Gewestelijke premie voor de renovatie van het woonmilieu

Geplaatst op: 02/06/2016 - Bijgewerkt: 05/09/2016

Wat is de premie voor de renovatie van het woonmilieu?

De premie voor de renovatie van het woonmilieu is een gewestelijke premie voor het uitvoeren van renovatiewerken aan residentiële gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

{toggle_close}{toggle_start title=”Aan welke voorwaarden moet voldaan zijn om de renovatiepremie te kunnen krijgen?”}

1. De aanvrager verbindt zich ertoe om de woning in overeenstemming te brengen met de vereisten van de Huisvestingscode. Hij kan:

 • eigenaar-bewoner of toekomstig bewoner zijn. Bovendien verbindt hij zich ertoe om:
  • zich gedurende een periode van ten minste 5 jaar na beëindiging van de werken te vestigen in de woning waarvoor de renovatiepremie werd gebruikt
  • de woning tijdens de eerste 5 jaar niet te verkopen, te verhuren of te schenken
  • wanneer de woning:
   • zich in de RVOHS-zone bevindt (die de zones met “Wijkcontracten” omvatten), varieert de premie naargelang de samenstelling van het gezin
   • zich buiten de RVOHS-zone bevindt, moet het inkomen van de aanvrager lager zijn dan 67.050,72 euro (gezamenlijk en afzonderlijk belastbaar inkomen)
 • eigenaar niet-bewoner:
 • een SVK of houder van een erfpacht voor een minimale termijn van 20 jaar

2. De woning:

 • de woning moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn
 • het gebouw moet ouder dan 30 jaar zijn

Welke werken dekt de renovatiepremie?

Er worden heel wat werken gedekt door de renovatiepremie.

Erkende vakmensen
De werken moeten verplicht worden uitgevoerd door een geregistreerd aannemer.

De premie voor de renovatie van het woonmilieu heeft betrekking op werkzaamheden die de stabiliteit, veiligheid en gezondheid garanderen of de woning moderniseren en het comfort ervan verhogen. Deze premie moet eigenaars helpen om de bewoonbaarheid, het elementaire comfort en de veiligheid van hun woning te verbeteren.

De aanmerking werken zijn onder andere (Bron: huisvesting.brussels) :

 • stabiliteit van het gebouw
 • dak
 • gevelbekleding, bepleistering
 • ramen
 • behandeling tegen vocht en huiszwam
 • gas-, elektriciteits-, sanitaire en verwarmingsinstallaties
 • geluids- en thermische isolatie
 • rioleringen
 • herstelling, vervanging of plaatsing van een regenwatertank

Een aantal daarvan houdt rechtstreeks of onrechtstreeks verband met energiekwesties.

De volledige lijst van subsidieerbare werken is terug te vinden in het ministerieel besluit van 21/09/20111.

U vindt alle informatie met betrekking tot de werken en de bedragen van de premies in dit verklarende document.

Tussenkomst op het vlak van materialen
De meest milieuvriendelijke werken en materialen worden gestimuleerd aan de hand van voordeligere eenheidsprijzen.

[1] Besluit van 4 oktober 2007 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van premies voor de renovatie van het woonmilieu ; Ministerieel besluit van 21 september 2011 houdende de regels voor de toepassing

Hoeveel bedraagt de renovatiepremie?

1. De premie is een percentage van de kostprijs van de geaccepteerde werken. Ze is dus niet gebaseerd op de reële kosten (offertes); de kostprijs van de geaccepteerde werken wordt berekend op basis van door het Gewest vastgelegde maximale eenheidsprijzen. Het percentage dat wordt toegepast op de kostprijs van de geaccepteerde werken, wordt bepaald door drie factoren:

 • het inkomen van het gezin van de aanvrager en de gezinssamenstelling: hoe lager het inkomen van de aanvrager, hoe hoger het percentage. Er bestaan drie soorten inkomens.
  Klik hier voor voorwaarden op het vlak van inkomen en de gehanteerde percentages. De vermelde bedragen worden verhoogd met 5.000 euro per persoon ten laste en met 5.000 euro als de aanvrager (en zijn eventuele wettelijke partner) jonger is dan 35 op het moment waarop de aanvraag wordt ingediend.
 • De geografische ligging van de woning: naargelang het feit of de woning al dan niet gelegen is in de RVOHS-zone of binnen de perimeter van een Wijkcontract.
 • Het feit of de woning al dan niet werd toevertrouwd aan een SVK: als dit het geval is, bedraagt de premie 80% van de kostprijs van de geaccepteerde werken, ongeacht het inkomen van het gezin van de aanvrager en ongeacht de zone waarin de woning is gelegen.

