< Terugkeer

De Ombudsdienst voor Energie publiceert memorandum

Geplaatst op: 29/01/2020 - Bijgewerkt: 19/02/2020

Op basis van zijn opdracht, de klachten die hij heeft ontvangen en zijn ervaring op het vlak van bemiddeling doet de Ombudsdienst in dit memorandum1 verschillende politieke aanbevelingen. Het Steunpunt SocialEnergie deelt heel wat van de aanbevelingen en bevindingen in dit rapport. Hieronder vind je een niet-exhaustieve lijst van voorstellen die we delen of ten stelligste steunen.

De Ombudsdienst heeft zijn rapport in vier delen opgedeeld: Prijzen en tarieven, Energieschulden, Verkoop- en marktpraktijken, Werking en Statuut van de Ombudsdienst en van de Ombudsman.

Prijzen en tarieven

De Ombudsdienst voor Energie stelt voor om rechthebbenden op (automatisch) sociaal tarief uit te breiden naar dezelfde categorieën als rechthebbenden op sociaal verwarmingsfonds. Ook wij pleiten ervoor dat de voorwaarden voor toekenning van dit tarief worden uitgebreid en willen dat ook rekening wordt gehouden met het inkomen van de gebruikers en niet alleen met het statuut zoals dat nu het geval is. Er zijn namelijk heel wat mensen die moeilijkheden hebben om hun energiefactuur te betalen omwille van een krap budget, zonder dat ze in aanmerking komen voor een statuut dat toegang geeft tot het sociaal tarief (OCMW, GIB, uitkeringen voor personen met een handicap).

Energieschulden 

Hier steunen we het voorstel van de Ombudsdienst om geen administratieve kosten of nalatigheidsinteresten aan te rekenen bij een afbetalingsplan. Zelf hadden we het enkele weken geleden al over het nut van een onderhandeld en redelijk afbetalingsplan2.

We roepen ook vaak op tot een betere toegankelijkheid van de klantendiensten van de leveranciers. Een bezorgdheid die we ook terugvinden in het rapport van de Ombudsdienst, die pleit voor gratis telefoonnummers van energieleveranciers en distributienetbeheerders.

Verkoop- en marktpraktijken

De Ombudsdienst roept op tot een verbod op deur-aan-deurverkoop en verkoop op de openbare of private weg wat betreft energiecontracten. De dienst wijst op het vaak misleidende en agressieve karakter van deze verkooppraktijken en stelt voor om gebruik te maken van de nieuwe Europese reglementering ter zake om de consumenten te beschermen3. Zelf hadden wij eerder al een campagne gevoerd tegen deur-aan-deurverkopen, die je hier kan terugvinden 4 en verder houden we jullie regelmatig op de hoogte over dit onderwerp5.

Werking en statuut van de Ombudsdienst en de Ombudsman

Het voorstel om een wettelijke mogelijkheid te voorzien om klachten via telefonische oproepen mogelijk te maken sluit aan bij het werk dat wij op dit moment leveren op het vlak van de non take-up6. Zo werd er in de werkgroep die we over dit onderwerp hebben georganiseerd op gewezen dat de moeilijke administratieve procedures een oorzaak van de non take-up waren. Overigens komt er binnenkort een publicatie van ons werk en onze conclusies over de non take-up.

We nodigen iedereen uit om het volledige memorandum te lezen. We hebben hier slechts enkele voorstellen belicht die erin worden gedaan.

De Ombudsdienst vierde onlangs zijn tiende verjaardag. Het is een federale autonome dienst met rechtspersoonlijkheid die bevoegd is voor de verdeling van vragen en klachten betreffende het functioneren van de elektriciteits- en aardgasmarkt en de behandeling van geschillen tussen de eindafnemers en de elektriciteits- en aardgasbedrijven.

[1] https://www.ombudsmanenergie.be/sites/default/files/content/download/files/advies_19_013_van_31_december_2019_memorandum.pdf
[2] https://www.socialenergie.be/nl/richtsnoeren-voor-afbetalingsplannen-en-de-invorderbaarheid-ervan-op-zoek-naar-coherentie/
[3] Richtlijn 2019/2161 van 27 november 2019
[4] https://www.socialenergie.be/nl/energie-geen-verkoop-aan-de-deur/
[5] https://www.socialenergie.be/nl/deur-aan-deurverkoop-en-daarna/
[6] De non take-up “ontzegt iedereen die – in alle gevallen – niet geniet van een openbaar aanbod, rechten en diensten waarop hij of zij aanspraak zou kunnen maken” (P. Warin 2010, Observatoire des non-recours aux droits et services (Odenore)).