< Terugkeer

Faq van de sectie toevlucht & klachten

FAQ: Is de afsluiting van een meter altijd gratis?

Geplaatst op: 27/06/2017 - Bijgewerkt: 11/07/2017

De afsluiting van een gas-/elektriciteitsmeter wordt enkel aan de klant gefactureerd in het geval van een “End of contract”* (beëindiging van het contract). In de andere gevallen (verhuis, door de vrederechter opgelegde afsluiting, MOZA of omwille van veiligheidsredenen) zal de afsluiting niet aan de consument worden doorgerekend.

Wat is een afsluiting in het kader van een “beëindiging van het contract”?

In Brussel zijn energiecontracten altijd contracten van bepaalde duur, met name minstens drie jaar (verplichting voor de leverancier) ook al kan een klant op elk moment van leverancier veranderen.

Als het contract afloopt, heeft de leverancier (of de consument) het recht om het energiecontract niet te hernieuwen. Als de consument geen contract afsluit met een andere commerciële leverancier, zal een procedure voor afsluiting van de meter worden gestart.

Procedure:

 1. de leverancier verwittigt de consument ten minste één maand voor de datum waarop het contract afloopt, dat zijn contract niet zal worden verlengd.
 2. de leverancier vraagt aan Sibelga om de meters af te sluiten in het kader van een “End of contract”, en dat ten minste 28 dagen voor de voorziene afsluitingsdatum.
 3. Sibelga verwittigt de betrokken consument per post (via een gewone brief en via een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs) dat zijn meter zal worden afgesloten als hij geen nieuwe leverancier vindt (of als hij zijn contract met zijn huidige energieleverancier niet verlengt). Als de consument een contract afsluit met een nieuwe leverancier, dan zal deze laatste het contract bevestigen. Als het contract wordt aanvaard, wordt de afsluitingsprocedure afgebroken en zal de meter niet worden afgesloten.

De afsluiting van de meters in het kader van de beëindiging van een contract kan op elk moment van het jaar gebeuren, ook tijdens de afsluitingsvrije winterperiode. Er is geen uitspraak van een vrederechter voor nodig.

Verder mag ook niet vergeten worden dat er, na afsluiting van een meter, kosten aan de bewoner zullen worden aangerekend om de meter opnieuw te openen. Meer informatie daarover vindt u op deze pagina.

“End of contract” en opzegtermijnen

Het is ook belangrijk om de termijnen in de gaten te houden waarbinnen een nieuw contract wordt afgesloten in het kader van deze “End of contract” procedure. Het nieuwe contract moet ten allerlaatste ingaan op de afsluitingsdatum die in het “End of contract” dossier wordt vermeld.

Voorbeeld: uw contract eindigt op 30 juni 2017. Op 16 juni 2017 sluit u een contract af met een nieuwe leverancier. Gezien de opzegtermijn van één maand zal het nieuwe contract pas ingaan op 16 juli 2017. Het is dus belangrijk om aan de nieuwe leverancier te zeggen dat uw huidige leverancier een “End of contract” procedure heeft opgestart, zodat de nieuwe leverancier aan Sibelga een “supplier switch after end of contract”* kan aanvragen en zo de afsluiting van de meter kan tegenhouden.

Dit zijn de termijnen die Sibelga hanteert in het kader van een “supplier switch after end of contract”: de nieuwe leverancier moet de overname van het leveringspunt ten laatste 7 dagen van tevoren aanvragen en de ingangsdatum is ten laatste de datum die is voorzien in het “End of contract” dossier.

* End of contract en supplier switch after end of contract zijn de officiële termen die worden gebruikt door Sibelga

Ik heb een heel hoge elektriciteits-/ aardgasfactuur ontvangen. Hoe moet ik reageren?

Geplaatst op: 31/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

Het is belangrijk om zo snel mogelijk te reageren.

 • Analyseer de factuur samen met het gezin om te achterhalen waarom het bedrag zo hoog is. Lees de praktische fiche over de analyse van een aardgas- en/of elektriciteitsfactuur.
 • Wanneer de factuur een onregelmatigheid bevat (geraamde meterstand, foutieve of ontbrekende gegevens, enz.), dan moet u contact opnemen met de leverancier om de situatie recht te zetten. Maak ook van de gelegenheid gebruik om eventuele vragen te stellen aan de leverancier.
 • Als na verduidelijking en eventuele rechtzetting blijkt dat het gefactureerde bedrag correct is, dan kan het gezin, in geval van betalingsmoeilijkheden, met de leverancier een afbetalingsplan overeenkomen. Er kan mogelijk ook beroep worden gedaan op financiële steun van het OCMW.
 • Als het gezin, na verduidelijking en eventuele rechtzetting, het door de leverancier gefactureerde bedrag betwist, dan kan het zich richten tot de “klachtendienst” van de leverancier.
 • Een globale analyse van de situatie kan mogelijk andere, onderliggende problemen aan het licht brengen en voorkomen dat de schuldenlast van het gezin verder stijgt en dat de energietoevoer wordt afgesloten.  Neem voor meer informatie hierover contact op met onze maatschappelijk consulent.

Wacht niet om actie te ondernemen!
De leverancier zal minder geneigd zijn om een afbetalingsplan toe te staan, als het gezin niet op zijn briefwisseling antwoordt.

Een incassobureau eist de betaling van een energieschuld maar legt geen bewijsstukken voor. Wat moet ik doen?

Geplaatst op: 31/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

 • Ga na om welk type invorderingsprocedure het gaat (gaat het om een minnelijke schikking of een procedure voor de rechtbank) en kijk of de procedure werd gerespecteerd (met name de termijnen). Meer informatie hierover vindt u op deze pagina.
 • Het incassobureau is verplicht om alle details over de schuld van het gezin te verstrekken1.
 • Indien nodig neemt u contact op met de leverancier en/of Sibelga om de ontbrekende gegevens te bekomen of een duidelijker inzicht in de situatie van het gezin te krijgen.

Alvorens de leverancier en/of Sibelga te contacteren, kan u zelf al verschillende elementen controleren:

 • Wat is de oorsprong van de schuld (verbreking van de zegels, niet-betaling van facturen, verbruik buiten contract, enz.)? De “onderhandelingsmarge” van het gezin hangt vaak af van de oorsprong van de schuld.

Incassobureaus eisen soms documenten die geen enkel verband houden met de schuld van het gezin. Dankzij het beroepsgeheim waaraan maatschappelijk werkers gebonden zijn, kunt u erover waken dat de informatie-uitwisseling met het incassobureau correct verloopt. Bezorg enkel documenten die relevant zijn voor het afhandelen van de energieschuld.

[1] Wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument, art. 6

Ik ga niet akkoord met mijn kostenafrekening van ISTA/TECHEM. Wat moet ik doen?

Geplaatst op: 31/05/2016 - Bijgewerkt: 27/09/2016

Iedereen heeft het recht om een kostenafrekening te betwisten wanneer hij of zij van oordeel is dat die verkeerd is. De procedures verschillen naargelang het type woning (privéwoning, unieke eigendom, SVK, mede-eigendom of sociale woning).

De verschillende procedures vindt u terug op deze pagina.