Het Fonds Gas en Elektriciteit

Mis à jour le : 23/09/2016

Naast de toekenning van het statuut van beschermde klant en hun tussenkomst in het kader van het Sociaal Verwarmingsfonds, beschikken de OCMW’s nog over andere middelen om materiële steun te verlenen aan gezinnen die moeilijkheden hebben om hun energiefacturen te betalen, met name via het Fonds voor Gas en Elektriciteit (ook het Fonds Vande Lanotte genoemd).

Wie kan van deze steun van het OCMW genieten?

Men hoeft niet ingeschreven te zijn bij het OCMW om specifieke energiesteun te krijgen. Iedereen (huurder of eigenaar) die moeilijkheden heeft om zijn energiefactuur te betalen kan een steunaanvraag indienen bij het OCMW.

Het OCMW evalueert de situatie van het gezin alvorens een beslissing te nemen.

Welke vormen kan deze steun van het OCMW aannemen?

De hulp van het OCMW kan remediërend zijn (tussenkomst bij het betalen van de facturen), of preventief.

In het kader van een preventief sociaal beleid inzake energie, kunnen de OCMW’s met name beslissen om:

 • tussen te komen in de aankoop van energiezuinigere en veiligere toestellen (spaarlampen, huishoudtoestellen van klasse A+,…)
 • tussen te komen bij de controle, het onderhoud of het gelijkvormig maken van energietoestellen (onderhoud van verwarmingsketels…)
 • tussen te komen bij de uitvoering van kleine of grote werken die tot doel hebben om het energieverbruik te verminderen (plaatsen van reflecterende panelen, thermostaten of thermostatische kranen, vervangen van verwarmingsinstallaties, plaatsen van dubbel glas of isolerende ramen, dakisolatie,…)

Hulp bij investeringen
Bij grote werken (isolatie, dubbele beglazing, vervangen van verwarmingsinstallaties,…) komt het OCMW financieel enkel tussen wanneer de betrokkene eigenaar is van de woning. Dit type steun is gebonden aan bepaalde voorwaarden en wordt dus niet automatisch verleend.

 • in te staan voor het aanmaken/publiceren van pedagogisch materiaal dat rechtstreeks verband houdt met energie
 • partnerschapsovereenkomsten afsluiten met vzw’s of lokale spelers die actief zijn op het gebied van energie

De beslissing om steun toe te kennen en het type steun dat wordt toegekend, hangt af van het beleid van elk OCMW.

Mogelijk bezwaar bij betwisting van een beslissing van het OCMW?

Iedereen die een steunaanvraag heeft ingediend bij een OCMW, kan bezwaar maken tegen de beslissing van dit OCMW:

 • ofwel is de betrokkene het niet eens met de genomen beslissing
 • ofwel heeft het OCMW zich niet binnen de vooropgestelde tijd uitgesproken en heeft het geen beslissinggenomen binnen de in de wet voorziene termijn (30 dagen vanaf de aanvraag).

Het OCMW neemt gewoonlijk een beslissing in de maand die volgt op de ontvangst van de vraag (deze termijn kan evenwel worden verlengd). De betrokkene wordt binnen de 8 dagen volgend op de beslissing van het OCMW, op de hoogte gebracht door middel van een aangetekend schrijven.

Personen die de beslissing van het OCMW betwisten, kunnen bezwaar aantekenen bij de arbeidsrechtbank:

 1. het bewaar moet worden aangetekend binnen de drie maanden na de kennisgeving van de beslissing van het OCMW.
 2. De procedure is relatief eenvoudig:
 • ofwel stuurt de betrokkene een brief naar de griffie van de arbeidsrechtbank. Deze brief bevat:
  • de motivatie voor de betwisting, d.w.z. de reden waarom de betrokkene de beslissing van het OCMW betwist
  • een kopie van de ontvangstbevestiging van de bij het OCMW ingediende steunaanvraag
  • een kopie van de beslissing van het OCMW
 • ofwel gaat de betrokkene zelf naar de griffie van de arbeidsrechtbank. Hij moet dan in het bezit zijn van:
  • de kopie van de ontvangstbevestiging van de bij het OCMW ingediende steunaanvraag
  • de kopie van de beslissing van het OCMW

  Alles is op de griffie voorzien (formulieren, documenten), om het bezwaar ter plaatse aan te tekenen.

Extra informatie met betrekking tot betwistingen
Surf naar de officiële site van de Unie van Steden en Gemeenten.
Betwistingen zijn belangrijke aangelegenheden, die worden omkaderd door de organieke wet van de OCMW’s van 08/07/1976.

Extra informatie over het Fonds voor Gas en Elektriciteit

Raadpleeg voor meer informatie de omzendbrief van 13 april en de wet van 4 september 2002, houdende toewijzing van een opdracht aan de OCMW’s inzake de begeleiding en de financiële maatschappelijke steunverlening aan de meest hulpbehoevenden inzake energielevering.