< Terugkeer


Warning: Undefined property: WP_Post_Type::$taxonomy in /home/clients/249c42a6b8191d121cef99a14040460d/web-socialenergie.be/wp-content/themes/social-energie/archive.php on line 35
van de sectie faq

FAQ: Is de afsluiting van een meter altijd gratis?

Geplaatst op: 27/06/2017 - Bijgewerkt: 11/07/2017

De afsluiting van een gas-/elektriciteitsmeter wordt enkel aan de klant gefactureerd in het geval van een “End of contract”* (beëindiging van het contract). In de andere gevallen (verhuis, door de vrederechter opgelegde afsluiting, MOZA of omwille van veiligheidsredenen) zal de afsluiting niet aan de consument worden doorgerekend.

Wat is een afsluiting in het kader van een “beëindiging van het contract”?

In Brussel zijn energiecontracten altijd contracten van bepaalde duur, met name minstens drie jaar (verplichting voor de leverancier) ook al kan een klant op elk moment van leverancier veranderen.

Als het contract afloopt, heeft de leverancier (of de consument) het recht om het energiecontract niet te hernieuwen. Als de consument geen contract afsluit met een andere commerciële leverancier, zal een procedure voor afsluiting van de meter worden gestart.

Procedure:

 1. de leverancier verwittigt de consument ten minste één maand voor de datum waarop het contract afloopt, dat zijn contract niet zal worden verlengd.
 2. de leverancier vraagt aan Sibelga om de meters af te sluiten in het kader van een “End of contract”, en dat ten minste 28 dagen voor de voorziene afsluitingsdatum.
 3. Sibelga verwittigt de betrokken consument per post (via een gewone brief en via een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs) dat zijn meter zal worden afgesloten als hij geen nieuwe leverancier vindt (of als hij zijn contract met zijn huidige energieleverancier niet verlengt). Als de consument een contract afsluit met een nieuwe leverancier, dan zal deze laatste het contract bevestigen. Als het contract wordt aanvaard, wordt de afsluitingsprocedure afgebroken en zal de meter niet worden afgesloten.

De afsluiting van de meters in het kader van de beëindiging van een contract kan op elk moment van het jaar gebeuren, ook tijdens de afsluitingsvrije winterperiode. Er is geen uitspraak van een vrederechter voor nodig.

Verder mag ook niet vergeten worden dat er, na afsluiting van een meter, kosten aan de bewoner zullen worden aangerekend om de meter opnieuw te openen. Meer informatie daarover vindt u op deze pagina.

“End of contract” en opzegtermijnen

Het is ook belangrijk om de termijnen in de gaten te houden waarbinnen een nieuw contract wordt afgesloten in het kader van deze “End of contract” procedure. Het nieuwe contract moet ten allerlaatste ingaan op de afsluitingsdatum die in het “End of contract” dossier wordt vermeld.

Voorbeeld: uw contract eindigt op 30 juni 2017. Op 16 juni 2017 sluit u een contract af met een nieuwe leverancier. Gezien de opzegtermijn van één maand zal het nieuwe contract pas ingaan op 16 juli 2017. Het is dus belangrijk om aan de nieuwe leverancier te zeggen dat uw huidige leverancier een “End of contract” procedure heeft opgestart, zodat de nieuwe leverancier aan Sibelga een “supplier switch after end of contract”* kan aanvragen en zo de afsluiting van de meter kan tegenhouden.

Dit zijn de termijnen die Sibelga hanteert in het kader van een “supplier switch after end of contract”: de nieuwe leverancier moet de overname van het leveringspunt ten laatste 7 dagen van tevoren aanvragen en de ingangsdatum is ten laatste de datum die is voorzien in het “End of contract” dossier.

* End of contract en supplier switch after end of contract zijn de officiële termen die worden gebruikt door Sibelga

Kan een leverancier aanbiedingen voorbehouden voor bepaalde doelgroepen?

