Procedure voor de nieuwe bewoner

Mis à jour le : 22/09/2016

Bij een verhuis moet de nieuwe bewoner die de woning gaat betrekken:

1. Beschikken over een actief energiecontract voor het nieuwe adres.

Hij heeft daarbij de keuze om:

2. De staat van de meters controleren.

Wanneer men verhuist is het belangrijk om te controleren of de meters open of afgesloten zijn, met name om verbruik buiten contract te voorkomen.

Naargelang de situatie en de keuze van de vertrekkende bewoners zijn de meters:

 • open (wanneer ze niet verzegeld zijn)
  De bewoner kan normaal energie verbruiken als hij vooraf heeft gecontroleerd of zijn leveringscontract actief en geldig is. Hij moet aan zijn leverancier ook de EAN-codes en de beginmeterstanden van de aardgas- en elektriciteitsmeters hebben overgemaakt.
 • gesloten (wanneer ze verzegeld zijn)
  • Als de zegels zichtbaar en intact zijn, dan moet de bewoner de procedure voor opening van de meters (hieronder uitgelegd) nauwgezet naleven.
  • Als de zegels verbroken zijn , dan moet de bewoner onmiddellijk Sibelga contacteren en de situatie uitleggen.

Hoe kun je een gesloten en verzegelde meter herkennen?
Een gesloten meter is verplicht voorzien van een zegel. Een zegel is een ijzeren draad waarvan de uiteinden worden samengehouden door een geponst ijzeren plaatje waarop de datum van de verzegeling is gegraveerd.

[accordiontitle=”Als de meters geopend zijn”]

In de meeste gevallen moet de nieuwe bewoner zijn verbruik openen door zijn meterstanden door te geven. Daartoe moet hij:

1. Een opname op tegenspraak van de beginmeterstand uitvoeren

Hierbij worden de meterstanden genoteerd in aanwezigheid van de vorige bewoner, de verhuurder of de beheerder van het gebouw. Om het zo eenvoudig mogelijk te houden, is het aan te raden om de opname op tegenspraak uit te voeren op het moment dat de nieuwe bewoner de sleutels van zijn nieuwe woning ontvangt.

Wanneer er geen meteropname op tegenspraak kan worden uitgevoerd:
Wanneer er geen meteropname op tegenspraak kan worden uitgevoerd, kan de leverancier voorstellen om de meterstanden telefonisch of via een foto met datum door te geven, vergezeld van een verklarend document en een handtekening.

Deze oplossing moet gezien worden als een laatste redmiddel, want in geval van een juridisch geschil hebben enkel de energieovernamedocumenten (IN en OUT) enige juridische geldigheid. Wanneer deze documenten niet beschikbaar zijn, is een schriftelijke neerslag van de meterstanden altijd te verkiezen boven een mondelinge mededeling ervan.

2. Deze meteropname schriftelijk meedelen via het energieovernamedocument(voormalig verhuisdocument “IN”)

Dit formulier moet:

 • volledig worden ingevuld
 • worden ondertekend door de partijen (de vertrekkende en de nieuwe bewoner, de eigenaar of de expert)

Als de bewoner het voorziene document niet kan gebruiken (omdat hij geen toegang heeft tot het internet, er niet in slaagt om het te downloaden, enz.), dan kan hij de opname per post, per fax of per e-mail overmaken. Hij moet dan wel een schriftelijke kopie van deze zending bewaren.

Een kopie van de meteropname op tegenspraak bewaren
De bewoner moet in ieder geval vermijden dat hij de meterstand mondeling via de telefoon doorgeeft. Hij doet dit bij voorkeur schriftelijk en doet er goed aan om een kopie van deze opname op tegenspraak te bewaren (energieovernamedocument, brief, fax of e-mail).

Het is namelijk zo dat heel wat geschillen waarbij gebruikers betrokken zijn, gaan over de meteropname. Deze geschillen geraken veel moeilijker opgelost wanneer er geen enkel schriftelijk spoor van de meteropname bestaat. Bovendien is het mogelijk dat het geschil zich pas jaren na de verhuis aandient. Het is dus belangrijk om deze stukken zorgvuldig te bewaren.

3. Dit formulier versturen en overmaken aan de commerciële leverancier

Het gaat hierbij om de leverancier van de nieuwe woning.

