Algemeen en bevoegdheden

Mis à jour le : 27/09/2016

Wettelijk gezien is de bewoner van een goed verplicht om zijn woning te onderhouden en er als een “goede huisvader” over te waken.

Dit betekent dat de huurder:

 • verplicht is om de eigenaar te contacteren en op de hoogte te brengen van de aard en de omvang van de werken die moeten worden uitgevoerd alsook van de problemen die zich in de woning stellen
 • verantwoordelijk is voor alle schade die hij niet aan de eigenaar heeft gemeld

Eerst reflex

Wanneer er in een woning werken moeten worden uitgevoerd (vervanging van de verwarmingsketel, waterlekken, werken om tekortkomingen in de basisvereisten inzake veiligheid, gezondheid en apparatuur te verhelpen, enz.) mag de huurder deze in geen enkel geval uit eigen beweging aanvangen. Hij moet daarvoor het voorafgaand akkoord (bij voorkeur schriftelijk) van de eigenaar hebben.

Uitvoering van werken

Een huurder mag in geen geval op eigen initiatief werken in de woning uitvoeren zonder voorafgaand akkoord van de eigenaar. Deze bepaling geldt eveneens wanneer de huurder van mening is dat:

 • de elementaire vereisten inzake veiligheid, gezondheid en apparatuur van de woning niet worden nageleefd
 • en/of de eigenaar zijn verplichtingen niet nakomt of zijn verantwoordelijkheid niet neemt

Als de eigenaar zijn verplichtingen niet binnen een redelijke termijn nakomt:

 1. moet de huurder eerst zijn rechten tegenover de eigenaar laten gelden
 2. kan de huurder daarna, naargelang de dringendheid van de situatie, andere instanties contacteren. Het vervolg van de procedure hangt af van:
  • de aard van de relatie tussen de huurder en de eigenaar
  • de dringendheid van de situatie

Als de situatie niet dringend is en de relatie tussen de partijen is niet te zeer verslechterd, dan kan de huurder:

 • een bemiddelingsprocedureopstarten om te trachten tot een akkoord te komen
 • de bevoegde dienst van zijn gemeente contacteren om meer informatie te krijgen over zijn rechten

Naargelang de dringendheid van de situatie en de aard van de verstandhouding tussen de partijen, kan de huurder:

 • klacht indienen bij de gemeente
 • en/of klacht indienen bij de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie (DGHI)
 • en/of een rechtsvordering instellen bij een vrederechter om tot een verzoening te komen of een proces aan te spannen.

Bemiddeling

Zowel de huurder als de eigenaar kunnen op elk moment van de procedure vragen om over te gaan tot bemiddeling. De bemiddelingsprocedure biedt de betrokkenen een manier om hun interpersoonlijke conflicten op te lossen door met elkaar in dialoog te gaan.
Voor alle problemen aangaande de facturen en contracten van aardgas- en elektriciteitsleveranciers bestaat er een specifieke bemiddelingsdienst, de Ombudsdienst voor Energie.