunnen leiden dat de watertoevoer wordt afgesloten.

Meer informatie over de procedure die leidt tot de afsluiting van de watertoevoer, vindt u hier.

Verplichtingen van de huurder/eigenaar

Volgens de algemene voorwaarden van Hydrobru moet iedereen aan wie Hydrobru water levert en factureert, al zijn verplichtingen (betaling van facturen, enz.) naleven.

Sinds 16 maart 20141, moet de eigenaar (de “abonnee”) niet langer de waterfacturen betalen die niet door zijn huurder (de “gebruiker”) worden betaald, wanneer aan de drie volgende voorwaarden is voldaan:

  1. de woning is uitgerust met een door Hydrobru erkende individuele meter waarvan de installatie ten laste is van de eigenaar;
  2. bij verandering van huurder heeft de eigenaar Hydrobru binnen een termijn van 15 werkdagen op de hoogte gebracht van de identiteit van de vertrekkende huurder en, in voorkomend geval, van de identiteit van de nieuwe huurder. De eigenaar moet ook de meterstand doorgeven;
  3. een ongebruikelijk hoog verbruik is niet het gevolg van de staat van de installaties (bijvoorbeeld een lek ten gevolge van slijtage). Volgens de voorbereidende stukken van de ordonnantie wordt een verbruik als ongebruikelijk hoog beschouwd als het watervolume dat werd verbruikt sinds de laatste opname van de meterstand meer dan het dubbel bedraagt van het gemiddelde watervolume dat de gebruiker in de voorafgaande periode heeft verbruikt.

Als één van deze drie voorwaarden niet is vervuld en als een huurder, na een ingebrekestelling nog steeds niet betaalt, dan zal de eigenaar tegenover Hydrobru “hoofdelijk en ondeelbaar” aansprakelijk zijn voor de betaling van elk bedrag dat niet door zijn huurder werd betaald.

Dit betekent dat de eigenaar verplicht kan worden om de volledige openstaande schuld van de huurder bij Hydrobru te betalen. De eigenaar heeft vervolgens het recht om elke mogelijke gerechtelijke actie te ondernemen om de bedragen van de huurder te recupereren.

Ook de eigenaar zal een herinnering en een ingebrekestelling ontvangen wanneer hij de betalingen niet tijdig uitvoert, alvorens hij eventueel gerechtelijk vervolgd zal worden door Hydrobru.

[1] Zie nieuw art. 3 al.2, 2. Ordonnantie van 8 september 1994 tot regeling van de drinkwaterverdeling via het waterleidingnet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, van kracht sinds 16 maart 2014.

Verjaring van de energieschuld

Net zoals bij aardgas en elektriciteit, verjaren schulden die betrekking hebben op de waterlevering na een termijn van 5 jaar1. Dit betekent dat de leverancier in principe niet het recht heeft om de betaling te eisen van waterschulden die meer dan 5 jaar oud zijn.

Deze termijn van 5 jaar kan worden onderbroken of opgeschort om diverse redenen, die op deze pagina worden toegelicht. Schulden die meer dan 5 jaar oud zijn, zijn dus niet automatisch verjaard.

 

[1] Art. 2277, Burg. Wetb.