4. De eerste verbruiksfacturen ontvangen

In principe zal de nieuwe gebruiker in de maand die volgt op de verhuis, de eerste energiefacturen ontvangen. Hij moet:

 • zo snel mogelijk reageren wanneer hij de eerste (of eventueel de eerste drie) maanden na de verhuis geen facturen ontvangt. Hij moet dan onmiddellijk de leverancier contacteren om herinnerings- of ingebrekestellingskosten te vermijden als de facturen op een ander adres toekomen.
 • de meterstanden vergelijken
  Het is belangrijk om de meterstanden die werden opgegeven in het energieovernamedocument (of in de brief, fax of mail die naar de leverancier werd gestuurd wanneer dit document niet voorhanden was) te vergelijken met de meterstanden vermeld op de eerste eindafrekening die de betrokkene ontvangt, om te controleren of ze overeenkomen.

[/accordion]

Als de meters gesloten zijn

Nieuwe bewoners van wie de meters gesloten en verzegeld zijn, moeten nauwgezet de onderstaande procedure volgen. De bewoner:

1. Mag in geen geval zelf aan de zegels komen

Enkel de technici van Sibelga zijn bevoegd om de zegels van de meters te verwijderen.

Als de bewoner zelf de zegels verbreekt, loopt hij het risico op zeer ernstige problemen.

2. Moet voordat hij een afspraak maakt met SIBELGA:

 • beschikken over een geldig en actief contract bij een energieleverancier.
 • zijn meternummer en/of EAN-code bij de hand hebben.

Onbekende EAN-codes :
Als de betrokkene zijn EAN-codes niet kent (en de huurder of de eigenaar die niet heeft meegedeeld) dan kan hij telefonisch contact opnemen met de klantendienst van SIBELGA (op 02/549.41.00) met vermelding van de meternummers van de woning, op basis waarvan de overeenkomstige EAN-codes kunnen worden gevonden.

 • de staat van de meters en de installatie controleren.
  Als het om een nieuwe installatie of een nieuwe meter gaat, dan moet deze vooraf worden gecontroleerd door een erkend installateur die een conformiteitsattest moet afleveren. Zorg dat u deze attesten zeker bij de hand hebt alvorens een afspraak te maken met Sibelga. Zonder de attesten kan de technicus de meters namelijk niet openen (en zal hij kosten moeten aanrekenen voor een tweede bezoek).

3. Zo snel mogelijk een afspraak maken bij SIBELGA.

U moet telefonisch contact opnemen met de klantendienst van SIBELGA om te vragen dat één of meerdere meters worden geopend. Zorg ervoor dat u de hierboven gevraagde informatie (EAN-code en meternummers) bij de hand heeft.

Sibelga opent dan een dossier en deelt het dossiernummer mee aan de betrokkene. Als het leveringscontract van de nieuwe bewoner correct is geregistreerd, dan wordt er een afspraak gemaakt. Er moet gerekend worden op een minimumtermijn van 2 à 3 dagen voordat Sibelga een technicus kan langs sturen.

Het opstarten van de procedure niet uitstellen
Voor een afspraak met Sibelga moet een termijn van minstens 3 werkdagen worden gerekend, wanneer de planning niet te vol zit. In drukke periodes kan het een week duren alvorens er iemand kan langskomen. Het is daarom aan te raden om Sibelga te contacteren zodra de definitieve verhuisdatum gekend is.

4. Kan de “Planofoon” van Sibelga contacteren

De dag voor de afspraak kan de bewoner, vanaf 14u00, bellen naar de “Planofoon” (op nummer 0800/944.88) om te horen om hoe laat de technicus zal langskomen.

Kosten voor het openen van één of meerdere meters
Het openen van een meter kost 78,65 EUR (incl. 21% BTW). Onder bepaalde voorwaarden, geldt deze prijs ook voor het openen van meerdere meters:

-de andere meters moeten op dezelfde wooneenheid betrekking hebben.
Wanneer er meerdere meters moeten worden geopend voor verschillende wooneenheden, dan zal er voor elke wooneenheid een factuur worden gestuurd.

-de verschillende meters moeten op dezelfde dag worden geopend.
Als de technicus een tweede keer moet langskomen om een andere meter voor eenzelfde wooneenheid te openen, dan zullen er opnieuw openingskosten worden aangerekend. Ook de verplaatsingskosten voor dit tweede bezoek zijn ten laste van de bewoner.

De opening van de meter(s) wordt niet rechtstreeks door Sibelga aan de bewoner gefactureerd. Sibelga factureert de kosten voor deze interventie(s) aan de leverancier, die ze op zijn beurt doorrekent aan de bewoner. De kosten voor de opening van de meters worden dus aangerekend op de eerste factuur die de bewoner van zijn energieleverancier ontvangt.