Procedure voor de vertrekkende bewoner

Mis à jour le : 22/09/2016

Bij een verhuis moet de persoon die de woning verlaat zorgen dat aan al de volgende voorwaarden is voldaan:

 1. beschikken over een geldig en actief energiecontract voor zijn nieuwe adres

De vertrekkende bewoner heeft de keuze uit twee mogelijkheden:

 1. het verbruik van de woning waaruit hij vertrekt stopzetten

De vertrekkende bewoner is verplicht om het verbruik van zijn oude woning stop te zetten. Naargelang de omstandigheden kan hij ervoor kiezen om:

  • de meters open te laten, enkel wanneer hij de eindmeterstanden heeft doorgegeven.
   De bewoner kiest enkel voor deze optie als hij aan zijn leverancier de meteropname op tegenspraak, ondertekend door hemzelf en een derde (de nieuwe bewoner, de eigenaar of een expert die de plaatsbeschrijving uitvoert), heeft overgemaakt.
  • te vragen dat de meters worden afgesloten, enkel als er geen meteropname op tegenspraak is gebeurd.
   De bewoner kiest enkel voor deze optie als hij aan zijn leverancier geen opname op tegenspraak van de eindmeterstanden heeft kunnen overmaken (afwezigheid van de verhuurder, de nieuwe huurder of de expert).

Indien mogelijk vermijden dat de meters worden afgesloten
Het afsluiten van de meters dient zoveel mogelijk te worden vermeden. Het is namelijk wel gratis voor de vertrekkende bewoner, maar alle kosten voor de procedure zijn ten laste van de volgende bewoner.

De meters open laten

In de meeste gevallen zal de vertrekkende gebruiker zijn verbruik stopzetten door zijn meterstanden door te geven. Daarvoor moet hij:

1. Een opname op tegenspraak van de eindmeterstand uitvoeren

Hierbij worden de meterstanden genoteerd in aanwezigheid van de volgende bewoner, de verhuurder of een expert die de plaatsbeschrijving uitvoert. Om het zo eenvoudig mogelijk te houden, is het aan te raden om de opname op tegenspraak uit te voeren op het moment van de plaatsbeschrijving.

Wanneer er geen meteropname op tegenspraak kan worden uitgevoerd:
Wanneer er geen meteropname op tegenspraak kan worden uitgevoerd, kan de leverancier voorstellen om de meterstanden telefonisch of via een foto met datum door te geven, vergezeld van een verklarend document en een handtekening (zorg ervoor dat u zelf een kopie van de opgestuurde documenten bewaart).

Deze oplossing moet in ieder geval zoveel mogelijk worden vermeden, want in geval van een juridisch geschil hebben enkel de energieovernamedocumenten (IN en OUT) enige juridische geldigheid. Het is dus aan te raden om de meters te laten afsluiten wanneer er geen meteropname op tegenspraak kan worden uitgevoerd.

2. Deze meteropname schriftelijk meedelen via het energieovernamedocument (voormalig verhuisdocument “OUT”)

Dit formulier moet:

 • volledig worden ingevuld
 • ondertekend worden door de partijen (de vertrekkende bewoner en een derde: eigenaar, expert, nieuwe bewoner)

Wanneer de bewoner het voorziene formulier niet kan gebruiken (omdat hij geen toegang heeft tot het internet, er niet in slaagt om het te downloaden, enz.), dan kan hij aan de leverancier vragen dat die hem het document per post, fax of mail bezorgt.

Een kopie van de meteropname op tegenspraak bewaren
De bewoner moet in ieder geval vermijden dat hij de meterstand mondeling via de telefoon doorgeeft. Hij doet dit bij voorkeur schriftelijk en doet er goed aan om een kopie van deze opname op tegenspraak te bewaren, ongeacht of dit het energieovernamedocument is of een ander document zoals een brief, een fax of een mail.

Het is namelijk zo dat heel wat geschillen waarbij gebruikers betrokken zijn, gaan over de meteropname. Deze geschillen geraken veel moeilijker opgelost wanneer er geen enkel schriftelijk spoor van de meteropname bestaat. Bovendien is het mogelijk dat het geschil zich pas jaren na de verhuis aandient. Het is dus belangrijk om deze stukken zorgvuldig te bewaren.

3. Dit formulier versturen en overmaken aan de commerciële leverancier

Het gaat hierbij om de leverancier bij wie de bewoner het huidige contract voor de woning waaruit hij vertrekt, heeft afgesloten en ondertekend.

4. De slotfactuur ontvangen en controleren

Wanneer de leverancier de opname op tegenspraak van de eindmeterstand ontvangt, maakt hij een slotfactuur voor het verbruik op.

De vertrekkende bewoner moet op het volgende letten:

 • zeker zijn dat hij de slotfactuur in goede orde heeft ontvangen.
  De betrokkene kan vragen dat deze factuur naar zijn nieuwe adres wordt gestuurd, wanneer hij dat aan zijn leverancier heeft meegedeeld. Standaard wordt deze factuur naar het “gekende adres” gestuurd, d.w.z. naar de woning waaruit de betrokkene vertrekt.
 • de meterstanden vergelijken.
  Het is belangrijk om de eindmeterstanden die werden opgegeven in het energieovernamedocument (of in de brief, fax of mail die naar de leverancier werd gestuurd wanneer dit document niet voorhanden was) te vergelijken met de meterstanden vermeld op de slotfactuur om te controleren of ze overeenkomen en om fouten te vermijden.

De meters afsluiten

In de meeste gevallen zal de vertrekkende bewoner zijn verbruik stopzetten door zijn meterstanden door te geven. Wanner hij geen opname van de meterstanden op tegenspraak kan uitvoeren, dan moet de bewoner aan SIBELGA vragen om de aardgas- en elektriciteitsmeters af te sluiten.

Verplichte procedure als er geen opname van de meterstanden op tegenspraak kan worden uitgevoerd.
Als er geen opname van de meterstanden op tegenspraak kan worden uitgevoerd, dan is het ten stelligste aan te raden om te vragen dat de meters worden afgesloten om ingewikkelde complicaties achteraf te vermijden .

Om de meters af te sluiten (wat gratis is) moet de bewoner:

1. Zo snel mogelijk een afspraak maken bij Sibelga

In principe kan een afsluiting vrij snel gebeuren, maar naargelang de periode van het jaar en het aantal aanvragen kan het ook wat langer duren. In normale periodes moet men rekenen op twee tot drie werkdagen tussen de afspraak met Sibelga en de komst van de technicus.

2. Eventueel de “Planofoon” van Sibelga contacteren

De dag voor de afspraak kan de bewoner, vanaf 14u00, bellen naar de “Planofoon” (op nummer 0800/944.88) om te horen om hoe laat de technicus zal langskomen.

3. Ervoor zorgen dat hij thuis is op het moment dat de technicus langskomt

Als hij niet aanwezig is, kan de bewoner ervoor kiezen om een volmacht voor een naaste op te stellen en te ondertekenen. Die persoon zal de bewoner dan vertegenwoordigen wanneer de technicus langskomt.

4. Ervoor zorgen dat de meters eenvoudig bereikbaar zijn (geen meubels die de toegang ertoe blokkeren)

Wanneer de technicus van SIBELGA ter plaatse is, neemt hij eerst de meterstanden op alvorens de meters af te sluiten door ze te verzegelen. Het is dus niet nodig om vooraf zelf de meterstanden op te nemen en door te geven aan de leverancier. Het is daarentegen wel aan te raden om de meterstanden te noteren, aan de technicus van SIBELGA te vragen om ze te bevestigen door het document waarop ze werden genoteerd te ondertekenen, en dit schriftelijke document als bewijs te bewaren.

Toegang tot de meters:
Het is belangrijk om de verplichting om de meters bereikbaar te maken, na te leven en meubels of andere voorwerpen die de toegang ertoe blokkeren dus te verplaatsen. Het betreft hier een dubbele verplichting. Enerzijds is de eigenaar verplicht om toegang te verstrekken tot de ruimte waar de meters zich bevinden (ruimte bereikbaar, sleutel, enz.) Anderzijds is de bewoner verplicht om vrije toegang tot de meters van het gebouw en/of de wooneenheid te verstrekken.

Gevallen waarin de meters niet konden worden afgesloten
Deze situatie kan zich in verschillende gevallen voordoen:

– de bewoner is afwezig en heeft Sibelga niet kunnen verwittigen. Hij kan dan een andere afspraak maken met Sibelga, maar zal dan wel de verplaatsingskosten van de technicus moeten betalen.
– Als de bewoner onverwacht niet aanwezig kan zijn maar Sibelga ten laatste de dag voor de afspraak heeft verwittigd en een ander moment heeft afgesproken, zal hij de verplaatsingskosten niet moeten betalen.