Geplaatst op: 28/03/2017 - Bijgewerkt: 21/04/2017

De namen van de onderstaande bedrijven zijn fictief en worden enkel bij wijze van illustratie gebruikt.

“Distinct” is een leverancier van aardgas en elektriciteit die een vergunning heeft om energie te leveren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar ook in Vlaanderen en Wallonië.

Hij heeft aanbiedingen waarop elke fysieke en rechtspersoon in Vlaanderen kan ingaan.

Voor Wallonië en Brussel vermeldt hij echter dat zijn aanbiedingen (voorkeurtarieven) enkel beschikbaar zijn voor huishoudelijke afnemers die werkzaam zijn in de kledingwinkels van de keten “Stylish”, en dat tijdens de periode waarin ze via een arbeidsovereenkomst aan “Stylish” of een van haar filialen gebonden zijn.

Kan een leverancier die een vergunning heeft om aardgas en/of elektriciteit te leveren zomaar beslissen dat zijn aanbiedingen enkel voorbehouden zijn voor bepaalde doelgroepen?

Wat zegt de wet?

Wat elektriciteit betreft:

Artikel 25ter van de Ordonnantie van 19/07/2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt, wat betreft de openbare dienstverplichtingen met betrekking tot de levering van elektriciteit: “De leverancier maakt, aan elke afnemer die erom verzoekt, binnen 10 werkdagen een redelijk en niet-discriminerend voorstel van leveringscontract over en deelt hem de algemene leveringsvoorwaarden mee evenals, met name wanneer de afnemer een huishoudelijke afnemer is, de bepalingen van deze ordonnantie die betrekking hebben op de beschermde afnemers.”

Wat aardgas betreft:

Artikel 20bis van de Ordonnantie van 01/04/2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, stelt in zijn hoofdzaak betreffende de openbare dienstverplichtingen: “De leverancier maakt, aan elke afnemer die erom verzoekt, binnen tien werkdagen een redelijk en niet-discriminerend voorstel van leveringscontract over en deelt hem de algemene leveringsvoorwaarden mee evenals, met name wanneer de afnemer een huishoudelijke afnemer is, de bepalingen van deze ordonnantie die betrekking hebben op de beschermde afnemers.

» Meer informatie over die verplichtingen vindt u hier

De gerichte aanbieding van “Distinct” voldoet niet aan de verplichting dat de leveranciers van aardgas en elektriciteit een niet-discriminerend voorstel moeten doen aan alle Brusselse afnemers die daarom verzoeken.

In dit geval zou het dossier kunnen worden voorgelegd aan BRUGEL die een procedure zou kunnen opstarten om de vergunning van de leverancier in te trekken, zoals gestipuleerd in de Besluiten van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die de criteria en de procedures vastleggen voor het toekennen, vernieuwen, overdragen en intrekken van een goedkeuring voor de levering van aardgas (besluit van 6 mei 2004) en elektriciteit (besluit van 18 juli 2002).

Ik heb mijn volledige schuld aan mijn commerciële leverancier terugbetaald. Kan ik Sibelga als leverancier behouden, ook nu ik niet meer als beschermde klant wordt beschouwd?

Geplaatst op: 31/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

Nee. Sibelga is wat men de leverancier van de laatste kans noemt. Dat wil zeggen dat Sibelga energie levert zolang het gezin zijn schuld aan de commerciële leverancier afbetaalt.

Wanneer de schuld is terugbetaald, wordt het contract met de commerciële leverancier weer van kracht.

Meer informatie over het statuut van beschermde klant vindt u op deze pagina.

Het kan interessant zijn om samen met het gezin na te gaan of zijn contract nog steeds het meest voordelige is voor zijn specifieke verbruiksprofiel.

Meer informatie over de keuze van een contract vindt u op deze pagina.

Ik heb een stroombegrenzer. Ik stel vast dat de zekeringen regelmatig springen. Is dat normaal?

