< Terugkeer

Faq van de sectie contracten

FAQ: Is de afsluiting van een meter altijd gratis?

Geplaatst op: 27/06/2017 - Bijgewerkt: 11/07/2017

De afsluiting van een gas-/elektriciteitsmeter wordt enkel aan de klant gefactureerd in het geval van een “End of contract”* (beëindiging van het contract). In de andere gevallen (verhuis, door de vrederechter opgelegde afsluiting, MOZA of omwille van veiligheidsredenen) zal de afsluiting niet aan de consument worden doorgerekend.

Wat is een afsluiting in het kader van een “beëindiging van het contract”?

In Brussel zijn energiecontracten altijd contracten van bepaalde duur, met name minstens drie jaar (verplichting voor de leverancier) ook al kan een klant op elk moment van leverancier veranderen.

Als het contract afloopt, heeft de leverancier (of de consument) het recht om het energiecontract niet te hernieuwen. Als de consument geen contract afsluit met een andere commerciële leverancier, zal een procedure voor afsluiting van de meter worden gestart.

Procedure:

  1. de leverancier verwittigt de consument ten minste één maand voor de datum waarop het contract afloopt, dat zijn contract niet zal worden verlengd.
  2. de leverancier vraagt aan Sibelga om de meters af te sluiten in het kader van een “End of contract”, en dat ten minste 28 dagen voor de voorziene afsluitingsdatum.
  3. Sibelga verwittigt de betrokken consument per post (via een gewone brief en via een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs) dat zijn meter zal worden afgesloten als hij geen nieuwe leverancier vindt (of als hij zijn contract met zijn huidige energieleverancier niet verlengt). Als de consument een contract afsluit met een nieuwe leverancier, dan zal deze laatste het contract bevestigen. Als het contract wordt aanvaard, wordt de afsluitingsprocedure afgebroken en zal de meter niet worden afgesloten.

De afsluiting van de meters in het kader van de beëindiging van een contract kan op elk moment van het jaar gebeuren, ook tijdens de afsluitingsvrije winterperiode. Er is geen uitspraak van een vrederechter voor nodig.

Verder mag ook niet vergeten worden dat er, na afsluiting van een meter, kosten aan de bewoner zullen worden aangerekend om de meter opnieuw te openen. Meer informatie daarover vindt u op deze pagina.

“End of contract” en opzegtermijnen

Het is ook belangrijk om de termijnen in de gaten te houden waarbinnen een nieuw contract wordt afgesloten in het kader van deze “End of contract” procedure. Het nieuwe contract moet ten allerlaatste ingaan op de afsluitingsdatum die in het “End of contract” dossier wordt vermeld.

Voorbeeld: uw contract eindigt op 30 juni 2017. Op 16 juni 2017 sluit u een contract af met een nieuwe leverancier. Gezien de opzegtermijn van één maand zal het nieuwe contract pas ingaan op 16 juli 2017. Het is dus belangrijk om aan de nieuwe leverancier te zeggen dat uw huidige leverancier een “End of contract” procedure heeft opgestart, zodat de nieuwe leverancier aan Sibelga een “supplier switch after end of contract”* kan aanvragen en zo de afsluiting van de meter kan tegenhouden.

Dit zijn de termijnen die Sibelga hanteert in het kader van een “supplier switch after end of contract”: de nieuwe leverancier moet de overname van het leveringspunt ten laatste 7 dagen van tevoren aanvragen en de ingangsdatum is ten laatste de datum die is voorzien in het “End of contract” dossier.

* End of contract en supplier switch after end of contract zijn de officiële termen die worden gebruikt door Sibelga

Kan een leverancier aanbiedingen voorbehouden voor bepaalde doelgroepen?

Geplaatst op: 28/03/2017 - Bijgewerkt: 21/04/2017

De namen van de onderstaande bedrijven zijn fictief en worden enkel bij wijze van illustratie gebruikt.

“Distinct” is een leverancier van aardgas en elektriciteit die een vergunning heeft om energie te leveren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar ook in Vlaanderen en Wallonië.

Hij heeft aanbiedingen waarop elke fysieke en rechtspersoon in Vlaanderen kan ingaan.

Voor Wallonië en Brussel vermeldt hij echter dat zijn aanbiedingen (voorkeurtarieven) enkel beschikbaar zijn voor huishoudelijke afnemers die werkzaam zijn in de kledingwinkels van de keten “Stylish”, en dat tijdens de periode waarin ze via een arbeidsovereenkomst aan “Stylish” of een van haar filialen gebonden zijn.

Kan een leverancier die een vergunning heeft om aardgas en/of elektriciteit te leveren zomaar beslissen dat zijn aanbiedingen enkel voorbehouden zijn voor bepaalde doelgroepen?

Wat zegt de wet?

Wat elektriciteit betreft:

Artikel 25ter van de Ordonnantie van 19/07/2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt, wat betreft de openbare dienstverplichtingen met betrekking tot de levering van elektriciteit: “De leverancier maakt, aan elke afnemer die erom verzoekt, binnen 10 werkdagen een redelijk en niet-discriminerend voorstel van leveringscontract over en deelt hem de algemene leveringsvoorwaarden mee evenals, met name wanneer de afnemer een huishoudelijke afnemer is, de bepalingen van deze ordonnantie die betrekking hebben op de beschermde afnemers.”

Wat aardgas betreft:

Artikel 20bis van de Ordonnantie van 01/04/2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, stelt in zijn hoofdzaak betreffende de openbare dienstverplichtingen: “De leverancier maakt, aan elke afnemer die erom verzoekt, binnen tien werkdagen een redelijk en niet-discriminerend voorstel van leveringscontract over en deelt hem de algemene leveringsvoorwaarden mee evenals, met name wanneer de afnemer een huishoudelijke afnemer is, de bepalingen van deze ordonnantie die betrekking hebben op de beschermde afnemers.

» Meer informatie over die verplichtingen vindt u hier

De gerichte aanbieding van “Distinct” voldoet niet aan de verplichting dat de leveranciers van aardgas en elektriciteit een niet-discriminerend voorstel moeten doen aan alle Brusselse afnemers die daarom verzoeken.

In dit geval zou het dossier kunnen worden voorgelegd aan BRUGEL die een procedure zou kunnen opstarten om de vergunning van de leverancier in te trekken, zoals gestipuleerd in de Besluiten van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die de criteria en de procedures vastleggen voor het toekennen, vernieuwen, overdragen en intrekken van een goedkeuring voor de levering van aardgas (besluit van 6 mei 2004) en elektriciteit (besluit van 18 juli 2002).

Ik heb mijn volledige schuld aan mijn commerciële leverancier terugbetaald. Kan ik Sibelga als leverancier behouden, ook nu ik niet meer als beschermde klant wordt beschouwd?

Geplaatst op: 31/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

Nee. Sibelga is wat men de leverancier van de laatste kans noemt. Dat wil zeggen dat Sibelga energie levert zolang het gezin zijn schuld aan de commerciële leverancier afbetaalt.

Wanneer de schuld is terugbetaald, wordt het contract met de commerciële leverancier weer van kracht.

Meer informatie over het statuut van beschermde klant vindt u op deze pagina.

Het kan interessant zijn om samen met het gezin na te gaan of zijn contract nog steeds het meest voordelige is voor zijn specifieke verbruiksprofiel.

Meer informatie over de keuze van een contract vindt u op deze pagina.