Stroombegrenzer

Mis à jour le : 23/09/2016

De stroombegrenzer is een technisch apparaat dat op de elektriciteitsmeter wordt geplaatst en het elektrische vermogen waarover een gezin kan beschikken, beperkt. Dit betekent dat het onmogelijk is voor het betrokken gezin om tegelijk meerdere elektrische toestellen te gebruiken. In Brussel is het vermogen sinds eind 2011 beperkt tot 10 ampère (of 2300 watt), waarmee, in principe, tegelijk een elektrische kookplaat, een koelkast en een televisie kunnen worden gebruikt.

De stroombegrenzer wordt geplaatst door Sibelga.

Voor de oude stroombegrenzers met een vermogen van 6 ampère
Als er een begrenzer van 6 ampère werd geplaatst voordat de ordonnantie van 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt werd aangenomen, kunnen de betrokkenen een verhoging tot 10 ampère vragen. Deze vraag moet schriftelijk worden ingediend bij de Dienst A&T van Sibelga. Na vijf dagen moet de betrokkene opnieuw contact opnemen met Sibelga om een afspraak te maken. Vanaf de schriftelijke aanvraag heeft Sibelga 90 dagen de tijd om de begrenzer te vervangen.

Wanneer wordt hij geplaatst?

De stroombegrenzer wordt geplaatst in geval van wanbetaling van de elektriciteitsfactuur:

 • bij niet-betaling binnen de 7 dagen na de verzending van een ingebrekestelling kan de leverancier aan Sibelga vragen om een stroombegrenzer te plaatsen.
 • zodra een gezin erkend wordt als beschermde klant voor elektriciteit, plaatst Sibelga een stroombegrenzer als dit nog niet was gebeurd

Wat als de hoofdverwarming werkt op elektriciteit?

Als het hoofdverwarmingssysteem van het gezin (beschermd of niet) werkt op elektriciteit, wordt er geen stroombegrenzer geplaatst.

 • Het beste is dat het gezin dit meldt aan zijn leverancier of aan Sibelga, zodra het bericht krijgt dat men van plan is om een stroombegrenzer te plaatsen. Zo kan de plaatsing worden voorkomen.
 • Als het gezin dit niet meldt, bestaat het risico dat de stroombegrenzer toch wordt geplaatst. Hij zal echter weer kunnen worden verwijderd op vraag van het gezin:
  • de begrenzer zal worden geplaatst als de agent van Sibelga toegang heeft tot het gebouw, zelfs wanneer het betrokken gezin op dat moment niet aanwezig is
  • de begrenzer zal niet worden geplaatst als de plaatser van Sibelga het betrokken gezin aantreft en als het gezin aantoont dat het zijn woning met elektriciteit verwarmt. Sibelga zal de leverancier hiervan op de hoogte brengen, wanneer die de plaatsing had aangevraagd
 • Bij een verschillende interpretatie van de situatie kan het gezin:
  • via het online beschikbare formulier klacht indienen bij Brugel
  • het OCMW contacteren

Formulier “beschermde klant”
Voor personen die het statuut van beschermde klant aanvragen, werd het aanvraagformulier aangepast: het bevat nu een specifiek vakje “verwarming op elektriciteit”. Via dit systeem kan worden voorkomen dat begrenzers nodeloos worden geplaatst en weer moeten worden weggehaald.

Is er een mogelijkheid om het begrensde vermogen te verhogen?

Zowel voor beschermde als niet beschermde gezinnen kan het OCMW aan Sibelga vragen om het vermogen van de begrenzer voor een periode van maximaal 6 maanden te verhogen tot 20 ampère (4600 watt), wanneer de begrenzer van 10 ampère de goede werking verhindert van:

 • toestellen die instaan voor de gezondheid of de bijstand van personen
 • een systeem voor de bereiding van maaltijden
 • de voorziening van sanitair warm water
 • een verwarmingssysteem van woonruimten, wanneer de elektrische verwarming niet de hoofdverwarming van de woning is

Wat kan men doen met 10 ampère?

In het kader van sociale maatregelen is het mogelijk dat er een stroombegrenzer wordt geplaatst.

De impact van een dergelijke stroombegrenzer is duidelijk merkbaar, aangezien hij het elektrische verbruik beperkt tot 10 ampère. Om te weten welk vermogen door de elektrische installatie kan worden gebruikt, kan de volgende formule worden toegepast.

Intensiteit (ampère) = Vermogen (watt)/Spanning (volt) en

P (watt) = T (volt) x intensiteit (ampère)

Dus voor een installatie van:

6 ampère krijgt men: 230V x 6A = 1380 W

 • 10 ampère krijgt men: 230V x 10A = 2300 W
 • 20 ampère krijgt men: 230V x 20A = 4600 W

Met een stroombegrenzer bedraagt het beschikbare vermogen dus 2300 W.

Met een stroombegrenzer van 10 ampère kunnen dus tegelijk meerdere elektrische toestellen worden gebruikt zolang hun verbruik niet meer bedraagt dan 2300 watt.

Ter informatie vindt u hieronder het gemiddelde en geraamde verbruik in watt, van verschillende toestellen:

MS_Consommations_Moyennes_NL_2

Benaderende, niet-reële gegevens:
Deze gegevens zijn slechts een benadering omdat het om geraamde gemiddelden gaat. Als u het reële vermogen van het betrokken toestel wil kennen, kunt u een wattmeter gebruiken.

Wanneer wordt hij weggehaald?

Op vraag van de klant (al dan niet beschermd)

In principe:
kan de stroombegrenzer op vraag van de klant worden weggehaald binnen een termijn van 15 dagen als:

 • alle schulden bij de commerciële leverancier werden aangezuiverd
 • de helft van de achterstallige betalingen werd betaald met inachtneming van het afbetalingsplan dat met de commerciële leverancier werd afgesproken

Beschermde klanten
De stroombegrenzer wordt weggehaald zelfs als ze verder hun facturen van Sibelga niet regelmatig betalen.

Procedure:
De betrokkene moet de vraag om de begrenzer weg te halen, richten aan de leverancier, die Sibelga op de hoogte brengt. Vervolgens moet hij contact opnemen met Sibelga om een afspraak te maken voor het weghalen van de stroombegrenzer.

Op vraag van de leverancier

In principe:
kan de stroombegrenzer op vraag van de leverancier worden weggehaald, als:

 • de vrederechter beslist heeft over een afbetalingsplan
 • er met de leverancier een overeenkomst werd bereikt over een afbetalingsplan met begeleiding door het OCMW

In elk geval, wanneer het afbetalingsplan niet of niet meer wordt nageleefd nadat de stroombegrenzer is weggehaald, kan het vermogen opnieuw worden begrensd.

Procedure:
de leverancier vraagt via elektronische weg aan Sibelga om de stroombegrenzer weg te halen, maar de klant moet een afspraak maken met Sibelga om het toestel effectief te laten verwijderen. Hoewel de leverancier geacht wordt om te vragen dat de begrenzer wordt weggehaald, is het toch aan te raden dat de klant deze vraag ook zelf stelt aan zijn leverancier.

Sibelga, noodleverancier voor beschermde klanten
Beschermde klanten behouden hun stroombegrenzer, zelfs bij een afbetalingsplan:

 • toegekend door de vrederechter
 • of met begeleiding van het OCMW om hun schulden bij Sibelga af te betalen.