Geplaatst op: 31/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

Wanneer een elektriciteitsmeter is uitgerust met een stroombegrenzer, dan kan het gebeuren dat de zekeringen springen. Als meerdere toestellen die veel energie verbruiken tegelijk werken, kan het dat het (beperkte) geleverde vermogen niet volstaat om de goede werking van al die toestellen te garanderen.  Onder bepaalde voorwaarden kan het OCMW aan Sibelga vragen om het vermogen van de begrenzer te verhogen.

Meer informatie over de stroombegrenzer vindt u op deze pagina.

Mijn watertoevoer werd afgesloten. Wat moet ik doen?

Geplaatst op: 31/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

Eerst en vooral moet worden nagegaan waarom tot een afsluiting werd overgegaan. Gaat het om een afsluiting om technische redenen? Om veiligheidsredenen? Of omwille van niet-betaling?

Bij niet-betaling mag de watertoevoer enkel met toestemming van de vrederechter worden afgesloten. Ga zeker na of Hydrobru de procedure ter zake correct heeft gevolgd. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.

Als het gezin moeilijkheden heeft om zijn waterfactuur te betalen, kan het een beroep doen op het Sociaal Waterfonds. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.

Ik heb een heel hoge elektriciteits-/ aardgasfactuur ontvangen. Hoe moet ik reageren?

Geplaatst op: 31/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

Het is belangrijk om zo snel mogelijk te reageren.

 • Analyseer de factuur samen met het gezin om te achterhalen waarom het bedrag zo hoog is. Lees de praktische fiche over de analyse van een aardgas- en/of elektriciteitsfactuur.
 • Wanneer de factuur een onregelmatigheid bevat (geraamde meterstand, foutieve of ontbrekende gegevens, enz.), dan moet u contact opnemen met de leverancier om de situatie recht te zetten. Maak ook van de gelegenheid gebruik om eventuele vragen te stellen aan de leverancier.
 • Als na verduidelijking en eventuele rechtzetting blijkt dat het gefactureerde bedrag correct is, dan kan het gezin, in geval van betalingsmoeilijkheden, met de leverancier een afbetalingsplan overeenkomen. Er kan mogelijk ook beroep worden gedaan op financiële steun van het OCMW.
 • Als het gezin, na verduidelijking en eventuele rechtzetting, het door de leverancier gefactureerde bedrag betwist, dan kan het zich richten tot de “klachtendienst” van de leverancier.
 • Een globale analyse van de situatie kan mogelijk andere, onderliggende problemen aan het licht brengen en voorkomen dat de schuldenlast van het gezin verder stijgt en dat de energietoevoer wordt afgesloten.  Neem voor meer informatie hierover contact op met onze maatschappelijk consulent.

Wacht niet om actie te ondernemen!
De leverancier zal minder geneigd zijn om een afbetalingsplan toe te staan, als het gezin niet op zijn briefwisseling antwoordt.

Een incassobureau eist de betaling van een energieschuld maar legt geen bewijsstukken voor. Wat moet ik doen?

Geplaatst op: 31/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

 • Ga na om welk type invorderingsprocedure het gaat (gaat het om een minnelijke schikking of een procedure voor de rechtbank) en kijk of de procedure werd gerespecteerd (met name de termijnen). Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.
 • Het incassobureau is verplicht om alle details over de schuld van het gezin te verstrekken1.
 • Indien nodig neemt u contact op met de leverancier en/of Sibelga om de ontbrekende gegevens te bekomen of een duidelijker inzicht in de situatie van het gezin te krijgen.

Alvorens de leverancier en/of Sibelga te contacteren, kan u zelf al verschillende elementen controleren:

 • Wat is de oorsprong van de schuld (verbreking van de zegels, niet-betaling van facturen, verbruik buiten contract, enz.)? De “onderhandelingsmarge” van het gezin hangt vaak af van de oorsprong van de schuld.

Incassobureaus eisen soms documenten die geen enkel verband houden met de schuld van het gezin. Dankzij het beroepsgeheim waaraan maatschappelijk werkers gebonden zijn, kunt u erover waken dat de informatie-uitwisseling met het incassobureau correct verloopt. Bezorg enkel documenten die relevant zijn voor het afhandelen van de energieschuld.

[1] Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, art. 6

Hoe kan ik de oorsprong van een te hoog verbruik achterhalen?

Geplaatst op: 31/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

 • Neem ’s avonds voor het slapengaan de meterstanden op. Neem de volgende ochtend opnieuw de meterstanden op voordat u gelijk welk toestel gebruikt. Als de meterstanden niet dezelfde zijn, is er mogelijk ergens een lek.
 • Bind de strijd aan met energieverslindende toestellen. Sommige toestellen verbruiken enorm veel energie als ze aan staan.
 • Er is mogelijk een administratieve fout geslopen in de opgenomen meterstanden of de meettoestellen (cijfer verkeerd overgenomen, geschatte meterstand,…). Daarom is het belangrijk dat er altijd iemand aanwezig is bij de opname van de meters of calorimeters en is het aangewezen om de meterstanden op hetzelfde moment op te nemen als de technicus. Bij een fout neemt u contact op met de leverancier of de beheerder van het gebouw om te vragen dat de fout wordt rechtgezet.
 • Door de meterstanden regelmatig op te nemen, kan de evolutie van het verbruik goed worden opgevolgd.
 • Door de installaties regelmatig te controleren en onderhouden, kan energie worden bespaard.

 

Heb ik recht op gratis kWh? Of op een korting voor grote gezinnen?

Geplaatst op: 31/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

Nee. Er bestaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen korting voor grote gezinnen of levering van gratis kWh.

Het is altijd nuttig om samen met de gebruiker na te gaan:

 • of zijn contract afgestemd is op zijn verbruiksprofiel. Meer informatie daarover vindt u op deze pagina.
 • of zijn verbruik redelijk is. Meer informatie daarover vindt u op deze pagina.
Ik ga niet akkoord met mijn kostenafrekening van ISTA/TECHEM. Wat moet ik doen?

Geplaatst op: 31/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

Iedereen heeft het recht om een kostenafrekening te betwisten wanneer hij of zij van oordeel is dat die verkeerd is. De procedures verschillen naargelang het type woning (privéwoning, unieke eigendom, SVK, mede-eigendom of sociale woning).

De verschillende procedures vindt u terug op deze pagina.

Is mijn energieverbruik “normaal”?

Geplaatst op: 24/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

Om deze vraag te beantwoorden, kan het reële verbruik van het gezin vergeleken worden met een referentieverbruik. Het referentieverbruik is een schatting van het gemiddelde verbruik van een gezin in een situatie die vergelijkbaar is met die van het betrokken gezin.

Op deze pagina leest u hoe u het reële verbruik van het gezin kunt bepalen.
Op deze pagina vindt u het referentieverbruik.

Ik kan mijn energiefacturen niet betalen. Wat moet ik doen?

Geplaatst op: 23/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

Er moet zo snel mogelijk worden ingegrepen.

 • Er zijn verschillende maatregelen die gezinnen kunnen helpen om de controle over hun energie-uitgaven te herwinnen.

Bij problemen met de betaling van de aardgas- en elektriciteitsfactuur:
Afbetalingsplan: lees deze pagina 
Fonds Gas en Elektriciteit (OCMW): lees deze pagina

Bij problemen met de betaling van de waterfactuur:
Afbetalingsplan: lees deze pagina
Tussenkomst van het Sociaal Waterfonds: lees deze pagina

 • Wanneer het gezin zijn factuur niet betaalt, moet de leverancier bepaalde procedures naleven die bedoeld zijn om de consument te beschermen.

Procedure bij niet-betaling van de aardgas- of elektriciteitsfactuur: lees deze pagina

Procedure bij niet-betaling van de waterfactuur: lees deze pagina

 • Een globale analyse van de situatie kan mogelijk andere, onderliggende problemen aan het licht brengen en voorkomen dat de schuldenlast van het gezin verder stijgt en dat de energietoevoer wordt afgesloten. Neem contact op met onze maatschappelijk consulent voor meer informatie hierover.