< Terugkeer

Faq van de sectie facturen

Kan een leverancier aanbiedingen voorbehouden voor bepaalde doelgroepen?

Geplaatst op: 28/03/2017 - Bijgewerkt: 21/04/2017

De namen van de onderstaande bedrijven zijn fictief en worden enkel bij wijze van illustratie gebruikt.

“Distinct” is een leverancier van aardgas en elektriciteit die een vergunning heeft om energie te leveren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maar ook in Vlaanderen en Wallonië.

Hij heeft aanbiedingen waarop elke fysieke en rechtspersoon in Vlaanderen kan ingaan.

Voor Wallonië en Brussel vermeldt hij echter dat zijn aanbiedingen (voorkeurtarieven) enkel beschikbaar zijn voor huishoudelijke afnemers die werkzaam zijn in de kledingwinkels van de keten “Stylish”, en dat tijdens de periode waarin ze via een arbeidsovereenkomst aan “Stylish” of een van haar filialen gebonden zijn.

Kan een leverancier die een vergunning heeft om aardgas en/of elektriciteit te leveren zomaar beslissen dat zijn aanbiedingen enkel voorbehouden zijn voor bepaalde doelgroepen?

Wat zegt de wet?

Wat elektriciteit betreft:

Artikel 25ter van de Ordonnantie van 19/07/2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt, wat betreft de openbare dienstverplichtingen met betrekking tot de levering van elektriciteit: “De leverancier maakt, aan elke afnemer die erom verzoekt, binnen 10 werkdagen een redelijk en niet-discriminerend voorstel van leveringscontract over en deelt hem de algemene leveringsvoorwaarden mee evenals, met name wanneer de afnemer een huishoudelijke afnemer is, de bepalingen van deze ordonnantie die betrekking hebben op de beschermde afnemers.”

Wat aardgas betreft:

Artikel 20bis van de Ordonnantie van 01/04/2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, stelt in zijn hoofdzaak betreffende de openbare dienstverplichtingen: “De leverancier maakt, aan elke afnemer die erom verzoekt, binnen tien werkdagen een redelijk en niet-discriminerend voorstel van leveringscontract over en deelt hem de algemene leveringsvoorwaarden mee evenals, met name wanneer de afnemer een huishoudelijke afnemer is, de bepalingen van deze ordonnantie die betrekking hebben op de beschermde afnemers.

» Meer informatie over die verplichtingen vindt u hier

De gerichte aanbieding van “Distinct” voldoet niet aan de verplichting dat de leveranciers van aardgas en elektriciteit een niet-discriminerend voorstel moeten doen aan alle Brusselse afnemers die daarom verzoeken.

In dit geval zou het dossier kunnen worden voorgelegd aan BRUGEL die een procedure zou kunnen opstarten om de vergunning van de leverancier in te trekken, zoals gestipuleerd in de Besluiten van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die de criteria en de procedures vastleggen voor het toekennen, vernieuwen, overdragen en intrekken van een goedkeuring voor de levering van aardgas (besluit van 6 mei 2004) en elektriciteit (besluit van 18 juli 2002).

Ik heb mijn volledige schuld aan mijn commerciële leverancier terugbetaald. Kan ik Sibelga als leverancier behouden, ook nu ik niet meer als beschermde klant wordt beschouwd?

Geplaatst op: 31/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

Nee. Sibelga is wat men de leverancier van de laatste kans noemt. Dat wil zeggen dat Sibelga energie levert zolang het gezin zijn schuld aan de commerciële leverancier afbetaalt.

Wanneer de schuld is terugbetaald, wordt het contract met de commerciële leverancier weer van kracht.

Meer informatie over het statuut van beschermde klant vindt u op deze pagina.

Het kan interessant zijn om samen met het gezin na te gaan of zijn contract nog steeds het meest voordelige is voor zijn specifieke verbruiksprofiel.

Meer informatie over de keuze van een contract vindt u op deze pagina.

Ik heb een heel hoge elektriciteits-/ aardgasfactuur ontvangen. Hoe moet ik reageren?

Geplaatst op: 31/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

Het is belangrijk om zo snel mogelijk te reageren.

 • Analyseer de factuur samen met het gezin om te achterhalen waarom het bedrag zo hoog is. Lees de praktische fiche over de analyse van een aardgas- en/of elektriciteitsfactuur.
 • Wanneer de factuur een onregelmatigheid bevat (geraamde meterstand, foutieve of ontbrekende gegevens, enz.), dan moet u contact opnemen met de leverancier om de situatie recht te zetten. Maak ook van de gelegenheid gebruik om eventuele vragen te stellen aan de leverancier.
 • Als na verduidelijking en eventuele rechtzetting blijkt dat het gefactureerde bedrag correct is, dan kan het gezin, in geval van betalingsmoeilijkheden, met de leverancier een afbetalingsplan overeenkomen. Er kan mogelijk ook beroep worden gedaan op financiële steun van het OCMW.
 • Als het gezin, na verduidelijking en eventuele rechtzetting, het door de leverancier gefactureerde bedrag betwist, dan kan het zich richten tot de “klachtendienst” van de leverancier.
 • Een globale analyse van de situatie kan mogelijk andere, onderliggende problemen aan het licht brengen en voorkomen dat de schuldenlast van het gezin verder stijgt en dat de energietoevoer wordt afgesloten.  Neem voor meer informatie hierover contact op met onze maatschappelijk consulent.

Wacht niet om actie te ondernemen!
De leverancier zal minder geneigd zijn om een afbetalingsplan toe te staan, als het gezin niet op zijn briefwisseling antwoordt.

Een incassobureau eist de betaling van een energieschuld maar legt geen bewijsstukken voor. Wat moet ik doen?

Geplaatst op: 31/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

 • Ga na om welk type invorderingsprocedure het gaat (gaat het om een minnelijke schikking of een procedure voor de rechtbank) en kijk of de procedure werd gerespecteerd (met name de termijnen). Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.
 • Het incassobureau is verplicht om alle details over de schuld van het gezin te verstrekken1.
 • Indien nodig neemt u contact op met de leverancier en/of Sibelga om de ontbrekende gegevens te bekomen of een duidelijker inzicht in de situatie van het gezin te krijgen.

Alvorens de leverancier en/of Sibelga te contacteren, kan u zelf al verschillende elementen controleren:

 • Wat is de oorsprong van de schuld (verbreking van de zegels, niet-betaling van facturen, verbruik buiten contract, enz.)? De “onderhandelingsmarge” van het gezin hangt vaak af van de oorsprong van de schuld.

Incassobureaus eisen soms documenten die geen enkel verband houden met de schuld van het gezin. Dankzij het beroepsgeheim waaraan maatschappelijk werkers gebonden zijn, kunt u erover waken dat de informatie-uitwisseling met het incassobureau correct verloopt. Bezorg enkel documenten die relevant zijn voor het afhandelen van de energieschuld.

[1] Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, art. 6

Heb ik recht op gratis kWh? Of op een korting voor grote gezinnen?

Geplaatst op: 31/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

Nee. Er bestaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen korting voor grote gezinnen of levering van gratis kWh.

Het is altijd nuttig om samen met de gebruiker na te gaan:

 • of zijn contract afgestemd is op zijn verbruiksprofiel. Meer informatie daarover vindt u op deze pagina.
 • of zijn verbruik redelijk is. Meer informatie daarover vindt u op deze pagina.
Ik ga niet akkoord met mijn kostenafrekening van ISTA/TECHEM. Wat moet ik doen?

Geplaatst op: 31/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

Iedereen heeft het recht om een kostenafrekening te betwisten wanneer hij of zij van oordeel is dat die verkeerd is. De procedures verschillen naargelang het type woning (privéwoning, unieke eigendom, SVK, mede-eigendom of sociale woning).

De verschillende procedures vindt u terug op deze pagina.

Ik kan mijn energiefacturen niet betalen. Wat moet ik doen?

Geplaatst op: 23/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

Er moet zo snel mogelijk worden ingegrepen.

 • Er zijn verschillende maatregelen die gezinnen kunnen helpen om de controle over hun energie-uitgaven te herwinnen.

Bij problemen met de betaling van de aardgas- en elektriciteitsfactuur:
Afbetalingsplan: lees deze pagina 
Fonds Gas en Elektriciteit (OCMW): lees deze pagina

Bij problemen met de betaling van de waterfactuur:
Afbetalingsplan: lees deze pagina
Tussenkomst van het Sociaal Waterfonds: lees deze pagina

 • Wanneer het gezin zijn factuur niet betaalt, moet de leverancier bepaalde procedures naleven die bedoeld zijn om de consument te beschermen.

Procedure bij niet-betaling van de aardgas- of elektriciteitsfactuur: lees deze pagina

Procedure bij niet-betaling van de waterfactuur: lees deze pagina

 • Een globale analyse van de situatie kan mogelijk andere, onderliggende problemen aan het licht brengen en voorkomen dat de schuldenlast van het gezin verder stijgt en dat de energietoevoer wordt afgesloten. Neem contact op met onze maatschappelijk consulent voor meer informatie hierover.