Verbruik buiten contract in geval van zegelbreuk

Mis à jour le : 22/09/2016

1. Definitie: waarover gaat het precies?

Men spreekt van “zegelbreuk” wanneer de zegels die bij afsluiting van een meter werden aangebracht, werden verbroken door iemand anders dan een technicus van Sibelga.

Het is ten strengste verboden de zegels te verbreken. Enkel de technici van Sibelga zijn bevoegd om de zegels te verbreken in geval van een gaslek, om de installatie te controleren, de meters te openen, enz.

Wanneer een nieuwe bewoner een woning betrekt, is het mogelijk dat:

 • de meters afgesloten en verzegeld zijn
  De nieuwe bewoner heeft zelf de zegels verbroken om energie te kunnen verbruiken. In dat geval gaat het om een bewuste inbreuk. Sibelga neemt dan het beheer van het dossier op zich en start de nodige procedures op om de situatie te regulariseren.
 • de meters afgesloten maar niet verzegeld zijn
  Een derde (een arbeider die de installatie wilde controleren na uitvoering van werkzaamheden, de vorige bewoner, enz.) heeft het verbod om de zegels te verbreken genegeerd. Hij pleegt hierdoor een inbreuk op de regelgeving. De nieuwe bewoner is dus niet noodzakelijk degene die de zegels heeft verbroken. Het is evenwel aan hem om dat aan te tonen (huurcontract, energiecontract, contract met de eigenaar, enz.).

In beide gevallen verbruikt de betrokkene energie “buiten contract” op kosten van Sibelga. Het is mogelijk dat Sibelga dergelijke illegale situaties pas na een jaar ontdekt, bij de jaarlijkse opname van de meterstanden. In deze periode hebben er mogelijke meerdere opeenvolgende bewoners in de woning geleefd. In dat geval kan het dus dat de bewoner die beticht wordt van “zegelbreuk”, niet de verantwoordelijke is.

2. Wat is de procedure?

De regularisatieprocedure verloopt in meerdere stappen:

1. Vaststelling van de zegelbreuk

Deze inbreuk kan door verschillende personen worden vastgesteld

 • een medewerker van SIBELGA bij uitoefening van zijn activiteiten: de opname van de meterstanden, openen en sluiten van meters, vervangen/plaatsen/weghalen van meters of begrenzers, enz.
 • een huurder, een buur, de eigenaar, enz.

2. Naargelang het dossier kunnen er verschillende acties worden ondernomen:

 1. Administratief onderzoek om het bestaan van een verbruik buiten contract vast te stellen en te bewijzen
 2. Bezoek van een medewerker ter plaatse (één of meerdere bezoeken) om na te gaan wie er verantwoordelijk is voor dit verbruik “buiten contract”
 3. Naargelang het type onderzoek dat de medewerker voert en de informatie die aan het kadaster en de vorige bewoners wordt gevraagd, kan ook de eigenaar betrokken worden. Het doel van deze procedure bestaat er eveneens in om de verantwoordelijke voor het verbruik te vinden.
 4. Als de betrokkene wordt geïdentificeerd, krijgt hij 30 dagen de tijd om zijn situatie te regulariseren (d.w.z. om een leverancier te vinden en een contract af te sluiten) alvorens de meters en het toegangspunt worden afgesloten.

3. Wie moet voor het verbruik betalen?

Als de verbruiker bekend is, zal hij alle kosten (verbruik en procedures) moeten betalen.

Als de verbruiker niet bekend is, richt Sibelga zich tot de eigenaar. Die zal een huurcontract moeten voorleggen aan de hand waarvan kan worden bepaald wie verantwoordelijk is voor het verbruik. Als er geen huurcontract kan worden voorgelegd, zullen alle door Sibelga gemaakte kosten (verbruik en procedures) aan de eigenaar worden gefactureerd.

4. Welke tarieven worden er gehanteerd?

De tarieven die voor het verbruik worden gehanteerd zijn hoog en met opzet intimiderend:

 • tarieven voor elektriciteit: €0,4260/kWh excl. BTW
 • tarieven voor aardgas: €0,1010/kWh excl. BTW

Daarbij komen ook nog de procedurekosten:

 • als het dossier intern kon worden afgehandeld zonder bezoek van een medewerker ter plaatse, bedragen deze kosten € 111 excl. BTW
 • als er een onderzoek ter plaatse nodig was, bedragen deze kosten € 262 excl. BTW