< Terugkeer

Verjaring van de energieschuld onbetwistbaar vastgelegd op 5 jaar

Geplaatst op: 06/09/2017 - Bijgewerkt: 05/10/2017

Ondanks onze aanbevelingen en die van vele andere instanties1, heeft het federale parlement deze zomer de “Potpourri V” wet goedgekeurd waarin, onder andere, de verjaringstermijn voor energieschulden wordt vastgelegd op 5 jaar. Deze wet werd van kracht op 3 augustus 20172.

Ter herinnering: de verjaringstermijn is de periode waarna een leverancier een uitstaande schuld van een consument niet langer kan opeisen. Wij waren voorstander van een kortere en meer redelijke termijn van twee jaar, naar het model van de schulden in de gezondheidszorg (lees hier ons standpunt en onze aanbevelingen). Aangezien toegang tot energie een manier is om tegemoet te komen aan de basisbehoeften van een gezin, was het namelijk niet meer dan logisch geweest dat er zou worden voorzien in een bijzondere bescherming van de burger op dit gebied. We moeten helaas echter vaststellen dat de meerderheid in het parlement ons niet is gevolgd in onze redenering en de vele amendementen waarin onze ideeën werden uitgewerkt niet heeft goedgekeurd.

Wat betekent dit voor de energieconsument?

  1. Verjaring na één jaar is onmogelijk gemaakt

Vroeger werd in de meeste gevallen al geoordeeld dat water-, aardgas- en elektriciteitsschulden verjaren na een periode van 5 jaar. De toepassing van deze periode werd echter steeds meer omstreden, na een arrest van 8 januari 2015 van het Hof van Cassatie dat stelt dat de verjaringstermijn voor energieschulden (aardgas en elektriciteit), in bepaalde omstandigheden, slechts één jaar bedraagt (zie de jurisprudentie en ons nieuwsbericht daarover). Dit arrest, ingeroepen door gebruikers, maatschappelijk werkers of bepaalde rechters3, was zeer gunstig voor de consument omdat het voorkwam dat diens schulden zich bleven opstapelen.

De wetgever wilde echter een definitief einde maken aan deze controverse.

De “Potpourri V” heeft heel duidelijk een verjaringstermijn vastgelegd voor schulden in welbepaalde domeinen, waaronder energie. Zo werd artikel 2277 van het Burgerlijk Wetboek aangevuld met een paragraaf 2, die als volgt luidt: “Schuldvorderingen wegens levering van goederen en diensten via distributienetten voor water, gas of elektriciteit of de levering van elektronische communicatiediensten, omroeptransmissie- en omroepdiensten via elektronisch communicatienetwerken verjaren na verloop van vijf jaren.

Deze wet wordt onmiddellijk van kracht voor alle uitstaande schulden.

  1. Nog steeds onduidelijk aanvangsmoment

In onze aanbevelingen hebben we erop gewezen dat het ons vrij nutteloos leek om een verjaringstermijn vast te leggen zonder vooraf te specificeren op welk moment die daadwerkelijk aanvangt. Toch preciseert de wet niet vanaf welk moment de verjaring begint te lopen. De jurisprudentie daarentegen, stelt voor dat ze begint te lopen op het moment van de vervaldag van de betrokken factuur.

  1. Waarom is dit (nog maar eens) slecht nieuws voor mensen die in armoede leven?

Zoals we in onze aanbevelingen hebben uitgelegd, houdt de wet zoals die nu is geen rekening met de specifieke kenmerken van de energiesector, de manier waarop er wordt gefactureerd of het feit dat energie een basisbehoefte is. Alle consumenten zullen worden benadeeld door een dergelijke lange verjaringstermijn, maar voor de armen kunnen de implicaties desastreus zijn.

De wet bevat heel wat maatregelen over uiteenlopende onderwerpen zoals het beroepsgeheim van maatschappelijk werkers, de juridische procedure in geval van niet-betaling, enz. We zullen binnenkort een artikel publiceren waarin we de belangrijkste veranderingen ter zake en hun impact op het werk van de maatschappelijk werkers bespreken.

 

[1] De vzw Infor Gas Elek, de vzw Steunpunt – Schuldbemiddeling, en het Réseau Wallon pour l’Accès Durable à l’Energie (RWADE)
[2] Wet van 6 juli 2017 houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijke recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie (1)n http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/loi/2017/07/06/2017030652/moniteur