Laag inkomen
Aanvragers met een gezamenlijk en afzonderlijk belastbaar inkomen van minder dan 30.000 euro op jaarbasis, hebben recht op een premie van 70% van de kostprijs van de geaccepteerde werken, ongeacht de zone waar ze zijn gedomicilieerd. Het gaat hier om het maximumbedrag voor een eigenaar-bewoner.

2. Het maximumbedrag van de geaccepteerde werken per woning is begrensd op 35.000 euro over een periode van 20 jaar. Vanaf de 3e kamer wordt dit bedrag verhoogd met 5.000 euro per extra slaapkamer.

Als het bedrag (35.000 euro) niet wordt bereikt, kan de betrokkene nieuwe aanvragen indienen voor andere werken in eenzelfde woning, binnen een termijn van 20 jaar na de eerste premieaanvraag.

De werken mogen worden gecumuleerd. De renovatiepremie kan worden gecumuleerd met de meeste andere beschikbare financiële steunmaatregelen. Het gecumuleerde bedrag van de renovatiepremie en de energiepremies mag niet meer dan 90% van het bedrag van de investering bedragen.

Hoe kan men een renovatiepremie krijgen?

Voor de renovatiepremie is een voorafgaand akkoord nodig. De werken mogen dus in geen geval beginnen alvorens men dit akkoord heeft ontvangen. Als met de werken begonnen is voordat het bedrag van de premie werd geraamd, gaat het recht op de premie verloren.

De volgende stappen moeten worden gevolgd:

 1. het online formulier volledig invullen en er de gevraagde documenten bij voegen (administratieve documenten, foto’s, offertes voor de werken, bezoek aan de stedenbouwkundige dienst van de gemeente, enz.) en het volledige dossier overmaken aan de gewestelijke administratie (door persoonlijk af te geven of per aangetekend schrijven te versturen):Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting
  Directie Huisvesting, CCN (Noordstation)
  Vooruitgangstraat 80/1
  1030 Brussel
  (open van maandag tot vrijdag, van 9u00 tot 12u00)
 1. de ontvangstbevestiging van de gewestelijke administratie afwachten. De bevestiging moet ten laatste 30 dagen na verzending van het volledige dossier toekomen. Als het dossier volledig is, omvat de bevestiging:
  • de lijst van de geaccepteerde werken
  • een raming van het bedrag van de premie
  • de toelating om met de werken te beginnen
 1. de facturen naar de administratie sturen nadat de werken werden voltooid.

De premie wordt gestort nadat de afgevaardigde van de administratie een controlebezoek heeft gebracht aan de gerenoveerde woning.

Mogelijkheid tot voorschot op de premie
Er kan een voorschot worden toegekend op basis van de eerste factuur van de aannemer. Deze factuur moet duidelijk maken of de werken (die het voorwerp vormen van de premieaanvraag) volledig of gedeeltelijk zullen worden uitgevoerd. Dit voorschot bedraagt 90% van het geraamde premiebedrag.

Hoe kan ik meer informatie krijgen over de renovatiepremie?

Voor alle bijkomende informatie over deze premie kan de website van de renovatiepremies heel nuttig zijn. Via deze site is het eveneens mogelijk om:

U kunt eveneens contact opnemen met het WoonInformatieCentrum (WIC) van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, telefonisch op nummer 0800/40.400 (van maandag tot vrijdag van 09u00 tot 12u00) of per e-mail:

De kantoren van het WIC bevinden zich op het volgende adres:
WIC – WoonInformatieCentrum
CCN (Station Brussel-Noord)
Vooruitgangstraat 80/1
1035 Brussel

Voor gratis advies over renovatie van het woonmilieu kunt u ook contact opnemen met: