< Terugkeer

Faq van de sectie sociale maatregelen

Ik heb mijn volledige schuld aan mijn commerciële leverancier terugbetaald. Kan ik Sibelga als leverancier behouden, ook nu ik niet meer als beschermde klant wordt beschouwd?

Geplaatst op: 31/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

Nee. Sibelga is wat men de leverancier van de laatste kans noemt. Dat wil zeggen dat Sibelga energie levert zolang het gezin zijn schuld aan de commerciële leverancier afbetaalt.

Wanneer de schuld is terugbetaald, wordt het contract met de commerciële leverancier weer van kracht.

Meer informatie over het statuut van beschermde klant vindt u op deze pagina.

Het kan interessant zijn om samen met het gezin na te gaan of zijn contract nog steeds het meest voordelige is voor zijn specifieke verbruiksprofiel.

Meer informatie over de keuze van een contract vindt u op deze pagina.

Ik heb een stroombegrenzer. Ik stel vast dat de zekeringen regelmatig springen. Is dat normaal?

Geplaatst op: 31/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

Wanneer een elektriciteitsmeter is uitgerust met een stroombegrenzer, dan kan het gebeuren dat de zekeringen springen. Als meerdere toestellen die veel energie verbruiken tegelijk werken, kan het dat het (beperkte) geleverde vermogen niet volstaat om de goede werking van al die toestellen te garanderen.  Onder bepaalde voorwaarden kan het OCMW aan Sibelga vragen om het vermogen van de begrenzer te verhogen.

Meer informatie over de stroombegrenzer vindt u op deze pagina.

Mijn watertoevoer werd afgesloten. Wat moet ik doen?

Geplaatst op: 31/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

Eerst en vooral moet worden nagegaan waarom tot een afsluiting werd overgegaan. Gaat het om een afsluiting om technische redenen? Om veiligheidsredenen? Of omwille van niet-betaling?

Bij niet-betaling mag de watertoevoer enkel met toestemming van de vrederechter worden afgesloten. Ga zeker na of Hydrobru de procedure ter zake correct heeft gevolgd. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.

Als het gezin moeilijkheden heeft om zijn waterfactuur te betalen, kan het een beroep doen op het Sociaal Waterfonds. Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.

Ik heb een heel hoge elektriciteits-/ aardgasfactuur ontvangen. Hoe moet ik reageren?

Geplaatst op: 31/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

Het is belangrijk om zo snel mogelijk te reageren.

 • Analyseer de factuur samen met het gezin om te achterhalen waarom het bedrag zo hoog is. Lees de praktische fiche over de analyse van een aardgas- en/of elektriciteitsfactuur.
 • Wanneer de factuur een onregelmatigheid bevat (geraamde meterstand, foutieve of ontbrekende gegevens, enz.), dan moet u contact opnemen met de leverancier om de situatie recht te zetten. Maak ook van de gelegenheid gebruik om eventuele vragen te stellen aan de leverancier.
 • Als na verduidelijking en eventuele rechtzetting blijkt dat het gefactureerde bedrag correct is, dan kan het gezin, in geval van betalingsmoeilijkheden, met de leverancier een afbetalingsplan overeenkomen. Er kan mogelijk ook beroep worden gedaan op financiële steun van het OCMW.
 • Als het gezin, na verduidelijking en eventuele rechtzetting, het door de leverancier gefactureerde bedrag betwist, dan kan het zich richten tot de “klachtendienst” van de leverancier.
 • Een globale analyse van de situatie kan mogelijk andere, onderliggende problemen aan het licht brengen en voorkomen dat de schuldenlast van het gezin verder stijgt en dat de energietoevoer wordt afgesloten.  Neem voor meer informatie hierover contact op met onze maatschappelijk consulent.

Wacht niet om actie te ondernemen!
De leverancier zal minder geneigd zijn om een afbetalingsplan toe te staan, als het gezin niet op zijn briefwisseling antwoordt.

Een incassobureau eist de betaling van een energieschuld maar legt geen bewijsstukken voor. Wat moet ik doen?

Geplaatst op: 31/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

 • Ga na om welk type invorderingsprocedure het gaat (gaat het om een minnelijke schikking of een procedure voor de rechtbank) en kijk of de procedure werd gerespecteerd (met name de termijnen). Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.
 • Het incassobureau is verplicht om alle details over de schuld van het gezin te verstrekken1.
 • Indien nodig neemt u contact op met de leverancier en/of Sibelga om de ontbrekende gegevens te bekomen of een duidelijker inzicht in de situatie van het gezin te krijgen.

Alvorens de leverancier en/of Sibelga te contacteren, kan u zelf al verschillende elementen controleren:

 • Wat is de oorsprong van de schuld (verbreking van de zegels, niet-betaling van facturen, verbruik buiten contract, enz.)? De “onderhandelingsmarge” van het gezin hangt vaak af van de oorsprong van de schuld.

Incassobureaus eisen soms documenten die geen enkel verband houden met de schuld van het gezin. Dankzij het beroepsgeheim waaraan maatschappelijk werkers gebonden zijn, kunt u erover waken dat de informatie-uitwisseling met het incassobureau correct verloopt. Bezorg enkel documenten die relevant zijn voor het afhandelen van de energieschuld.

[1] Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, art. 6

Heb ik recht op gratis kWh? Of op een korting voor grote gezinnen?

Geplaatst op: 31/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

Nee. Er bestaat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen korting voor grote gezinnen of levering van gratis kWh.

Het is altijd nuttig om samen met de gebruiker na te gaan:

 • of zijn contract afgestemd is op zijn verbruiksprofiel. Meer informatie daarover vindt u op deze pagina.
 • of zijn verbruik redelijk is. Meer informatie daarover vindt u op deze pagina.
Ik kan mijn energiefacturen niet betalen. Wat moet ik doen?

Geplaatst op: 23/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

Er moet zo snel mogelijk worden ingegrepen.

 • Er zijn verschillende maatregelen die gezinnen kunnen helpen om de controle over hun energie-uitgaven te herwinnen.

Bij problemen met de betaling van de aardgas- en elektriciteitsfactuur:
Afbetalingsplan: lees deze pagina 
Fonds Gas en Elektriciteit (OCMW): lees deze pagina

Bij problemen met de betaling van de waterfactuur:
Afbetalingsplan: lees deze pagina
Tussenkomst van het Sociaal Waterfonds: lees deze pagina

 • Wanneer het gezin zijn factuur niet betaalt, moet de leverancier bepaalde procedures naleven die bedoeld zijn om de consument te beschermen.

Procedure bij niet-betaling van de aardgas- of elektriciteitsfactuur: lees deze pagina

Procedure bij niet-betaling van de waterfactuur: lees deze pagina

 • Een globale analyse van de situatie kan mogelijk andere, onderliggende problemen aan het licht brengen en voorkomen dat de schuldenlast van het gezin verder stijgt en dat de energietoevoer wordt afgesloten. Neem contact op met onze maatschappelijk consulent voor meer informatie hierover.